Kuusiokuntien sähköinen perhekeskus | @SeAMK-verkkolehti

Kuusiokuntien sähköinen perhekeskus

SeAMK on ollut yhdessä 13 muun ammattikorkeakoulun kanssa toteuttamassa SOTE-alan digitalisaatioon liittyvää erikoistumiskoulutusta, Monialainen osaaminen sosiaali- ja terveysala digitalisaation kehittämisessä (MODI). Tämän ensimmäisen pilotointitoteutuksen opiskelijat valmistuvat toukokuussa 2022.

MODI-koulutuksessa on pienryhmätyöskentelynä toteutettu kehittämistehtävä tiiviissä yhteistyössä työelämän toimeksiantajien kanssa. Kaikissa kehittämistehtävissä on hyödynnetty monipuolisesti palvelumuotoilun menetelmiä aidon asiakasymmärryksen saamiseksi, ja työn lopputuotoksena on syntynyt ratkaisuehdotuksia ja prototyyppejä annettuihin kehittämishaasteisiin. Yksi SeAMKin opiskelijaryhmän kehitti sähköisen perhekeskuksen Kuusiokuntien alueelle. Tässä opiskelijoiden laatima artikkeli omasta työstään.

Etelä-Pohjanmaan Tulevaisuuden Sote-keskus –hankkeen yksi tavoite on taata yhtenäiset ja riittävät lasten, nuorten ja perheiden palvelut. Sosiaali- ja terveyspalvelujen yhdenmukaistamisella halutaan taata alueellinen tasa-arvo sekä tarvittavan tuen ja avun saanti oikea-aikaisesti. Hanke tukee ja kannustaa kuntia luomaan alueellisia perhekeskuksia, joiden alta löytyvät kaikki lasten, nuorten ja perheiden palvelut. Sähköiset perhekeskuspalvelut täydentävät fyysisiä perhekeskuspalveluja.

MODI-koulutuksessa toteutetun kehittämistehtävän toimintaympäristönä toimi Kuusiokuntien seutukunta, johon kuuluvat Alavuden ja Ähtärin kaupungit sekä Kuortaneen ja Soinin kunta. Kuntaorganisaatioiden lisäksi lasten, nuorten ja perheiden palveluja järjestävät ja tuottavat Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymä, Kuusiolinna Terveys Oy sekä alueen kolmannen sektorin toimijat. Kuusiokuntien alueella lasten, nuorten ja perheiden palvelut ovat hajallaan sekä maantieteellisesti että organisaatiotasolla. Palveluverkosto koostuu usean eri toimijan palveluista ja jokaisella palvelua tuottavalla organisaatiolla tai taholla on omat erilliset internet-sivustonsa omiin palveluihin liittyen. Tämä haastaa palvelujen käyttäjiä sekä yhteistyökumppaneita löytämään tarvitsemiensa palvelujen piiriin.

Perhepalvelut kootusti yhteen paikkaan

Kehittämistehtävän tavoitteena oli luoda Kuusiokuntien alueelle perhekeskus Tulevaisuuden Sote-keskus –hankkeen mallin mukaisesti, laatia palveluverkon kuvaus alueen lapsi-, perhe- ja nuorisopalveluista, sekä koota tieto ja palvelut helposti löydettäväksi sähköisessä muodossa. Informaatio koottiin yhteiseksi sivustoksi Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymän olemassa olevien nettisivujen alle. Asiakasymmärryksen lisäämiskeksi palveluiden käyttäjiä kuultiin ja heiltä pyydetiin ajatuksia, toiveita ja kehittämisideoita perhekeskusta varten. Kehittämishaasteen syvempää ymmärtämiseksi luotiin kuvaus asiakkaan palvelupolun nykytilasta, eli siitä, miten asiakas tällä hetkellä palvelua käyttää. Kehittämistyön loppuvaiheessa arvioitiin perhekeskuksen sivuston toimivuutta.

Valmista tuli – vaikka valmista ei tulekaan

Sähköisen perhekeskuksen sivusto valmistui toukokuussa 2022. Mutta kuten palveluidne muotoiluun kuuluu, sivuston arviointi ja kehittäminen jatkuvat yhteistyössä palveluiden käyttäjien ja alueen toimijoiden kanssa. Kehittämistehtävään liittyvän sähköisen perhekeskuksen sivustoon voi tutustua osoitteessa www.kuussote.fi

Anna Rauha
ohjaava opettaja
SeAMK

Aromäki, S., Olkkonen E-S, Pilli, O. & Saukko, T. 2022. Kuusiokuntien perhekeskuksen kehittäminen – Sähköisen perhekeskuksen luominen. Raportti. Seinäjoen ammattikorkeakoulu.