Opettajan yrittäjyysmittaristo opetuksen kehittämiseen | Julkaisut @SeAMK

Opettajan yrittäjyysmittaristo opetuksen kehittämiseen

Opettajan yrittäjyysmittaristo auttaa kehittämään yrittäjyyden opetusta

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa on juuri käynnissä yrittäjyyden opetukseen liittyvä kysely. Kyselyssä käytetään Lappeenrannan teknillisen yliopiston kehittämää Opettajan yrittäjyysmittaristoa. Yrittäjyysmittaristo löytyy osoitteesta: www.lut.fi/yrittajyysmittaristo. SeAMK on visionsa mukaan yrittäjähenkinen korkeakoulu ja yrittäjyyden edistäminen koskee koko henkilökuntaa. Myös ARENE suosittaa ammattikorkeakouluja käyttämään Opettajan yrittäjyysmittaristoa.

Opettajan yrittäjyysmittariston avulla jokainen AMK-opettaja saa käsityksen omasta toiminnastaan yrittäjyyden edistäjänä ja voi arvioida sekä kehittää omaa ja korkeakoulunsa toimintaa yrittäjyyden edistäjänä. Opettaja saa myös henkilökohtaisen palautteen toiminnastaan viiteen eri teemaan jäsennettynä. Teemoja ovat yritysyhteistyö, yrittäjyys opetuksessa, yrittäjänä toimimista tukevat pedagogiset ratkaisut ja niiden arviointi, yrittäjämäisten valmiuksien ohjaaminen ja minä yrittäjyyden edistäjänä työyhteisössäni. Samalla mittaristoon vastaamalla saa ideoita oman työnsä kehittämiseksi. Mittaristo rekisteröi vastaajan aiemmat vastaukset, joten se mahdollistaa itsearvioinnin pitkällä aikavälillä ja antaa palautteen kehittymisestä. Opettajan yrittäjyysmittariston idea onkin samalla edistää yrittäjyyttä, eikä pelkästään mitata sitä.

Opettajan yrittäjyysmittariston ovat luoneet Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LUT) yhteistyössä Seinäjoen ammattikorkeakoulun (SeAMK), Saimaan ammattikorkeakoulun (Saimia), sekä Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) kanssa. Mittaristo on kehitetty ja testattu yhdessä ammattikorkeakouluopettajien ja monitieteellisen tutkimusryhmän kanssa. Kysymykset peilaavat opettajien tarpeiden lisäksi myös ammattikorkeakoulujen tavoitteita sekä yhteiskunnallisia suuntaviivoja, joita yrittäjyyskasvatukselle on korkeakouluasteella asetettu.

Sanna Joensuu-Salo
yliopettaja, SeAMK