SeAMK-Sedu-yhteistyöllä työpajoja digitalisaatioon liittyviin tarpeisiin | Julkaisut @SeAMK

SeAMK-Sedu-yhteistyöllä työpajoja digitalisaatioon liittyviin tarpeisiin

#

Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu ovat tehneet tiivistä yhteistyötä DigiVointi-hankkeessa, jonka toiminnan tarkoitus on tukea Etelä-Pohjanmaan alueen hyvinvointi-, sosiaali- ja terveysalan organisaatioita ja niiden työntekijöitä digitalisaatioon liittyvissä haasteissa. Hanke on ollut hyvä esimerkki toimivasta yhteistyöstä kahden eri oppilaitoksen välillä.

Seinäjoen ammattikorkeakoulu on toteuttanut yhdessä Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedun kanssa DigiVointi-hankkeen, jonka tarkoitus on tukea Etelä-Pohjalaisten hyvinvointi-, sosiaali- ja terveysalan organisaatioiden digitalisoitumista, turvata organisaatioiden digitaalisten palvelujen käytettävyyttä ja asiakaslähtöisyyttä, lisätä henkilöstön digivalmiuksia sekä kaventaa digikuiluja työntekijöiden keskuudessa. DigiVointi-hanke on osa SeAMKin ja Sedun hankeperhettä, jonka tavoitteena on tukea Etelä-Pohjanmaan hyvinvointi-, sosiaali- ja terveysalan yrityksiä ja muita toimijoita koronasta toipumisessa. Hankkeen rahoittajana toimii Euroopan sosiaalirahasto ja hanke rahoitetaan REACT-EU- välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

DigiVointi-hanke on koostunut kolmesta työpaketista. Ensimmäinen työpaketti on tähdännyt hyvinvointi-, sosiaali- ja terveysalan yritysten sekä muiden organisaatioiden digitalisoitumisen tukemiseen, ja toiminta on muodostunut palveluntuottajille suunnitelluista segmentoiduista tukikokonaisuuksista sekä avoimista työpajoista. Toinen työpaketti on tukenut alan työntekijöiden digitaitoja ja kaventanut sitä myötä työntekijöiden osaamiseen liittyviä digikuiluja. Kolmas työpaketti on liittynyt hankkeen hallinnointiin.

Seinäjoen ammattikorkeakoulun ja Sedun välinen yhteistyö on ollut tiivistä ja luontevaa koko hankkeen ajan. Niin hankkeen toimenpiteiden suunnittelu kuin toteutuskin on toteutettu yhteistyössä kahden toimijan välillä. Esimerkiksi toiseen työpakettiin kuuluvat teemoitellut työpajat, joiden tavoitteena on ollut varmistaa organisaatioiden työntekijöiden valmiudet hyödyntää työssään digitaalisia sovelluksia, alustoja ja teknologioita, on toteutettu saumattomasti kahden koulutuslaitoksen kesken. Teemoitellut työpajat ovat pitäneet sisällään teemoja esimerkiksi etätyösovellusten käyttöön, Canva-työkaluun, sosiaalisen median markkinoinnin välineisiin sekä Excelin perusteisiin liittyen. Työpajat ovat vetäneet työpajojen edetessä koko ajan enemmän osallistujia, ja teemoitellut työpajat ovatkin olleet yksi hankkeen parhaiten onnistuneista toimenpiteistä. Osallistujia on ollut laajasti Etelä-Pohjanmaan alueelta ja monipuolisesti hyvinvointi-, sosiaali- ja terveysalan eri sektoreilta.

