Mikro-opinnot yrittäjien muutoskyvykkyyttä tukemassa | Julkaisut @SeAMK

Mikro-opinnot yrittäjien muutoskyvykkyyttä tukemassa 

#

MYRSKY – Yritysten muutoskyvykkyys, digitalisaatio ja vihreä siirtymä Länsi-Suomessa -hanke toteutettiin Seinäjoen ammattikorkeakoulussa (SeAMK) vuoden 2023 aikana. Yksi hankkeen keskeisistä tavoitteista oli tarjota mikro- ja pk-yritysten jatkuvan oppimisen mahdollistamiseksi koulutustarjontaa, jolla voidaan tukea yritysten muutoskyvykkyyttä sekä digitalisaatioon ja vihreään siirtymään liittyvien sisältöjen osaamista. Näin pyrittiin myös lisäämään jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia yrittäjille.

Valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen verkostossa tavoitteeseen pyrittiin tuottamalla yrittäjille suunnattuja mikro-opintosisältöjä ja muuta koulutustarjontaa. Tarjonta koottiin valtakunnalliselle Yritystenmuutoskumppanina.fi -sivustolle. 

 Yrittäjille suunnatun koulutustarjonnan sisällöt 

MYRSKY-hankkeen yrittäjille suunnattu koulutustarjonta on maksutonta, helposti saavutettavaa ja opiskeltavissa ajasta ja paikasta riippumatta. Koulutustarjonta on jaoteltu muutoskyvykkyyden, vihreän siirtymän ja digitalisaation teemoihin. Kuhunkin teemaan kuuluu kolmenlaista sisältöä: inspiraatiot, jotka ovat lyhyitä, alle 20 minuutin mittaisia sisältöjä; mikro-opinnot, jotka ovat alle 1 opintopisteen laajuisia kokonaisuuksia sekä syvemmät opinnot, jotka ovat laajuudeltaan noin 1–3 opintopistettä. Tällä tavalla yrityksille on pyritty tarjoamaan helppo tapa tutustua ammattikorkeakoulujen tarjontaan ja ylläpitää omaa osaamisen kehittämistä juuri niissä teemoissa ja niillä resursseilla, jotka ovat yrittäjille itselleen ajankohtaisia.  

SeAMKista valtakunnalliseen tarjontaan nostettiin yhteensä 16 erilaajuista koulutussisältöä. Olemassa olevaa opetustarjontaa ja henkilöstöllä olevaa osaamista koottiin yhteen ja muokattiin yrityksille soveltuviksi pieniksi osakokonaisuuksiksi. SeAMKin koulutustarjonnan opinnot koostuivat muun muassa tutkinto-ohjelmista poimituista pienistä osioista, podcasteista, oppaista ja webinaareista. Uusia opintoja ei tuotettu hankkeessa alusta loppuun asti, vaan olemassa olevaa osaamista ja sisältöjä muotoiltiin uudelleen ja muokattiin yrityksille sopiviksi. Näin ammattikorkeakoulun tarjontaa ja osaamista voitiin levittää laajemmalle kohdeyleisölle entistä tehokkaammin.  

 Saavutukset ja haasteet mikro-opintojen toteutuksessa 

 Opintoja koostaessa MYRSKY-hankkeessa pilotoitiin opintojen pilkkomista pieniksi osaamiskokonaisuuksiksi. Pienet osaamiskokonaisuudet (micro-credentials) ovat ajankohtainen aihe, jota käsitellään esimerkiksi Euroopan unionin suosituksissa (2022) ja Kansallisen korkeakoulujen jatkuvan oppimisen strategiassa (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2022). Hankkeen aikana kerättiin arvokasta kokemustietoa pienten osaamiskokonaisuuksien koostamisen ja tarjoamisen käytännöistä. 

 Joissain tapauksissa opintojen pilkkomiseen pienemmiksi kokonaisuuksiksi liittyi myös haasteita. Ammattikorkeakoulun tutkintojen opetussisällöt on rakennettu tällä hetkellä laajoiksi kokonaisuuksiksi, joista on toisinaan hankalaa hahmottaa irrotettavissa olevia osioita tai muuntaa näkökulmaa niin, että opetusmateriaali puhuttelisi tutkinto-opiskelijoiden sijaan yrittäjiä. Opintosisältöjen pilkkominen vaatiikin riittävää resursointia ja aikaa uusien näkökulmien omaksumiseen. 

 Lisäksi yrittäjien omat resurssit vaikuttavat selkeästi mikro-opintojen opiskelijamääriin. Parhaita tuloksia MYRSKY-hankkeessa tuottivat podcast-tyyppiset mikro-opinnot, jotka vaativat käyttäjältä hyvin vähän resursseja. Hankkeessa todettiinkin, että kynnys mikro-opintoihin käsiksi pääsemiseen ja opintojen suorittamiseen tulee tehdä suunnittelun avulla mahdollisimman matalaksi. Hankkeen aikana kerättiin kokemuksia yrittäjille sopivista mikro-opinnoista sekä kanavista, joiden avulla yrittäjiä voidaan parhaiten tavoittaa ja auttaa heitä ylläpitämään omaa osaamistaan. Yrittäjät näyttävät tarttuvan helpoiten ajankohtaisiin aihealueisiin (hankkeen aikana esimerkiksi tekoäly) tai aiheisiin, jotka ovat heille jo valmiiksi jollain tavalla tuttuja. Mikro-opintoihin osallistumisen vaivattomuus tulee huomioida kaikessa teknisessä ja sisällöllisessä toteutuksessa. 

Jatkuvan oppimisen merkitys ja tulevaisuuden näkymät 

 MYRSKY-hankkeessa kootut mikro-opinnot tarjoavat tukea yrittäjien jatkuvaan oppimiseen ja muutoskyvykkyyden kasvattamiseen. Kokemukset opintojen pilkkomisesta ja soveltamisesta yrityksille valottavat myös uusia mahdollisuuksia opetuksen kehittämisessä. Tulevaisuudessa on olennaista huomioida joustavuus ja helppous mikro-opintojen toteutuksessa, jotta opiskelijoilla olisi mahdollisuus tarttua opintomahdollisuuksiin ja toteuttaa jatkuvaa oppimista myös työelämään siirtymisen jälkeen. Muuttuva työelämä vaatii jatkossakin pienempiä osakokonaisuuksia, joilla voidaan vastata ajankohtaisiin tarpeisiin oppijoiden omat resurssit huomioiden. 

 Outi Rinta-Homi
Suunnittelija, jatkuva oppiminen
SeAMK  

 

Kirjoittaja on vastannut mikro-opintojen kokoamisesta MYRSKY-hankkeessa.  

 Toimenpiteet tuotetaan Myrsky – Yritysten muutoskyvykkyys, vihreä siirtymä ja digitalisaatio Länsi Suomessa -hankkeessa. Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. Rahoittajana toimii Keski-Suomen ELY-keskus. 

 

 

Lähteet: 

Euroopan unioni. (2022). Eurooppa-neuvoston suositus pienistä osaamiskokonaisuuksista. Euroopan unionin virallinen lehti 65(C243/02). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022H0627(02) 

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM). (2022). Maailman osaavimman ja sivistyneimmän kansan kotimaaksi: Kansallinen korkeakoulujen jatkuvan oppimisen strategia 2030. Maailman osaavimman ja sivistyneimmän kansan kotimaaksi (okm.fi)