SoteHelmet-hanke sote-organisaatioiden tueksi vuonna 2022 | Julkaisut @SeAMK

SoteHelmet-hanke sote-organisaatioiden tueksi vuonna 2022

SoteHelmet-yhteishankkeen taustaa

Sosiaali- ja terveysministeriö on rahoittanut ESR-kaudella 2019-2021 (+2022 jatkoaika) neljää toimintalinjan 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus erityistavoitetta 7.1. toteuttavaa sote-alan kehittämishanketta. Yhdessä näistä hankkeista on mukana kolme eri osahanketta, eli hankkeita on mukana yhteensä kuusi. Kuuden hankkeen verkostoitumistehtävää on toteuttanut erikseen nimetty Soteliiderit-hanke, jota hallinnoi KT Kuntatyönantajat (https://www.kt.fi/soteliideritsoteliiderit). SeAMK on mukana SoteDialogit muutoksessa. Johtaminen, työhyvinvointi, tuloksellisuus -hankkeessa, missä SeAMKilla on päätoteuttajan Tampereen yliopiston jälkeen toiseksi suurin budjetti yhteensä n. 1,6 m€ budjetista (https://projects.tuni.fi/sotedialogit/). SoteDialogit -hankkeen taustalla on dialogisen johtamisen (Dinno) Tekes-rahoitteinen tutkimushanke (www.dinno.fi), missä SeAMK myös oli mukana ja siihen liittyvä julkaisu, missä dialogisen johtamisen ja kehittämisen teoria on kuvattu. (Syvänen, S., Tikkamäki, K., Loppela, K., Tappura, S., Kasvio, A. ja Toikko, T. 2015. Dialoginen johtaminen. Avain tuloksellisuuteen, työelämän laatuun ja innovatiivisuuteen. Tampere: Tampereen yliopistopaino Oy.)

Hankkeiden yhteisiä päämääriä ovat olleet työyhteisöjen toiminnan kehittäminen mukaan lukien laaja-alaisen työhyvinvoinnin ja johtamisen kehittäminen.  Jokaisella hankkeelle on myös omat konkreettisemmat erityistavoitteet ja toimenpiteet, esimerkkeinä dialoginen johtaminen ja kehittäminen, etäjohtaminen, asiakasosallisuuden vahvistaminen ja työprosessien kehittäminen sekä Lean-ajattelun että palvelumuotoilun avulla. Hankkeiden toimijat ovat pitäneet yhteiskokouksia ja kertoneet toiminnoistaan toisilleen. Näin on muodostunut valtakunnallinen Sote-kehittäjät -niminen asiantuntijaverkosto. Sote-kehittäjien ja rahoittajan edustajan välisissä tapaamisissa on noussut esille mahdollisuus koota hankkeiden tuloksia myös systemaattisesti yhteen muodostaen kokonaisuudesta tuloksia sote-alan kehittämisen ja myös Sote-uudistuksen loppuunsaattamisen tueksi. Näin SoteHelmet hankesuunnitelman tekeminen käynnistyi ja sitä kautta saatiin rahoitus vuodelle 2022 yhteisten tulosten systemaattista ja laajamittaista kokoamista ja levittämistä varten. Mukana olevat hankkeet luetellaan seuraavassa kappaleessa ja hankkeen nimen perässä mainitaan hankkeen hallinnoijataho / päätoteuttaja.

SoteDialogit- ja Soteliiderit-hankkeiden lisäksi Sote-helmissä mukana olevat muut hankkeet ovat: Asko-hanke, asiakasosallisuus,  (TTL, https://www.ttl.fi/tutkimushanke/asko-hanke/),  Etänä enemmän -hanke (TAMK,  https://www.etanaenemman.fi/), Hyvinvoiva hoiva -hanke (Åbo Akademi, https://www.abo.fi/fi/projekti/hyvinvoiva hoiva-valmaende-omsorg-tyohyvinvointi-ja-muutosvalmiudet-ikaihmisten-sote-palveluissa/ ) ja Strateginen työkykyjohtaminen muutoksessa -hanke (TTL, https://www.ttl.fi/tutkimushanke/strateginen-tyokykyjohtaminen-sote-muutoksessa-2019-2021/).

Varsinaisten hanketoteuttajaorganisaatioita on maantieteellisesti eri puolelta Suomea: Helsingin yliopisto, Tampereen korkeakoulusäätiö, Lapin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Yrkeshögskolan Novia, Laurea-ammattikorkeakoulu, Lapin ammattikorkeakoulu, Satakunnan ammattikorkeakoulu ja KT Kuntatyönantajat. Hankkeessa on mukana myös laaja joukko muita erilaisia sote-alan toimijoita, esimerkiksi Talentia, Superliitto ja THL. Maakunnista mukana ovat mm. seuraavat sote-toimijat: Siun Sote – Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Essote – Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Päijät-Hämeen Hyvinvointiyhtymä, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri.  Mukana on myös useita kuntia / sote-alan organisaatioita.

SoteHelmet-hankkeen kuvausta

Sote-helmet-yhteishankkeen toteutuksesta vastaavat edellä mainittujen hankkeiden päätoteuttajat ja osa osatoteuttajien koordinaattoreista / asiantuntijoista. Hanketta tulee koordinoimaan Tampereen yliopisto ja SoteDialogit-hankkeen koordinaattori.T austalla olevan hankekokonaisuuden kehittämistoimenpiteisiin osallistuneita tahoja ovat olleet: Sote-organisaatioiden johto, johdon edustajat, HR-toimijat, palvelutuotanto ja eri työntekijäryhmät eri osa-alueilta; vanhuspalveluista esim. kotihoito ja tehostettu palveluasuminen, lastensuojelu ja erilaiset tukipalvelut.

Sote-helmet-hankkeen tavoitteena on yhdistää eri hankkeiden näkökulmat sote-alan kehittämiseen ja tuottaa hanketulosten koonnin ja analyysien kautta synteesi, jota voidaan hyödyntää sote-alan jatkokehittämisessä. Tavoitteena on tiedottaa, levittää, tehdä konkreettisiksi ja ymmärrettäviksi tuloksia ja luoda toimenpidesuosituksia, jotta niitä voidaan hyödyntää ja soveltaa mahdollisimman laajasti niin nykyisissä sote-organisaatioissa kuin tulevassa sote-uudistuksessakin. Julkaisuja tuotetaan kirjallisessa muodossa painotuotteina sekä digitaalisina materiaaleina. Keskeistä on se, että ne ovat helposti jaettavissa sote-alan toimijoille hyödynnettäviä niin johdon ja esihenkilöiden kuin työntekijöidenkin näkökulmista. Syksyllä 2022 on aikomus myös järjestää tilaisuus, jossa Sote-helmet tuloksia julkistetaan. Saavutettavuuden varmistamiseksi osa materiaalista tuotetaan myös ruotsin kielellä. Digitaalisissa julkaisuissa huomioidaan saavutettavuuden periaatteet. Helmien julkistaminen tapahtuu monin eri tavoin syksyn 2022 aikana.

Kaija Loppela, KT, ft
Yliopettaja (työhyvinvointi),
ESR-rahoitteisen SoteDialogit-hankkeen osahankkeen projektipäällikkö ja tulevan ESR-rahoitteisen Sote-helmet-hankkeen asiantuntija

Lähteet:

https://www.kt.fi/soteliideritsoteliiderit

https://projects.tuni.fi/sotedialogit/

https://www.ttl.fi/tutkimushanke/asko-hanke/

https://www.etanaenemman.fi/

https://www.abo.fi/fi/projekti/hyvinvoiva-hoiva-valmaende-omsorg-tyohyvinvointi-ja-muutosvalmiudet-ikaihmisten-sote-palveluissa/

https://www.kt.fi/soteliideritsoteliiderit/

https://www.ttl.fi/tutkimushanke/asko-hanke/

SoteDialogit | Johtaminen, työhyvinvointi ja tuloksellisuus | Tampereen korkeakouluyhteisö (tuni.fi)

Syvänen, S., Tikkamäki, K., Loppela, K., Tappura, S., Kasvio, A. ja Toikko, T. 2015. Dialoginen johtaminen. Avain tuloksellisuuteen, työelämän laatuun ja innovatiivisuuteen. Tampere: Tampereen yliopistopaino Oy.)

www.dinno.fi