SeAMKissa biotalouden erikoistumiskoulutus | @SeAMK-verkkolehti

SeAMKissa biotalouden erikoistumiskoulutus

SeAMK mukana toteuttamassa valtakunnallista biotalouden koulutusta

Biotalouden eli uusiutuviin luonnonvaroihin perustuvan talousjärjestelmän voimakas kasvu näkyy nyt myös koulutustarjonnassa. Suomalaisissa korkeakouluissa on herätty vihreän talouden luomiin mahdollisuuksiin ja niistä nouseviin koulutustarpeisiin. Tästä johtuen työelämätarpeita varten on luotu 30 op laajuinen biotalouden erikoistumiskoulutus-paketti, jota tarjotaan valtakunnallisesti mukana olevien korkeakoulujen painotusalojen mukaan. Biotalouden osaamista kehitetään SeAMKissa erityisesti ruokaketjusta käsin, mikä näkyy SeAMKin tarjoamassa koulutuspaketissa.

Biotalouden erikoistumiskoulutus alkamassa

SeAMK on mukana konsortiossa, joka käsittää yhdeksän luonnonvara-alalla toimivaa ammattikorkeakoulua ja yliopistoa. Korkeakoulut ovat sopineet biotalouden erikoistumiskoulutuksen järjestämisestä, joka on kehitetty työ- ja elinkeinoelämän kanssa. Koulutusta tarjotaan syksystä 2018 alkaen neljänä alueellisena toteutuksena Etelä-Suomessa, Väli-Suomessa, Itä-Suomessa ja Pohjois-Suomessa. Väli-Suomen toteutuksen järjestävät yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Yhteistyötä toteutuksessa tehdään JAMKin ja SeAMKin välillä erityisesti digitalisaatioon liittyen. JAMKissa on tutkittu mm. digi-sovelluksia bioenergiamittauksissa, kun taas SeAMKissa ollaan hyödynnetty drone-kuvauksia peltoviljelyn tehostamisessa. Muun muassa tätä osaamista on tarkoitus jakaa erikoistumiskoulutuksen aikana.

Biotalous on ollut SeAMKissa aiemmin esillä mm. hanketyön kautta. Biotaloutta sivunneet hanketilaisuudet ovat herättäneet laajaa kiinnostusta ja erityisesti eteläpohjalaisissa kunnissa toivotaan biotalouden tuovan uusia työpaikkoja ja hyvinvointia. Esimerkiksi tammikuussa 2018 päättyneessä Biotalouskilta-hankkeessa (EAKR) selvitettiin eteläpohjalaisten seutukuntien osaamistarpeita biotalousalalla. Selvisi, että huomiota tulisi kiinnittää esimerkiksi yritysten vahvuuksiin tunnistaa biotalouden mahdollisuuksia tuotteistuksen, luontomatkailun ja sivuvirtojen hyödyntämisessä. Myös biotalouden yleiseen tunnettavuuteen tulisi panostaa nykyistä enemmän.

Biotalous kasvualana

Biotalousala on kansainvälinen kasvuala, joka yhdistää perinteisiä aloja uudella tavalla. Biotalouden tavoitteena on vähentää riippuvuutta fossiilisista luonnonvaroista ja ehkäistä ekosysteemin köyhtymistä. Biotalouteen siirtyminen vaatii kuitenkin valmiuksia synnyttää uutta biotaloutta yhdistelemällä jo olemassa olevia prosesseja, raaka-aineita ja sivuvirtoja.

Biotalousala on kovassa kasvussa ja sen kehittymiseksi tarvitaan asiantuntijoita ja yrittäjiä, jotka hallitsevat sekä biomassojen käyttö-, jalostus-, liiketoiminta- ja vientimahdollisuudet. Biotalouden erikoistumiskoulutus vastaa tähän haasteeseen.

Kenelle koulutus sopii?

Koulutus sopii erityisesti henkilöille, jotka toimivat tai tulevat toimimaan biotalouden alalla, yrityksissä, neuvonta- tai edistämistehtävissä, ammatillisina opettajina tai ovat biotaloutta edistäviä julkisia toimijoita. Koulutus sopii yrittäjille tai yrittäjiksi aikoville, jotka toimivat esimerkiksi biotuotannossa ja sen raaka-ainehankinnassa. Hakijoilla tulee olla soveltuva korkeakoulutasoinen tai muu biotalouden alalle soveltuva koulutus.

Hakuaika koulutukseen on 2.4.-1.6.2018. Opintokokonaisuuden suorittaminen maksaa 900 €/per opiskelija (alv 0%) ja opintojaksot ovat suoritettavissa osittain verkko-opintoina. Väli-Suomen toteutukseen otetaan mukaan yhteensä 20 opiskelijaa, joista 10 SeAMKiin ja 10 JAMKiin. Opintokokonaisuus on suoritettavissa lukuvuoden 2018-2019 aikana. Opintoihin kuuluu 5 op laajuinen yritykseen tai muuhun alaa sivuavaan organisaatioon tehtävä kehittämistehtävä. Koulutuspaketti toimiikin oivallisena tiedon jalkauttajana työelämään, millä on merkittävä rooli biotalouden osaamisen siirrossa.

Biotalouden erikoistumiskoulutuksesta saat lisätietoja osoitteista:

SeAMK: https://www.seamk.fi/osaamistaan-taydentavalle/erikoistumiskoulutus/biotalouserko/
Valtakunnalliset nettisivut: http://www.biotalouskoulutus.fi/

Kari Laasasenaho
SeAMK Ruoka