Guidesta tukea matkailun tiedolla johtamisen ensiaskeleisiin | Julkaisut @SeAMK

Guidesta tukea matkailun tiedolla johtamisen ensiaskeleisiin  

Mihin tiedolla johtamista tarvitaan matkailualalla?

Tiedon hankintaa, analysointia sekä hyödyntämistä tarvitaan, kun halutaan kehittää yritysten liiketoimintaa, lisätä matkailualueen vetovoimaisuutta ja kilpailukykyä sekä todentaa matkailualan merkitystä toimialana. Lisäksi tiedon kytkeminen poliittiseen päätöksentekoon ja resurssien suuntaamiseen ovat tiedolla johtamisen keskiössä. Etelä-Pohjanmaalla matkailutieto on ollut pitkään Tilastokeskukselta saatavien tietojen varassa ja sitä kautta mukana ovat vain majoitustoimintaa harjoittavat yritykset, joilla on tiedonantovelvollisuus. Tilastoinnin ulkopuolelle jää huomattava määrä pieniä majoitusyrityksiä, mutta myös muita matkailualan toimijoita. Paljon mielenkiintoista tietoa jää keräämättä ja tutkimatta.  

Matkailussa parhaiten menestyvät huomioivat toiminnassaan ja palveluiden kehittämisessä asiakkaat. Asiakaskäyttäytymisen ymmärtäminen ja erilaisten kohderyhmien tarpeisiin vastaaminen ovat usein menestymisen taustalla. Laadukasta dataa voidaan hyödyntää esimerkiksi markkinoinnissa, myynnissä, tuotekehityksessä, eri segmenteille suunnattujen palvelujen hinnoittelussa ja sesonkivaihtelujen tasaamisessa.  Säännöllisesti toteutetuilla alueellisilla matkailijatutkimuksilla sekä tulo- ja työllisyysselvityksillä saadaan monipuolista useaa toimijaa hyödyttävää tietoa. Tarjolla on myös monia muita tietolähteitä liittyen esimerkiksi matkailijoiden tiedonhankintaan ennen matkaa sekä ostokäyttäytymiseen ja liikkumiseen matkan aikana.  


Kuva: Etelä-Pohjanmaan matkailu lukuina -infograafi 

Mutu-tuntumasta todennettuun tietoon

Tiedolla johtamiseen ollaan siirtymässä vauhdilla monilla matkailualueilla. Yhä useampi on ottanut sen kehittämisen kohteeksi, niin myös Etelä-Pohjanmaalla. Guide – Tiedolla kestävää matkailua -hankkeessa on aloitettu työ maakunnallisen matkailun tiedolla johtamisen kehittämissuunnitelman laatimiseksi. Se on luonnollinen jatkuma viime joulukuussa julkaistulle Etelä-Pohjanmaan matkailustrategialle 2020 – 2028. Strategian toimenpide-ehdotuksissa yhdeksi tavoitteeksi asetettiin toimintaympäristön vahvistaminen ja kehittämisen kohteeksi tiedolla johtamisen edistäminen.   

Kerätty data hyödyttää vain, jos se on helposti käytettävissä ja ymmärrettävissä. Lisäksi sen tulee olla mahdollisimman monen toimijan saatavilla. Tiedolla johtamisen kehittämissuunnitelman selkeä tavoite on vastata kysymyksiin mitä halutaan tietää sekä mitä tietoa on jo saatavilla ja mitä täytyy hankkia lisää. Suunnitelmassa huomioidaan myös resurssointi eli kuinka ja ketkä dataa hankkivat, miten sitä analysoidaan ja säilytetään sekä kuinka siitä viestitään eteenpäin. Suunnitelman laatiminen aloitetaan kesäkuussa 2021, ja sen on tarkoitus valmistua vuoden 2022 aikana. Suunnitelma tehdään yhdessä asiantuntijatyöryhmän kanssa, joka koostuu eteläpohjalaisista matkailutoimijoista, yrittäjistä ja kehittäjistä. Mukana on myös matkailun tiedolla johtamisen asiantuntija. Suunnitelma tukee myös Etelä-Pohjanmaan Matkailufoorumin tavoitetta edistää matkailuimagon kehittymistä maakunnassamme sekä tukea toimintaa tiedon kerääjänä ja levittäjänä.  

Guide – Tiedolla kestävää matkailua -hankkeen rahoittaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Manner-Suomen maaseudun kehittämisen maaseuturahastosta. Hankeaika on 1.12.2020-31.12.2022. 

Elina Järvinen
Projektipäällikkö, Guide – Tiedolla kestävää matkailua

Lisätietoja:
elina.jarvinen@seamk.fi, p. 040 868 0610