Teemoitellut työpajat ovat olleet matalan kynnyksen työpajoja, jotka ovat lähteneet erilaisten digitaalisten työkalujen perusteista. Työpajoista on kerätty systemaattisesti laadullista palautetta, joka on ollut paljolti positiivista. Haasteena työpajoissa on koettu osallistujien osaamistason vaihtelu, jolloin myös odotukset työpajoista ovat voineet olla ihmisillä erilaiset. Myös vuorovaikutusta ja keskustelua työpajoihin osallistuneiden kesken on kaivattu enemmän. Pääasiassa osallistujat ovat kuitenkin kokeneet saaneensa työpajoista uutta tietoa hyödynnettäväkseen, ja nimenomaan erilaisten digitaalisten työpajojen perusteiden läpikäynti on koettu tarpeelliseksi. DigiVointi-hankkeen teemoitellut työpajat ovat vetäneet enenevissä määrin väkeä mukaan, joten lienee selvää, että tällaiselle matalan kynnyksen, perusteista lähtevälle digiopastukselle on hyvinvointi-, sosiaali- ja terveysalalla tarvetta. Etenkin somemarkkinointiin liittyvät teemat ja Excel vetivät osallistujia puoleensa. Työpajojen toteuttamisissa teimme havainnon, että lyhyeenkin koulutukseen osallistuminen ei ole aina helppoa. Herkästi voi tulla viime hetken muutoksia työvuoroissa. Sitoutuminen lyhyeenkin työpajaan koko työpajan ajaksi ei olekaan itsestään selvyys kaikkien osallistujien osalta. Jokin työtehtävä häiritsee osallistumista. Kyseinen havainto otettiin huomioon työpajojen kestossa sekä ajankohdassa.

Malli työpajatyöskentelyyn

Työpajat toteutettiin Seinäjoen ammattikorkeakoulun ja Sedun tiiviissä yhteistyössä. Hankkeen teemoiteltujen työpajojen aikana arvioitiin jatkuvasti vaikuttavuutta erilaisin mittarein. Osallistujien palautteen, hanketyöntekijöiden jatkuvan itsearvioinnin sekä kyselyiden avulla mallinnettiin työpajan toteutus. Mallinnuksen avulla luotiin työpajatyöskentelyn toteutuksen ohjekortti. Kortti julkaistaan DigiVointi-hankkeen verkkosivujen tietopankkiosiossa. Ohjekortti on vapaasti käytettävissä.

Tulevaisuudessa toteutettavien työpajojen suunnittelun ja toteutuksen helpottamiseksi hankkeen aikana tullaan tekemään työpajatyöskentelyn mallikäsikirja. Käsikirjan tarkoituksena on tarjota eri toimijoille konkreettinen työkalu työpajatyöskentelyyn. Mallikäsikirjassa hyödynnetään Sedun sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden käyttämää digitutor- ja vertaisoppimisen mallia. Digitutor-mallia voidaan hyödyntää digiosaamisen viemiseksi oppilaitoksesta työelämään. Mallin avulla alueellinen digiosaaminen vahvistuu.

Tietopankki ja tuotokset

DigiVointi-hankkeen tarjontaa voidaan pitää erinomaisen onnistuneena. Hankkeen toimenpiteet ovat kohdentuneet konkreettisesti sinne, missä oli aito tarve digiosaamiselle. On hyvä muistaa, että arjen digitaitojen vaillinaisuus voi luoda isomman riskin organisaatioille, kuin uusien teknologioiden ja järjestelmien käyttöönotot. Tämän vuoksi onkin tärkeää, että olemassa olevia digikuiluja kavennetaan jatkuvasti huomioiden eri organisaatioiden tarpeet.

Hankkeen toteutuksesta ja tuloksista, sekä digitalisaatioon liittyvistä aihepiireistä lisätietoa DigiVointi-hankkeen loppuwebinaarissa 7.6.2023 klo 12.00-15.00.

DigiVointi-hankkeen aikana kerätyn tiedon säilyvyys haluttiin varmistaa myös tulevaisuudessa. Hankkeen aikana kerättiin materiaaleja erilliseen tietopankkiin. Tietopankin tarkoituksena on tarjota kerättyä tietoa ja luotuja materiaaleja hyödyntämään mahdollisia jatkohankkeita sekä muutenkin hyödyntämään työelämää. DigiVointi-hankkeessa pienennetään digikuilua 31.8.2023 saakka. Tämän jälkeen julkaistut tuotokset jäävät elämään osoitteessa www.digivointi.fi/tietopankki.

Sonja Lammi
Asiantuntija, TKI
DigiVointi-hanke
SeAMK

Hanna Lindberg
Projektikoordinaattori
DigiVointi-hanke
Sedu

Pasi Jaskari
Asiantuntija, lehtori
DigiVointi-hanke
Sedu