Terveisiä palliatiivisen hoitotyön konferenssista Prahasta

Sain puhujakutsun kansainväliseen palliatiivisen hoitotyön konferenssiin, joka järjestettiin Prahassa 23-24.9.2019. Puhujakutsu tuli Taitoja hyvinvointipalveluita tuottaville pk-yrityksille simulaation keinoin -hankkeen interventioiden tuloksia kuvaavan englanninkielisen artikkelimme pohjalta. Aiheenani oli ”Learning palliative care by means of simulation.” Konferenssin anti oli mielenkiintoinen, palliatiivista hoitoa käsiteltiin sekä lasten että aikuisten hoitotyön näkökulmasta. Konferenssi oli myös hyvä tilaisuus verkostoitua.

Palliatiivinen hoito

Palliatiivinen hoito on parantumattomasti sairaiden sekä kuolevien ihmisten moniammatillista ja kokonaisvaltaista hoitoa silloin, kun sairaus ei ole enää parannettavissa eikä hoidon päämääränä ole elämän pidentäminen. Termi ”palliatiivinen” tarkoittaa oireenmukaista ja tuskaa lievittävää hoitoa. Keskeistä on kivun ja muiden oireiden lievittäminen sekä henkisiin, sosiaalisiin, hengellisiin ja elämänkatsomuksellisiin asioihin paneutuminen. Palliatiivisen hoidon tavoitteena on mahdollisimman hyvä elämän loppuvaihe sekä sairaan ihmisen ja hänen läheistensä tukeminen niin, että he voisivat elää laadukkaasti loppuun asti. Lisäksi tavoitteena on, että potilas voisi kuolla arvokkaasti.

Palliatiivisen hoitotyön opetuksen kehittäminen on tällä hetkellä erityisen mielenkiinnon kohteena sekä Suomessa että myös maailmanlaajuisesti. Hoidon inhimillisyyden takaamiseksi on tärkeää, että yhteistyö eri ammattiryhmien välillä on saumatonta.

Palliatiivisen hoitotyön opettaminen simulaation keinoin

Taitoja hyvinvointipalveluita tuottaville pk-yrityksille simulaation keinoin-hankkeessamme mukana olevat vanhusten hoivaa ja asumispalveluita tarjoavat pk-yritykset toivoivat simulaatiovalmennusta palliatiivisesta hoitotyöstä ja kuolevan potilaan laadukkaasta saattohoidosta. Palliatiivista hoitotyötä ja saattohoitoa ei ole aikaisemmin opetettu simulaatiovalmennus -menetelmällä. Aihe oli haastava, mutta hankkeessa tartuttiin haasteeseen.

Simulaatiovalmennus -menetelmä sopi palliatiivisen hoitotyön ja saattohoidon opettamiseen todella hyvin. Simulaatioskenaariot toimivat optimaalisina syvällisen palautekeskustelun virittäjinä. Eräs pk-yrityksen edustaja kuvasi kokemusta saattohoito -simulaatiosta työnohjauksellisena ja jaksamista edistävänä kokemuksena. Simulaatiovalmennus antoi tilaa sellaisista kysymyksistä keskustelemiselle, joille ei arjen työssä ole aikaa. Simulaatiovalmennuksen ilmapiiri kannusti pk-yritysten henkilökuntaa pohtimaan yrityksen palliatiivisen hoitotyön ja saattohoidon laatua myös eettisestä näkökulmasta.

”Learning palliative care by means of simulation”-esitys Prahassa herätti innostusta konferenssiyleisössä. Palliatiivisen hoitotyön opettaminen simulaatiovalmennus-konseptilla saattaa muotoutua koulutusvientituotteeksi, sillä kyselyjä aiheen kouluttamiseen on jo tullut monesta maasta.

Mari Salminen-Tuomaala, TtT, yliopettaja, Kliinisen hoitotyön asiantuntijuus
SeAMK Sosiaali- ja terveysala