SeAMKin julkaisuvuosi 2022 tilastojen valossa | Julkaisut @SeAMK

SeAMKin julkaisuvuosi 2022 tilastojen valossa

kategoria: 2023, Muut artikkelit, TKI
#

Uusi julkaisuennätys – 831 julkaisua

SeAMKilaiset julkaisivat vuonna 2022 ennätykselliset 831 sellaista julkaisua, jotka täyttävät opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisutiedonkeruun kriteerit.  Julkaisujen määrä on noussut tasaisesti vuosi vuodelta. 2022 julkaistiin lähes 100 julkaisua enemmän kuin edellisenä vuonna 2021 (735 julkaisua).

SeAMKissa on muutama superjulkaisija, jotka kirjoittavat kukin yli 60 artikkelia tai muuta julkaisua vuodessa. Julkaisijajoukko on kuitenkin myös laajentunut ja vuosi vuodelta kirjoittajia ja AV- ja tietoteknisten julkaisujen tekijöitä on tullut lisää. SeAMKin henkilökunnasta vuonna 2022 kirjoitti ja julkaisi yhteensä 242 työntekijää eli yli puolet henkilökunnasta osallistui julkaisutoimintaan.

Mitä ja missä on julkaistu?

Suurin osa, yli puolet kaikista SeAMKin julkaisuista vuonna 2022 oli niin sanottuja suurelle yleisölle suunnattuja julkaisuja, toisin sanoen yleistajuisia artikkeleita tai teoksia. Näitä julkaisuja oli yhteensä 441 kpl eli noin 53 % kaikista julkaisuista. Suosituin julkaisukanava oli luonnollisesti SeAMKin oma verkkolehti, @SeAMK.

Ammatillisia julkaisuja ovat ammattilehtien, ammatillisten kokoomateosten ja ammatillisten konferenssien artikkelit sekä ammatilliset teokset ja oppikirjat. Ammatillisia julkaisuja kertyi yhteensä 305 kpl, joka on noin 37 % koko SeAMKin vuoden 2022 julkaisumäärästä. Reilusti yli puolet (noin 55 %, 180 kpl) ammatillisista julkaisuista oli kokooma- ja artikkeliteosten artikkeleita. Eniten ammatillisten teosten artikkeleita julkaistiin SeAMKin omien julkaisusarjojen teoksissa. Toiseksi suurin ryhmä ammatillisissa julkaisuissa olivat ammattilehtien artikkelit (noin 22 %, 73 kpl). Muun muassa Koneyrittäjä-, Kreodi- ja Yrittävä Lakeus -lehdissä ilmestyi vuonna 2022 useampi kuin yksi artikkeli.

Tieteellisiä julkaisuja tilastoidaan vertaisarvioituina tieteellisinä artikkeleina ja vertaisarvioimattomina tieteellisinä kirjoituksina sekä tieteellisinä kirjoina. Tieteellisten julkaisujen määrä on SeAMKissa pysynyt vuosittain melko vakiona. Tosin pientä laskua vuosittain on ollut ja tieteellisten julkaisujen suhteellinen osuus on pienentynyt, koska SeAMKin koko julkaisumäärä on kasvanut reippaasti. Vuonna 2022 tieteellisiä julkaisuja oli yhteensä 45 eli reilu 5 % kaikista julkaisuista. Vastaavasti vuonna 2021 tieteellisten julkaisujen määrä oli 49 ja vuonna 2020 50. Tieteellisiset julkaisut olivat pääasiassa vertaisarvioituja tieteellisiä artikkeleita (yhteensä 27). Näitä artikkeleita julkaistiin niin kotimaisissa (esimerkiksi lehdissä Alue ja ympäristö, Focus localis, Gerontologia, Janus, Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti) kuin ulkomaisissa tieteellisissä lehdissä (esimerkiksi Journal of Research in Marketing and Entrepreneurship).

Audiovisuaalisia aineistoja sekä tieto- ja viestintäteknisiä ohjelmia ilmoitettiin julkaisutietoihin yhteensä 40 kpl. Tämä on vajaa 5 % koko vuoden 2022 julkaisumäärästä. Tämän ryhmän julkaisut ovat SeAMK tutkii ja kehittää -kanavalla julkaistuja videoita ja podcasteja sekä SeAMKedu GitHubissa julkaistuja ohjelmia tai ohjelmistoja. Viime vuoden lopulla SeAMKissa otettiin käyttöön toimituskunnan omaava SeAMK Podcast -julkaisukanava.

Kaikki edellä mainitut SeAMKin julkaisujen julkaisutyyppijakauma vuonna 2022 on esitetty kuviossa 1.


Kuvio 1. SeAMKin julkaisujen 2022 päätyypit ja niiden jakautuminen.

Julkaisujen avoimuus erinomaisella tasolla, kansainvälisyydessä parannettavaa

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman tavoitteen mukaisesti Seinäjoen ammattikorkeakoulu on sitoutunut avoimuuteen TKI-toiminnassaan. Julkaisutoiminnan avoimuuden osalta SeAMK on kehityksen kärjessä. SeAMKin henkilökunnan julkaisut ovat lähes 100 %:sti avoimesti saatavana. Ainoastaan seitsemän julkaisua (0,8 %) 831 julkaisusta ei ole avointa. Julkaiseminen tapahtuu jo pääsääntöisesti avoimissa julkaisukanavissa. Jos julkaisukanava ei ole avoin, seamkilaisten julkaisut pyritään rinnakkaistallentamaan avoimesti saataviksi kirjoittajien ja julkaisijoiden luvalla ja ehdoilla. Rinnakkaistallennuksen merkityksestä, hyödyistä ja käytänteistä löytyy tietoa Minna Karvosen (2022) artikkelista 1000 rinnakkaistallennusta SeAMKissa.

