Yrittäjyys ja kestävä kehitys: Osaamista tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa

Yrittäjyysosaamisella on suuri merkitys ammattikorkeakouluissa. Sekä Euroopan komissio että Opetus- ja kulttuuriministeriö ovat nostaneet esille yrittäjyyskompetenssien merkityksen kaikkien kansalaisten kohdalla. Yrittäjyyskompetenssit eivät liity pelkästään yrityksen perustamiseen, vaan niillä on merkitystä myös jokapäiväisessä työelämässä. Näitä taitoja ovat esimerkiksi innovatiivisuus, luovuus ja riskinottokyky.

Toinen tärkeä teema on kestävä kehitys ja siihen liittyvä osaaminen. Vastuullinen liiketoiminta ja siihen liittyvät taidot korostuvat vain entisestään tulevaisuudessa. Korkeakoulut ja muut oppilaitokset ovat heränneetkin siihen, että kestävän kehityksen osaamista on tuotava esille läpileikkaavasti kaikessa koulutuksessa.

Seinäjoen ammattikorkeakoulu on mukana Sedun koordinoimassa kolmivuotisessa ja kansainvälisessä Erasmus+ -hankkeessa, jossa keskitytään yrittäjyyskykyjen ja kestävän kehityksen osaamisen nostamiseen. Tähän liittyen SeAMK on toteuttamassa selvitystä sekä opiskelijoiden että opettajien keskuudessa yrittäjyysaikomuksista, niihin vaikuttavista tekijöistä, yrittäjyyskyvyistä, yrittäjyysopetuksesta ja kestävän kehityksen osaamisesta. Kyselyyn osallistuu SeAMKin lisäksi Sedu sekä hankkeen partnerit Espanjasta, Saksasta, Belgiasta, Hollannista, Iso-Britanniasta ja Italiasta. Tämä mahdollistaa tulosten kansainvälisen vertailun. Tulosten pohjalta hankkeessa kehitetään uusia opintojaksoja yrittäjyyteen ja kestävään kehitykseen liittyen.

Yrittäjyys voi rakentua kestävän kehityksen periaatteiden varaan

Kestävä kehitys voi toimia pohjana yrittäjyydelle. Silloin yrittäjällä on oltava niitä kompetensseja, joita tarvitaan kestävän kehityksen periaatteiden nostamisessa yritystoiminnan perustaksi. Yleisesti kompetenssilla tarkoitetaan yksilön kykyä pystyä ratkaisemaan tosielämän ongelmia, haasteita ja mahdollisuuksia menestyksekkäästi. Siihen liittyvät tieto, taito ja asenteet. Kun puhutaan kestävän kehityksen varaan rakentuvasta yrittäjyydestä, usein yrittäjän tavoitteena on jollakin tavalla muuttaa maailmaa paremmaksi.

Aiempi tutkimus on tunnistanut tarkempia kompetensseja, joita yksilö tarvitsee kestävän kehityksen varaan rakentuvassa yrittäjyydessä. Näitä ovat mm. kyky ymmärtää taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöön liittyviä tavoitteita, taito yhdistää tietoa eri aloilta kestävän kehityksen edistämiseksi, kyky tunnistaa riskit ja mahdollisuudet nykyhetkessä ja niiden vaikutukset pitkällä aikavälillä, kyky yhdistää kestävän kehityksen eri näkökulmia yritystoiminnan suunnittelussa, kyky motivoida muita panostamaan kestävään kehitykseen ja kyky tehdä yhteistyötä. Tärkeää on myös kestävän kehityksen periaatteiden soveltaminen omassa toimintaympäristössä sekä ymmärrys siitä, miten sosiaaliset ja ympäristöön liittyvät haasteet voidaan kääntää mahdollisuuksiksi yritystoiminnalle.

Ammattikorkeakouluopetuksessa on tärkeää tukea opiskelijoiden kompetenssien kehittymistä kestävän kehityksen ja yrittäjyyden suhteen. SeAMK on tehnyt tässä jo hyvää työtä erityisesti opiskelijayrittäjyyden suhteen. Erasmus+ -hankkeen tulokset palvelevat jatkossakin SeAMKin opetuksen kehittämistä.

Sanna Joensuu-Salo
yliopettaja, SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Petra Sippola
lehtori, SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri