Liiketalouden alan uusi kokoomateos heijastaa korkeakoulun arkea | @SeAMK-verkkolehti

Liiketalouden alan uusi kokoomateos heijastaa korkeakoulun arkea

#

SeAMKin tuore liiketalouden alan kokoomateos esittelee 20 artikkelin kautta liiketalouden alan tutkimusta ja opetusta monipuolisesti. Pääset lukemaan sitä tästä linkistä: https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022122873918

Liiketalouden ala on laaja

Liiketalouden opetuksen osalta kokoomateoksessa käsitellään mm. uraohjausta ja opinnäytetöiden kirjoitustapoja. Myös tilastoanalyysin hyödyntämistä osana raportointia käydään esimerkein läpi.

Kokoomateoksessa näkyy vahvasti SeAMKin tutkimusryhmätoiminnan tulokset kasvuyrittäjyyden ja omistajanvaihdosten sekä matkailu- ja elämysliiketoiminnan kehittämisen osalta. Aiheet liittyvät hybridiyrittäjyyteen, strategiatyöhön, yrittäjyyskompetensseihin, myyntiosaamiseen ja liiketoiminnan kehittämiseen. Matkailun aihepiireissä käsitellään digiosaamisen kehittämistä alalla sekä lisätyn todellisuuden että yritysryhmähankkeiden tarjoamia mahdollisuuksia.

Myös kestävyys, SeAMKissa läpileikkaava ja nouseva teema, on vahvasti esillä liiketalouden alalla. Kokoomateoksessa käsitelläänkin kestävyyttä matkailualalla, kasvuyrittäjyyden ekosysteemiä vihreän kasvun näkökulmasta ja kiertotalouden osaamisalustaa.

Esillä myös hyviä opinnäytetöitä

Kokoomateoksissa on perinteisesti tuotu esille myös hyviä opinnäytetöitä. Artikkelit ovat yhdessä kirjoittaneet opinnäytetyön ohjaaja ja opiskelija. Tässä kokoomateoksessa käydään läpi Elorannan opinnäytetyön tuloksia Instagramista tapahtumamarkkinoinnin työkaluna, Kuisman opinnäytetyössään kuvaamaa vastuullisuustyökalun kehittämisprosessia sekä Vainion opinnäytetyötä asiantuntija henkilöbrändistä.

Kokoomateoksen kautta lukija saa hyvän kuvan liiketalouden ajankohtaisista teemoista sekä opetuksen että tutkimuksen kannalta.

Populaarijulkaisut tärkeä osa korkeakoulun vaikuttavuutta

Kokoomateos on osa Seinäjoen ammattikorkeakoulun populaarijulkaisemisen perinnettä. Mihin perinne perustuu? Ainakin kolme syytä on helposti hahmotettavissa.

Korkeakoulujen tekemä käytännön tutkimus- ja kehitystyö saa merkityksensä vaikutuksesta, joita sillä on ympäröivään yhteiskuntaan. Projektiluontoinen työ jää usein huomaamatta yrityksiltä ja organisaatioilta, jotka eivät itse suorana osallistu tutkimus- tai kehittämishankkeeseen. Hankkeissa tuotettavat työkalut on kuitenkin yleensä tarkoitettu laajempaan käyttöön. Tätä taustaa vasten populaarien hankekuvausta julkaiseminen on tärkeää.

Opetukseen liittyvillä artikkeleilla on toisenlainen merkitys. Niiden kautta avataan korkeakouluyhteisön tärkeintä toimintaa yhteisön ulkopuolisille. Käytännön opetuskeissien ja opiskelijoiden oman kehittämistyön tuotosten julkaiseminen kertoo korkeakoulun arjen laadusta. Lyhyiden artikkeleiden muodossa opetus ja opinnäytetyöt ovat lähestyttäviä myös henkilöille, joille korkeakoulun toiminta ei ole niin tuttua.

Tärkeää on myös, että kokoomateosten artikkelit kirjoitetaan useimmiten suomeksi. Julkisuudessa on ajoittain esillä huoli suomen kielen asemasta tieteen ja tutkimuksen kentällä. Korkeakoulujen ja etenkin tiedeyliopistojen toiminnan arvioinnissa vertaisarvioiduilla tieteellisillä julkaisuilla on suuri painoarvo. Ne puolestaan ovat useimmilla aloilla englanninkielisiä. Tutkimusta siis tehdään ja käsitteitä luodaan yhä useammin englanniksi, jolloin suomalainen terminologia jää kehittymättömäksi. Ajankohtaisilla populaarijulkaisuilla tätä ongelmaa voidaan lieventää nopeasti ja tehokkaasti.

Sanna Joensuu-Salo ja Anmari Viljamaa
Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Kirjoittajat ovat SeAMKin liiketalouden alan kokoomateoksen toimituskunnan jäseniä.