Opinnäytetyön kaupallistamispotentiaalin arviointi | @SeAMK-verkkolehti

Opinnäytetyön kaupallistamispotentiaalin arviointi

kategoria: 2018, Muut artikkelit

Työkalu opiskelijoille opinnäytetyön kaupallistamispotentiaalin arviointiin

Ammattikorkeakouluopintojen loppuvaiheessa opiskelijat tekevät opinnäytetyön. Opinnäytetyön tarkoituksena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa opintojen aikana hankittuja tietoja ja taitoja. Yleensä opinnäytetyö tehdään yhteistyössä työelämän kanssa ja sen aihe pohjautuu haasteisiin, jotka nousevat käytännön työelämän tarpeista. Aiheet voivat vaihdella esimerkiksi asiakastyytyväisyystutkimuksesta erilaisten menetelmien kehittämiseen sekä konkreettisiin tuotoksiin.

Aina opinnäytetöille ei kuitenkaan ole työelämälähtöistä toimeksiantajaa ja silloin opinnäytetyön tuloksia ei suoraan hyödynnetä kenenkään yksittäisen tilaajan tarpeisiin. Tällaisissa tilanteissa opinnäytetyön tulosten jatkohyödyntäminen jää työn valmistumisen jälkeen usein vähäiseksi. Opinnäytetöiden potentiaali on kuitenkin suuri ja opiskelijoiden tulisi osata hyödyntää työnsä tulokset mahdollisimman tehokkaasti.

Opiskelijoiden tueksi on siksi rakennettu sähköinen työkalu, jonka kysymyksiin vastaamalla he voivat arvioida helpommin oman opinnäytetyönsä kaupallistamispotentiaalia. Tämä tarkistuslistatyökalu kehittää opiskelijoiden innovaatiovalmiuksia ja antaa monipuoliset valmiudet oman työnsä arviointia varten. Työkalu auttaa opiskelijoita hahmottamaan, miten itse tuotettua tietoa voidaan soveltaa niin, että saadaan aikaan mahdollisesti myös innovaatiota. Työkalua voidaan käyttää jo siinä vaiheessa, kun opiskelijat suunnittelevat omaa opinnäytetyötään.

Tarkistuslistatyökalu ohjaa omaa arviointia

Tarkistuslista sisältää yhteensä 36 kysymystä kahdeksan eri teeman alla. Suurin osa tarkistuslistan kysymyksistä on suljettuja dikotomisia kysymyksiä, joissa vastausvaihtoehtoina ovat Kyllä, En osaa sanoa tai Ei -vaihtoehdot. Tämän ohella tarkistuslista sisältää muutaman avoimen kysymyksen, joihin vastaaja pystyy antamaan tarkennetun vastauksen. Tarkistuslista pyrittiin pitämään mahdollisimman selkeänä ja lyhyenä, jotta opiskelijat jaksaisivat vastata ajatuksella jokaiseen kysymykseen. Lisäksi kysymyksiä on avattu tarpeellisissa kohdin muutamalla selittävällä lauseella. Tarkistuslistan tavoitteena ei ole antaa oikeita vastauksia, vaan aktivoida opiskelijoita ja antaa vinkkejä, miten he voivat opinnäytetyötänsä hyödyntää entistä tehokkaammin myös valmistumisensa jälkeen.

Pedagogisesti tarkistuslistatyökalu pohjautuu innovaatiopedagogiikkaan, joka on Turun ammattikorkeakoulussa syntynyt yksilöiden ja ryhmien innovaatiokompetenssien kehittymistä tavoitteleva oppimisote. Toisaalta Innovaatiopedagogiikka kuvaa sitä toimintaa, mitä ammattikorkeakouluissa monelta osin jo tapahtuu, mutta toisaalta siinä korostuu erityisesti innovaatiovalmiuksien kehittyminen. Työkalu ohjaa käyttäjää arvioimaan itse oman opinnäytetyönsä tulosten jatkokehittämispotentiaalia ja aktivoi samalla innovatiivista ajattelutapaa. Innovaatiopedagogiikan ja työkalun työelämälähtöisyys toimii valmistuvalle opiskelijalle siltana opiskelun ja työelämän välillä, koska se ohjaa pohtimaan asioita kaupallistamisen ja yrittäjyyden näkökulmasta.

Linkki työkaluun ilmestyy elo-syyskuun vaihteessa.

Seliina Päällysaho
FT, KTM, tutkimuspäällikkö SeAMK

Toni Luomanmäki
asiantuntija, TKI, SeAMK Tekniikka

Jyri Lehto
lehtori, SeAMK Tekniikka