SeAMKin henkilökunnan julkaisut ovat ilmestyneet pääosin kotimaisissa julkaisuissa (790 kpl). Ulkomaisten kustantajien julkaisuissa, tieteellisissä lehdissä tai toimitetuissa artikkeliteoksissa, ilmestyi yhteensä 40 artikkelia. Julkaisukieli on luonnollisesti suurimmassa osassa suomi mutta seamkilaiset ovat kirjoittaneet myös englanniksi (68 julkaisua), saksaksi, espanjaksi, italiaksi ja ruotsiksi.

SeAMK julkaisijana

Kuten edellisissä kappaleissa on todettu, seamkilaiset julkaisivat eniten (75 % kaikista julkaisuista) SeAMKin omissa julkaisukanavissa, joita ovat verkkolehti @SeAMK, julkaisusarjat, SeAMK tutkii ja kehittää -kanava, SeAMK Podcast ja tietoteknisten ohjelmistojen ja ohjelmien SeAMKedu GitHub.

Julkaisusarjoissa julkaistiin vuonna 2022 yhteensä 14 julkaisua, joista kaksi A-sarjassa (Tutkimuksia), 11 B-sarjassa (Raportteja ja selvityksiä) ja yksi C-sarjassa (Oppimateriaaleja). Lisäksi julkaisukategoriassa SeAMK henkilöstön muut raportit ja artikkelit ilmestyi yhteensä 21 julkaisua.

Julkaisuvuosi 2022 lyhyesti:

  • Yhteensä 831 julkaisua – uusi julkaisuennätys
  • 441 (noin 53 %) yleistajuista julkaisua, pääasiallisin julkaisukanava @SeAMK
  • 305 (noin 37 %) ammatillista julkaisua, pääasiallisin julkaisukanava SeAMKin julkaisusarjojen artikkeliteokset
  • 45 (5,4 %) tieteellistä julkaisua
  • 40 (4,8 %) audiovisuaalista- ja tieto- ja viestintäteknistä julkaisua, kaikki julkaistu SeAMKin omissa kanavissa
  • Julkaisut lähes 100 %:sti avoimia (99,2 % kaikista julkaisuista)

Miksi kirjoittaa ja julkaista – uuteen julkaisuvuoteen 2023

SeAMKin julkaisuohjeissa (2022) todetaan, että julkaisutoiminta on osa SeAMKin opetusta sekä TKI-toimintaa. Julkaisutoiminnalla tuodaan esille SeAMKin henkilöstön ja opiskelijoiden osaamista ja asiantuntemusta. Julkaisujen määrä on myös ammattikorkeakoululle tulevan rahoituksen yksi tulosmittari. Julkaisutoiminnalla myös markkinoidaan SeAMKia ja rakennetaan SeAMKin imagoa.

Hienosta julkaisutuloksesta huolimatta julkaisutoiminnasta ja julkaisutiedonkeruusta löytyy myös kehitettävää.  Kaikkia julkaisuja ei välttämättä saada julkaisutiedonkeruun piiriin, toisin sanoen kaikkia julkaisutietoja ei välttämättä ilmoiteta. Julkaisutietojen ilmoittaminen ja niiden järjestelmät voidaan kokea hankalina.

Toisaalta voidaan kirjoittaa ja tehdä sellaisia julkaisuja, jotka eivät täytä OKM:n julkaisutiedonkeruun kriteereitä. Yksi tällainen kriteeri on se, että julkaisukanavalla pitää olla toimituskunta, toisin sanoen julkaisemisesta päättää kirjoittajan tai kirjoittajien ulkopuolinen taho. Tärkeää on myös se, että julkaisussa ilmoitetaan selkeästi kirjoittajan tiedot ja yhteys organisaatioon. Julkaisemisesta, julkaisutoiminnasta ja julkaisutietojen ilmoittamisesta löytyy tietoa Julkaisijan oppaasta.

 

Tässä artikkelissa esitetyt julkaisumäärät ja -tiedot perustuvat OKM:n tilastoihin 2022 ilmoitetuista julkaisuista (tilanne 6.3.2023). Luvut ovat Tiedejatutkimus.fi-palvelusta sekä SeAMKin sisäisestä julkaisutilastoinnista. Tiedejatutkimus.fi-palvelu ei sisällä tietoja audiovisuaalisista eikä tieto- ja viestintäteknisistä julkaisuista. Viralliset kaikkien ammattikorkeakoulujen julkaisutiedot löytyvät toukokuussa 2023 Opetushallinnon tilastopalvelu Vipusesta.

Silja Saarikoski
Informaatikko
SeAMK Kirjasto

Lähteet

Karvonen, M. (18.10.2022). 1000 rinnakkaistallennusta SeAMKissa. @SeAMK. https://lehti.seamk.fi/muut-artikkelit/1000-rinnakkaistallennusta-seamkissa/

SeAMK Seinäjoen ammattikorkeakoulu. (18.1.2022). Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisutoiminta ja julkaisusarjat. https://seamk.libguides.com/ld.php?content_id=33971044

Tiedejatutkimus.fi. Julkaisut. Haettu 6.3.2023. https://www.tiedejatutkimus.fi/fi/