Kirjoittajan ohjeet | Julkaisut @SeAMK

Kirjoittajan ohjeet

SeAMK Journal julkaisee artikkeleita suomeksi ja englanniksi. Poikkeustapauksissa artikkeli voidaan julkaista myös muulla kielellä.

Artikkeleiden suositeltava pituus (mukaan lukien abstraktit ja lähdeluettelo) on 8–12 sivua. Toimitukselle voi kuitenkin tarjota myös laajempia käsikirjoituksia, kuitenkin enintään 20 sivua. Tarvittaessa toimituskunta voi pyytää lyhentämään kirjoitusta. Mukaan liitetään 4–8 kirjoituksen sisältöä kuvaavaa asiasanaa suomeksi tai englanniksi, jos kyseessä on englanninkielinen julkaisu.

Artikkelit käyvät läpi anonyymin vertaisarvioinnin. Prosessissa tarkastellaan aineiston kattavuutta ja teoreettisen viitekehyksen hallintaa, tutkimuksen toteutuksen luotettavuutta ja tarkkuutta sekä tulosten omaperäisyyttä ja uutuusarvoa suhteessa aiempaan tutkimukseen tieteenalalle ominaisella tavalla.

Vertaisarvioijia on kullekin käsikirjoitukselle kaksi. Arvioijien valinnassa painotetaan kulloisenkin käsikirjoituksen aiheen ja menetelmän tuntemusta. Arvioijat ovat toimituskunnan ulkopuolisia ja yleensä väitelleitä asiantuntijoita. Yksi arvioijista voi käsikirjoituksen sisällön tai menetelmän erityisesti niin vaatiessa tulla toimituskunnasta. Tavoiteaika vertaisarvioinnille on 7 viikkoa.

Tutkimusartikkeleissa suositellaan käytettävän tutkimusartikkelin yleistä rakennetta: johdanto, kirjallisuuskatsaus / viitekehys, metodologia, tulokset ja johtopäätökset. Artikkeleihin ei laiteta sisällysluetteloita. Teksti kirjoitetaan passiivimuodossa.

Kirjoittamisessa noudatetaan soveltuvin osin Seinäjoen ammattikorkeakoulun Kirjallisten töiden ohjetta (2021), joka löytyy intrasta ja vapaasti verkosta. SeAMKissa on käytössä APA7-viittausjärjestelmä.

Artikkeleissa tulee olla abstrakti (120–150 sanaa) sekä englannin kielellä että artikkelin kielellä mikäli se ei ole englanti. Englanninkielisen abstraktin sekä englanninkielisen artikkelin ja kieliasun tulee olla tarkistettu etukäteen.  Artikkeliin mahdollisesti liittyviä hanketietoja ja/tai rahoittajan kiitoksia ei tule liittää artikkeliin, ne lisätään tarvittaessa toimitusprosessin loppuvaiheessa.

Artikkelit toimitetaan Word-muodossa (.doc, .docx). Kirjoitusfontti on Arial 12 ja riviväli 1,15. Kaikki automaattiasetukset jätetään pois (esim. sivunumerointi, tavutus, otsikot, rivivälit). Artikkelin nimi ja lukujen pääotsikot kirjoitetaan isoin kirjaimin fontilla 14 ja alaotsikot pienillä kirjaimilla fontilla 12. Artikkelin nimi sekä pää- että alaotsikot lihavoidaan. Käytä vain kahta otsikkotasoa.

Nimeä artikkelitiedosto otsikon mukaan (esim. Eteläpohjalaisen_kasvuekosysteemin_dynamiikka_Covid19-pandemian_aikana). Jos kuvioita tai taulukoita tehdään PowerPointilla, Excelillä tms., artikkelin mukana lähetetään alkuperäiset kuviot ja taulukot erillisinä tiedostoina. Nimeä myös nämä tiedostot otsikon mukaan informatiivisesti (esim. Eteläpohjalaisen_kasvuekosysteemin_Kuvio_1).

Myös artikkelissa mahdolliset käytetyt valokuvat on toimitettava erillisinä alkuperäisinä tiedostoina (esim. .jpg). Valokuvissa on mainittava kuvan otsikon jälkeen suluissa kuvan ottaja ja vuosi tai lähde ja merkintä kuvan käyttöoikeudesta (lisenssi), joskin anonyymiuden säilyttämiseksi tieto voidaan jättää arvioitavaksi lähetettävästä artikkeliversiosta. Valokuvien käytössä on myös huomattava, että kaikilta kuvissa esiintyviltä henkilöiltä pitää olla lupa kuvan julkaisemiseen.

Kirjoittajien on huolehdittava ja vastattava artikkeleidensa copyright-oikeuksista siinä tapauksessa, että aiheesta on aiemmin kirjoitettu ja julkaistu muualla. Samoin kirjoittajien on otettava huomioon digitaalisen kopioinnin rajoitukset ja esimerkiksi vastattava, että artikkelissa käytetyillä kuvilla tai kuvioilla on muokkaus-, kopiointi ja julkaisulupa. Toimitus tarkistaa tekstit plagioinnin tunnistusjärjestelmällä.

SeAMKissa noudatetaan avoimen julkaisemisen periaatteita ja artikkelijulkaisuissa käytetään Creative Commons lisenssiä CC BY-ND. Artikkelin kirjoittajilla on mahdollisuus myös artikkelinsa rinnakkaistallennukseen. Tekijänoikeus säilyy kirjoittajalla siten, että sen alkuperäinen julkaisuoikeus on SeAMK Journal -verkkojulkaisulla. Artikkelia voi vapaasti käyttää opetuksessa ja muihin ei-kaupallisiin tarkoituksiin siten, että lähteenä mainitaan tekijä, artikkeli, lehden numero sekä artikkelin verkko-osoite kokonaisuudessaan.

Artikkeliehdotukset lähetetään toimituskunnalle tämän linkin kautta.