Hybridiyrittäjät hyvinvoivia ja onnellisia | Julkaisut @SeAMK

Hybridiyrittäjät hyvinvoivia ja onnellisia

Seinäjoen ammattikorkeakoulu toteutti keväällä laajan sivutoimista yritystoimintaa harjoittaville suunnatun kyselyn yhteistyössä Suomen Uusyrityskeskuksen ja Norstatpanelin kanssa. Verkkokyselyyn vastasi kaikkiaan 488 hybridiyrittäjää. Kyselyn perusteella hybridiyrittäjät kokevat oman terveydentilansa hyväksi ja ovat onnellisia.

Vastaajia pyydettiin arvioimaan omaa terveydentilaansa asteikolla 1–5, jossa ykkönen tarkoitti heikkoa ja viitonen erinomaista. Suurin osa vastaajista (84 %) arvioi oman terveydentilansa vähintäänkin hyväksi ja yli puolet (56 %) vastaajista koki oman terveydentilansa joko oikein hyväksi tai erinomaiseksi. Vastaajista 14 % koki oman terveydentilansa kohtalaiseksi ja vain 2 % heikoksi (kuvio 1).

diagrammi hybridiyrittäjän terveydentilasta

Kuvio 1. Oman terveydentilan arvioiminen.

Vastaajia pyydettiin arvioimaan myös onnellisuuttaan. Heiltä kysyttiin: Kaiken huomioon ottaen, kuinka onnellinen sanoisit, että olet? Tätä kysymystä heidän piti arvioida asteikolla 1-7, jolloin 1 tarkoitti erittäin onnetonta ja 7 erittäin onnellista. Lähes kolmeneljäsosaa vastaajista arvioi olevansa onnellinen ja heistä joka kymmenes erittäin onnellinen. Vastaavasti pieni osa (12 %) arvioi kaiken huomioon ottaen olevansa onneton. Vastausten keskiarvo oli 5,1, joten voidaan sanoa hybridiyrittäjien kokevansa kaiken huomioon ottaen olevan melko onnellisia (kuvio 2).

 

diagrammi hybridiyrittäjän onnellisuudesta

Kuvio 2. Onnellisuuden arvioiminen.

Moniroolisuus onnellisuuden tuottajana

Mistä hybridiyrittäjien hyvinvointi ja onnellisuus sitten kumpuaa?  Kyselyn aiemmista julkaistuista tuloksista https://lehti.seamk.fi/yrittajyys-ja-kasvu/mielikuvat-yrittajien-sosiaaliturvasta-monella-kielteisia/ käy ilmi, että hybridiyrittäjyys eli yrittäjyyden ja palkkatyön yhdistäminen on suurelle osalle vastaajista mieluisin tapa toteuttaa oma uraansa. Voidaankin siis pohtia, voisiko hybridiyrittäjyyteen kuuluva moniroolisuus olla monille hybridiyrittäjille myös omaa hyvinvointia ja onnellisuutta lisäävä tekijä. Vaikka hybridiyrittäjyys haastaa työntekijän jaksamista ja ajanhallintaa, voi se myös mahdollistaa paremmin esimerkiksi itsensä toteuttamisen mahdollisuuden kuin pelkkä palkkatyö.

Hyvinvoiva hybridiyrittäjä -hanke

Kysely toteutettiin osana Seinäjoen ammattikorkeakoulun ja Työterveyslaitoksen yhteistä Hyvinvoiva hybridiyrittäjä -hanketta. Hanke pyrkii rakentamaan nykyaikaisen työelämän hyvinvointikompassia yksilöille, joiden työelämä rakentuu erityyppisistä elementeistä. ESR-rahoitteisessa hankkeessa mm. järjestään hybridiyrittäjille suunnattuja työpajoja, joissa työstetään yrittäjien käytännössä kohtaamia haasteita.

Tämä artikkeli kuuluu sarjaan, jossa tarkastellaan hankkeessa toteutetun kyselytutkimuksen tuloksia. Aiemmin samassa sarjassa ilmestyneet:

Mielikuvat yrittäjien sosiaaliturvasta monella kielteisiä
Hybridiyrittäjyyden kuva tarkentuu 

Emilia Kangas, projektipäällikkö, Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Marja Katajavirta, asiantuntija TKI, Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Anmari Viljamaa, yliopettaja, Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Sanna Joensuu-Salo, tutkijayliopettaja, Seinäjoen ammattikorkeakoulu