Monien mahdollisuuksien tapahtuma-ala | Julkaisut @SeAMK

Monien mahdollisuuksien tapahtuma-ala

#

Tapahtuma-ala tarjoaa tekijöilleen monipuolisia tehtäviä erikokoisten ja -luonteisten tapahtumien parissa. Tämän lisäksi tapahtumiin liittyvää osaamista voidaan hyödyntää muillakin aloilla; kuten matkailun ja kulttuurin parissa, tai ravitsemisalalla, joilla erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia järjestetään monissa yrityksissä ja organisaatioissa, ja mitä moninaisimmissa yhteyksissä. Voisikin sanoa, että tapahtumatuotannon osaamiselle on kysyntää monenlaisissa toimintaympäristöissä.

Mistä tapahtumissa on kyse?

Tapahtumia itsessään on hyvin erilaisia. Tapahtuma käsitteenä tarkoittaa tiettyyn aikaan ja tilaan sidottua tavoitteellista tilaisuutta, joka on suunnattu joillekuille, joiden arkirutiinien ulkopuolella tapahtuma on. Tapahtuma voi olla kertaluonteinen tai toistuva, ja se voi tapahtua joko fyysisessä tai virtuaalisessa tilassa.

Tapahtuma-ala taas käsitteenä viittaa laajalti erilaisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin, joita järjestetään eri tarkoituksiin ja kohderyhmille. Tapahtuma-ala kattaa muun muassa erilaiset konferenssit, festivaalit, urheilutapahtumat, näyttelyt, messut, yritystapahtumat ja yksityisjuhlat. Tapahtumateollisuudella puolestaan viitataan tapahtumien järjestämiseen liittyvään, ammattimaiseen elinkeinotoimintaan, jossa tapahtumista syntyy liikevaihtoa. (Tapahtumateollisuus, 2023.)

Tapahtumien tavoitteena on viihdyttää, markkinoida, sitouttaa ja ennen kaikkea tarjota unohtumattomia elämyksiä asiakkaille. Tapahtumien avulla erilaiset yritykset ja organisaatiot voivat saada näkyvyyttä ja arvoa omalle toiminnalleen tai edistämilleen asioille, vaikka tapahtumabisnes ei heidän pääliiketoimintansa olisikaan. Tapahtuma-alasta hyötyvät myös muun muassa majoitus- ja ravintola-alat, turvallisuus- ja kuljetuspalveluiden tarjoajat, sekä matkailu, koska tapahtumat ovat usein syy matkailulle. Tapahtuma-ala hyödyntää myös monia muita aloja, ja luo ja auttaa näin välillisesti pitämään yllä monia erilaisia työpaikkoja. Tapahtuma-alalla onkin erityinen sijansa, sillä se luo taloudellisen arvon lisäksi elämyksiä ja kokemuksia tapahtumien kuluttajille, sekä moninaisia mahdollisuuksia työntekijöille.

Millaisia tehtäviä tapahtuma-ala tarjoaa

Tapahtuma-alalla toimiville tyypillistä on monien eri roolien hallinta, jopa samanaikaisesti. Usein alan ammattilaisilla on työn alla myös useampi erilainen tapahtuma kerrallaan. Toisaalta alalla työskentelyä leimaa usein kausi- tai projektiluonteisuus. Isompia tapahtumia toteutetaan tiheästi esimerkiksi kesäaikaan, jolloin ympärivuotisia työntekijöitä voi olla tapahtuman mukaan vain ”kourallinen”, kun taas lähempänä tapahtumaa ja sen aikana työntekijöiden määrä voi moninkertaistua. Tyypillisesti tapahtumien tuottaminen voi olla myös osa työnkuvaa, joko kertaluonteisesti tai toistuvasti.

Päätoimisia tapahtuma-alan toimijoita voivat olla muun muassa tapahtumatuottajat, tapahtumatilojen vuokraajat ja tapahtumateknikot. Monet alalla työskentelevät pääsevät tekemään monipuolisesti erilaisia tehtäviä; aina lavasteiden kokoamisesta tapahtuman visuaalisen ilmeen luomiseen ja anniskeluun, ja usein kiertämään ympäri maata erilaisten tapahtumien perässä. Tapahtuma-alalla arvostettavia piirteitä ovatkin muun muassa joustavuus, hyvät ongelmanratkaisutaidot, paineensietokyky, positiivisuus, moniosaavuus, ryhmätyökyky, sekä luovuus. Myös taito ymmärtää tapahtuman kaarta ja tuotannon prosessia; aina suunnittelusta toteutukseen, on tärkeää kaikille tapahtumien parissa toimiville.

Tapahtuma-ala on työmarkkinoilla monin tavoin houkutteleva, mutta samaan aikaan alan voimakas suhdanneherkkyys ja sesonkiluonteisuus saavat aikaan sen, että erityisesti tilapäisestä, osaavasta työvoimasta on pulaa. Monissa organisaatioissa kaivataan myös tekijää, joka pystyisi osana muuta työtään tuottamaan pienimuotoisia tapahtumia. OSMO-hanke pyrkii vastaamaan tähän tarpeeseen tarjoamalla alkuvuodesta 2024 Tapahtumatuotannon täsmäkoulutusta, joka tarjoaa eväitä onnistuneen tapahtuman suunnitteluun, toteuttamiseen ja markkinointiin; erilaisissa toimintaympäristöissä, sekä valmiuksia hyödyntää tapahtumatuotannon osaamista osana omaa työtä.

Anne-Mari Latvala ja Vilma Mäkilä
SeAMK

Artikkeli on osa Osallistujalähtöinen moniammatillinen koulutuspolku – OSMO-hanketta, jota rahoittaa Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Lisätietoja: 

Projektipäällikkö Anne-Mari Latvala, p. 040 830 2007, anne-mari.latvala@seamk.fi

Projektiasiantuntija Minna Luomanen, p. 040 868 0735, minna.luomanen@sedu.fi

Hankkeen verkkosivut: projektit.seamk.fi/OSMO