E-P2030 Strong Again – uusia avauksia maakuntaan 

kategoria: 2019, Muut artikkelit

Uudet innovaatiot ovat keskeisiä tekijöitä talouden uudistumisessa. Innovaatiotoiminnan luonne on kuitenkin viime aikoina muuttunut muun muassa väestörakenteen kehityksenglobalisaation, talouden kasvun sekä teknologian murroksen vuoksi. Myös tiedon määrän nopea kasvu, viestintäteknologioiden kehitys sekä arvoverkostojen globalisoituminen ovat muokanneet toimintaympäristöä. Siksi esimerkiksi yhteistyön ja avoimuuden merkitys on korostunut uusia ideoita ja tuotteita kehitettäessä. 

Etelä-Pohjanmaan väestökehitys on kääntynyt laskuun aiheuttaen hankaluuksia työvoiman saatavuudessa useilla eri aloilla. Myös teollisuuden tuottavuus on ollut suhteellisen matala. Maakunnan tulevaisuuden näkymistä onkin levinnyt huoli. Miten voitaisiin innovaatioekosysteemitasolla paremmin ottaa huomioon tulevaisuuden mukanaan tuomat haasteet 

Innovaatiokilpailusta uusia ideoita

Keväällä 2019 Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Seinäjoen yliopistokeskus sekä Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys päättivät omalta osaltaan nostaa maakuntaa takaisin kasvu-uralle ja järjestivät ideakilpailun nimeltä E-P2030 Strong Again. Kilpailu oli suunnattu näiden organisaatioiden opiskelijoille ja henkilökunnalle. Kilpailuun saapui yhteensä 110 ideaehdotusta, joiden laatuun oltiin erittäin tyytyväisiä.  

Useat kilpailuideat olivat poikkileikkaavia ja sitoivat yhteen eri osa-alueita ja toimijoita tarkastellen lisäksi alueen elinvoimaa ja potentiaalisia kehityskohteita monista eri näkökulmista. Parhaimmat ideat ottivat huomioon alueen olemassa olevat vahvuudet ja pyrkivät kehittämään niitä edelleen. Osa ideoista jäi silti tunnistettujen ongelmien tai toteutettavuutensa vuoksi liian heikolle tasolle. Voittajaideat nousivat kuitenkin selkeästi esiin.  

Jatkotoimenpiteitä

Innovaatioprosessi on usein pitkäkestoinen ja idean synnystä on vielä pitkä matka sen kaupallistumiseen tai muuhun hyödyntämiseen. Tämän vuoksi E-P2030 Strong Again –prosessissa kiinnitettiin erityistä huomiota myös ideoiden jatkojalostamisen tukemiseen varsinaisen kilpailuajan päätyttyä. Jatkotyöskentelyssä voittajaideat koottiin yhteen laajempiin kokonaisuuksiinKonkreettista jatkotyöskentelyä tehtiin yhdessä Etelä-Pohjanmaan korkeakoulukonsortion painoalaryhmien kanssa. Voittajat pääsivät esittelemään ideaansa tilaisuuteen, joka kokosi yhteen neljällä eri painoalalla toimivien ryhmien vastuuhenkilöt. Tässä tilaisuudessa ideoitiin edelleen eri hyödyntämismahdollisuuksia ja annettiin tukea jatkotoimenpiteitä varten 

Jälkikäteen tarkasteltuna toteutettu innovaatiokilpailu toimi hyvänä lähtökohtana alueen kehitystyössä. Se innosti opiskelijoita ja muita korkeakouluyhteisön jäseniä ideoimaan uusia toimenpiteitä, joiden avulla voidaan edelleen vahvistaa alueen kilpailukykyä. Etelä-Pohjanmaalla on totuttu toimimaan yhdessä, ja kilpailun pyrkimyksenä oli mahdollistaa ja tukea edelleen tätä arvokasta perinnettä. Myös Etelä-Pohjanmaan liitto on käynnistänyt vastaavanlaisen kaikille avoimen ideakilpailunideakökän, jossa yhteistyössä haetaan ainutlaatuisia menestystarinoita Etelä-Pohjanmaan kehittämiseksi.  

Seliina Päällysaho (SeAMK), Juha Alarinta (Seinäjoen yliopistokeskus), Annika Pöytälaakso (SeAMK) ja Tapio Varmola (SeAMK). Kirjoittajat muodostivat yhdessä E-P2030 Strong Again –ideakilpailun sihteeristön.