Matkailuyritysten digitaitohanke päätökseen | Julkaisut @SeAMK

Matkailuyritysten digitaitohanke päätökseen 

#

Digitaidot kuntoon matkailuyrityksissä -hanke päättyy vuoden lopussa. Syksyllä 2021 käynnistyneen hankkeen tavoitteena oli parantaa matkailuyrittäjien ja heidän henkilöstönsä digitaalisen liiketoiminnan valmiuksia. Hankkeessa pyrittiin vauhdittamaan eteläpohjalaisen matkailutoimialan digitalisaatiota erityisesti koronapandemiasta toipumisen ja kansainvälistymisen näkökulmista.

Digiosaamisesta eväitä koronapandemiasta toipumiseen

Hankkeen käynnistyessä koronapandemia vaikutti vielä merkittävästi matkailuyritysten toimintaan. Matkustusrajoituksista oli kuitenkin vähitellen luovuttu ja kesä 2021 oli kotimaan matkailun kannalta jopa suosiollista aikaa. Selkeä muutos oli kuitenkin tapahtunut matkustajien ostokäyttäytymisessä; yhä useampi asiakas asioi verkossa ja teki varauspäätöksensä entistä lyhyemmällä aikajänteellä. Matkailuyritysten digitaalinen löydettävyys ja ostettavuus nousikin nopeasti elinehdoksi yrityksissä. Tämä edellytti yrityksissä digitaalisen liiketoiminnan valmiuksien, digiosaamisen, ketterää kehittämistä.

Matkailuyritysten digitaitohankkeessa pyrittiin reagoimaan tähän havaittuun kehittämistarpeeseen. Vuoden 2022 aikana järjestettiin koko kevään kestänyt, lähtötasotestin perusteella kolmelle eritasoiselle ryhmälle kohdennettu koulutuskokonaisuus, joka tähtäsi osallistujien digiosaamisen monipuoliseen kehittymiseen. Koulutuksissa keskityttiin erityisesti matkailuyritysten löydettävyyden parantamiseen, myös kansainvälisten asiakkaiden näkökulmasta. Lisäksi syksyn aikana toteutettiin käytännönläheinen työpajasarja, jonka avulla opittuja taitoja pyrittiin syventämään, sekä tuotettiin kaksi opasta osallistujien hyödynnettäväksi myös jatkossa. Osallistujilta kerättyjen palautteiden perusteella koulutuksiin oltiin tyytyväisiä ja mikä ilahduttavinta, opittuja taitoja oli monin tavoin onnistuttu viemään myös käytäntöön.

Koronakriisistä kustannuskriisiin

Kuluneen vuoden aikana matkailuyritysten toimintaympäristö on kuitenkin taas merkittävästi elänyt. Työ- ja elinkeinoministeriön tuoreessa uutiskirjeessä (16.12.2022) nostettiin esille, ettei matkailuala ollut vielä elpynyt koronapandemian vaikutuksista, kun Venäjän hyökkäyssota jo nostatti uudet tummat pilvet taivaalle. Tämä on vaikuttanut ennen kaikkea kansainvälisiin matkailumarkkinoihin. Matkailuyrityksiä haastavat myös kuluttajien kysynnän supistuminen, tuotantokustannusten nousu ja työvoimapula.

Matkailuyrityksissä, ja myös matkailua kehittävissä organisaatioissa, joudutaankin miettimään tällä hetkellä sitä, miten näistä haasteista selvitään ja millaisiin kehittämistoimenpiteisiin rajallisia resursseja kannattaa tässä tilanteessa käyttää. Digitaalisen liiketoiminnan kehittäminen on yrityksille elinehto, mutta senkin suhteen joudutaan pohtia tarkoin, mihin panostetaan. Mitkä ovat esimerkiksi ne välttämättömät digitaaliset kanavat, joissa yrityksen tulee näkyä ja millaista on se sisältö, joka tässä maailmantilanteessa houkuttelee matkailijoita.

Matkailuyritysten digitaitohankkeen valmentaja Kirsi Mikkola (2022) nosti esille matkailualalla tänä päivänä puhututtavia, merkittäviä teemoja, jotka yritysten on hyvä huomioida ja jotka kytkeytyvät myös digitalisaatioon. Näistä korostuvat erityisesti vastuullisuus ja arvopohjaisuus. Tämän päivän tiedostava asiakas kohtaa yrityksen ja sen toiminnan kokonaisvaltaisesti ja yrityksen arvot ja visio ovat nousseet keskeiseksi valintakriteeriksi matkakohdetta valittaessa. Digitaalinen viestintä ja markkinointi tarjoavat keinoja, joiden avulla yrityksen arvot ja vastuullisuusteot voidaan tehdä näkyviksi ja sitä kautta vaikuttaa ratkaisevasti yrityksen menestymiseen tulevaisuudessa.

Tämä julkaisu on osa Digitaidot kuntoon matkailuyrityksissä -hanketta, jota rahoittaa Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Euroopan sosiaalirahastosta (ESR). REACT-EU-hankkeet rahoitetaan osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. Hankkeen toteutusaika on 1.8.2021 – 31.12.2022.

Anne-Mari Latvala
Projektipäällikkö, Digitaidot kuntoon matkailuyrityksissä -hanke
SeAMK