TATTI – hankkeen ensimmäinen tulostyöpaja toteutettu | Julkaisut @SeAMK

TATTI – hankkeen ensimmäinen tulostyöpaja toteutettu

TATTI – Teknologian Avulla Työ Tuottavaksi -projektin ensimmäinen yrityskohtainen tulostyöpaja toteutettiin Kauhavan Piristeel OY:ssä joulukuun alussa. Hanke on aloittanut ergonomiamittausten tekemisen Etelä-Pohjanmaan alueen neljässä eri metallialan yrityksessä: Piristeel OY, Lapua-ketjut, Pellon Group ja Veljekset Ala-Talkkari. Piristeelin mittaukset saatiin ensimmäiseksi tehtyä valmiiksi ja mittauksista saatu data analysoitua. Viiden eri työpisteen mittauksia, analyysia ja tuloksia päästiin kertomaan yrityksen työnjohdolle, mittausten kohteena oleville työntekijöille ja yrityksen työterveyshuollon edustajille yrityksen tiloissa. Tilaisuudessa keskusteltiin yhdessä mahdollisista vaihtoehdoista keventää työtä silloin, kun työsuoritus osoittautui selvästi kuormittavaksi.

ihmisiä osallistumassa työpajatyöskentelyyn.
TATTI – hankkeen ensimmäinen tulostyöpaja joulukuussa.

Alkusyksystä lähtien toteutetuissa mittauksissa kartoitettiin ensin yhdessä yritysten työnjohdon kanssa ne työtehtävät, jotka ovat erityisen raskaita suorittaa johtuen joko epäedullisista työasennoista, liikuteltavien taakkojen painosta tai esim. runsaista toistoista. Yritykset itse päättivät, mitkä työsuoritukset olisivat mittausten kohteina. Mitattuja työsuorituksia on ollut yrityksissä yhteensä kolmesta viiteen suoritusta ja mittauskertoja per yritys on toteutettu yhdestä kolmeen kertaa. Yhden mittauskerran kesto oli muutamasta tunnista koko päivään riippuen mitattujen työsuoritusten määrästä ja kestosta. Mittauksissa käytettiin inertiaan perustuvaa sensorijärjestelmää (IMU), jossa kehoon ja raajoihin kiinnitetään kiihtyvyyksiä ja asentoa aistivia sensoreita.

Yrityksissä tehtyjen mittausten jälkeen hankkeen asiantuntijalehtorit Merja Hoffrén-Mikkola ja Pia Haapala sekä tekniikan tki-asiantuntijainsinööri Aleksi Frimodig loivat analyysi- ja tulostyökalun mittausdatan hyödyntämiseen, työsuoritusten kuormittavuuden arviointiin ja toimenpidesuositusten tekemiseen. Analyysissä olivat pohjana työn ergonomiaa arvioitaessa yleisesti käytettävät kuormitusanalyysit OWAS ja RULA, joilla saadaan arvioitua mittausdatan perusteella selkään, käsiin, jalkoihin ja niskaan kohdistuvaa kuormitusta työsuoritusten aikana. Analyysit ottavat huomioon työasennosta sekä esim. taakan painosta tuki-ja liikuntaelimistöön kohdistuvan kuormituksen.

Kun tulokset neljässä metallialan yrityksessä saadaan esiteltyä, pidetään toimialan yhteinen kehittämistyöpaja, johon osallistuvat mukana olevat toimialan yritykset. Jokainen yritys esittelee työpajassa oman, yrityskohtaisen casen, jonka se haluaa jakaa muiden yritysten kanssa. Tällä tavoin hyvät käytännöt leviävät yritykseltä toiselle ja toisaalta saadaan pohdittua yhdessä vaikeasti ratkaistavissa olevia työkuormituksen haasteita.

Kirsi Paavola, Merja Hoffrén-Mikkola, Pia Haapala, Aleksi Frimodig
TATTI-hanke
SeAMK

Artikkeli on osa ESR-rahoitteista TATTI – Teknologian Avulla Työ Tuottavaksi -hanketta.