Tieto toimintaympäristön vahvistajana matkailutoimialalla | Julkaisut @SeAMK

Tieto toimintaympäristön vahvistajana matkailutoimialalla

Eteläpohjalaisen matkailun tiedolla johtamisen kehittämissuunnitelman laatiminen aloitettiin kesäkuussa 2021 ja syksyllä toteutettiin kolmen työpajan sarja yhdessä asiantuntijatyöryhmän kanssa. Työskentelyä johti FlowHouse Oy. Työpajasarjan pohjalta laadittava kehittämissuunnitelma toteutetaan hanketyönä Guide – Tiedolla kestävää matkailua -hankkeessa ja sen on tarkoitus valmistua kevään 2022 aikana.   Asiantuntijatyöryhmä totesi tiedolla johtamisen tarpeen seuraavasti: ”Tietoa tarvitaan, jotta voimme tehdä faktaan perustuvia liiketoimintaa kehittäviä päätöksiä. Toiminnan suunnittelun tueksi, jotta osataan suunnata panostukset oikein. Osataan kohdentaa toimia toimenpiteisiin, jotka vaativat parannusta.”

Samanlaisia tarpeita nähdään myös eteläpohjalaisissa matkailuyrityksissä. SeAMK Liiketalouden ja kulttuurin kokoomateoksessa julkaistua Tieto työkaluna matkailun kehittämisessä -artikkelia varten haastateltiin kolmea eri kokoista ja tyyppistä matkailuyritystä. Yritykset olivat Kuortaneen Urheiluopisto, Valkeisen Loma Oy ja Ähtärin Matkailu Oy. Kaikki yritykset käyttävät keräämäänsä dataa liiketoimintansa suunnittelussa ja seurannassa. Tietoa syntyy muun muassa taloutta seuraamalla, keräämällä tietoa asiakkaista ja heiltä saaduista palautteista, verkkosivustoista sekä verkossa tehtävästä markkinoinnista ja myynnistä.  Saadusta datasta laaditaan pitkän ajan suunnitelmia ja skenaarioita, mutta tarvittaessa tietoa voidaan käyttää hyödyksi nopeisiin korjaaviin toimenpiteisiin kuten esimerkiksi täsmäyttämällä markkinointia ja hinnoittelua. Lisäksi saatua tietoa hyödynnetään palveluiden ja tuotteiden sekä palveluprosessien kehittämisessä. Tietovarantoa on olemassa, mutta resursseja sen läpikäymiseen ja analysointiin on rajallisesti. Haasteista huolimatta tiedonhankinta koetaan tärkeäksi. Yrityksistä löytyy myös tahtotilaa tiedon jakamiseen. Avoimella keskustelulla ja osoittamalla tiedolla johtamisen hyödyt, voidaan yritysliiketoiminnan lisäksi kehittää koko toimialaa ja siihen suunnattavia resurssejakin olisi näin helpompi hakea.

Kasvava tiedontarve muuttuvassa toimintaympäristössä

Matkailualan alueellista kehittämistä varten pyritään hankkimaan ja jakamaan tietoa eri toimijoita hyödyttäen. Hankittavan tiedon lähteenä ovat niin alueen matkailupalveluita tarjoavat yritykset kuin niiden palveluita käyttävät asiakkaat. Loppuvuodesta 2021 toteutettiin ensi kertaa Etelä-Pohjanmaan matkailubarometri, ja sen tulokset valmistuvat alkuvuodesta 2022. Barometri jää vuosittain toteutettavaksi seurantatiedon keräämisen työkaluksi, jolla kartoitetaan maakunnan matkailuliiketoimintaa harjoittavien yritysten kokoa, työllistävyysvaikutuksia ja liikevaihtoa sekä kartoitetaan yrittäjien näkemyksiä ja suhtautumista lähitulevaisuuteen. Kevättalvella ja kesällä 2021 toteutettu Etelä-Pohjanmaan matkailijaselvitys kertoo muun muassa maakunnassa matkailevien matkustusmotiiveista, tiedonhakukanavista, lomakokemuksista, kiinnostuksen kohteista ja rahankäytöstä. Raportti selvityksestä valmistuu vuoden 2022 alussa. Matkailubarometri ja matkailijaselvitys toteutettiin osana Kohti digitalisoituvaa matkailun ekosysteemiä Etelä-Pohjanmaalla -hanketta.

Tiedolla johtaminen alkaa vasta kun kerättynä on tarpeeksi tarkoituksenmukaista ja relevanttia dataa, ja se on analysoitu ja esitelty käyttökelpoisena. Suunnitelmallinen työ tukee kestävää kasvua ja menestymistä. Tiedonhankinnan toistuvuus ja tietojen vertailtavuus antaa suurimman hyödyn pitkällä aikavälillä.

Koko artikkeli, Tieto työkaluna matkailun kehittämisessä, on luettavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021121560695

Koko kokoomateos, Tekijä, näkijä ja vaikuttaja: SeAMK Liiketoiminta ja kulttuurin kokoomateos 2021, on luettavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021120759307

Tämä artikkeli on osa Guide – Tiedolla kestävää matkailua -hanketta, jonka rahoittaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Manner-Suomen maaseudun kehittämisen maaseuturahastosta. Hankeaika on 1.12.2020-31.12.2022.

Elina Järvinen
Projektipäällikkö
SeAMK

Lisätiedot: p. 040 868 0610, elina.jarvinen@seamk.fi