Sotedialogit -hankkeen jatkoaika ja päätöskohtaamo | Julkaisut @SeAMK

Sotedialogit -hankkeen jatkoaika ja päätöskohtaamo

Valtakunnallinen yhdeksän maakunnan alueella vuosina 2019-2021 toteutettu SoteDialogit muutoksessa – johtaminen, työhyvinvointi, tuloksellisuus –hanke (ESR/STM) sai vuoden jatkoajan, joten hanke jatkuu vielä vuoden 2022 ajan. Vuonna 2022 toteutetaan osittain vielä konkreettisia toimintoja pilottiorganisaatioiden kanssa, mutta lähinnä keskitytään lopputuotosten valmistamiseen, levittämiseen ja loppuraportointiin. Hankkeessa ovat olleet mukana vanhuspalveluiden, lastensuojelun ja lasten, nuorten ja perheiden palveluiden sekä erityisopetuksen pilottiorganisaatioita Etelä-Pohjanmaalta, Kainuusta, Kanta-Hämeestä, Kymenlaaksosta, Lapista, Pirkanmaalta, Pohjois-Savosta, Pohjois-Karjalasta ja Uudeltamaalta. Toteuttajina ovat olleet Tampereen (TAU) ja Itä-Suomen (UEF) yliopistot sekä Lapin (LapinAMK) ja Seinäjoen (SeAMK) ammattikorkeakoulut. Sote-Dialogit muutoksessa –hankkeessa on yhteistoiminnallisesti ja dialogisia menetelmiä ja työkaluja hyödyntäen kehitetty muun muassa pilottiorganisaatioiden työhyvinvointia, työtä ja organisaatioiden rakenteita, palveluita ja niiden tuottamisen tapoja. Kaikissa piloteissa on arvioitu laajasti työhyvinvoinnin tilaa hankkeen alussa ja lopussa.

SoteDialogit-hankkeen valtakunnallinen Päätöskohtaamo toteutettiin 25.11.2021 Tampereen yliopistolta käsin hybridinä, Teams-webinaarina. Osa kohtaamon ohjelmasta toteutettiin livenä yliopiston luokkaan rakennetusta studiosta käsin ja osa Teamsin kautta. Tampereen studiolla olleiden lisäksi osallistujia oli mukana etänä Teamsin välityksellä. Päätöskohtaamon keskeisenä ajatuksena oli tuoda esiin SoteDialogit-hankkeen kehittämistuloksina syntyneitä ”helmiä” ja hankkeeseen osallistuneiden työpaikkojen kokemuksia dialogisesta ja yhteistoiminnallisesta kehittämisestä. Webinaarissa esiteltiin myös maistiaisia hankkeen lopputuotteista, esimerkiksi videoista ja infograafeista.

Etelä-Pohjanmaan helmiä

Seinäjoen ammattikorkeakoulun SoteDialogit muutoksessa –hankkeen pilotit (5 kpl) olivat vanhuspalvelujen organisaatioita, joista kolmessa tehtiin heidän omista tarpeista nousevaa kehittämistyötä ja kahdessa toteutettiin johtamisen valmennusta. Päätöskohtaamossa hankkeen helmiä esiteltiin geriatrian poliklinikalta (EPSHP) ja Ikäluotsista (LLKY). Geriatrian poliklinikan osastonhoitaja Paula Virtanen esitteli etäyhteyden avulla yksikkönsä kehittämistyön helmistä kaksi. Ensimmäinen helmi liittyi potilaalle vastaanottokäynnin päätteeksi annettavaan hoitotyön yhteenvetoon, jonka toteutustapaa oli kehitetty monin eri tavoin. Hoitotyön yhteenvedon kehittämisen konkreettisina keinoina yksikköön hankittiin esimerkiksi kannettavat tietokoneet ja korkeussäädettävät mobiilitietokonekärryt sekä luotiin potilastietojärjestelmään hoitotyön yhteenvedolle kirjaamisen mallipohja fraaseineen. Kehittämisen tuloksena syntyi selkeä ja systemaattinen hoitotyön yhteenvedon mallipohja, joka myös tallentuu sairauskertomustietoihin ja Kanta-arkistoon.

Geriatrian poliklinikan toinen helmi liittyi tiedonkulun ja palaverikäytänteiden kehittymiseen. Kehittämisen tuloksena palavereista tuli säännöllisiä, osallistuvampia ja asiasisällöiltään jaoteltuja, palaverien asialistat ovat etukäteen nähtävillä ja asialistalle voi kuka tahansa ehdottaa asioita käsiteltäväksi. Lisäksi etäyhteydellä osallistuminen palavereihin, kehittämistöihin ja keskusteluihin on nyt mahdollista. SoteDialogit muutoksessa -hankkeen kokemuksista yhteenvetona geriatrian poliklinikka nosti esiin työyhteisön dialogisuuden kehittymisen, puheeksi ottamisen ja erilaisista näkökulmista ja mielipiteistä keskustelun helpottumisen. Lisäksi hankkeella on ollut positiivinen ja osallisuutta lisäävä vaikutus työhyvinvoinnin ja työyhteisön kehittämisessä.

Suupohjan asiakasohjausyksikkö Ikäluotsin johtaja Eila Runsala oli nostanut esille muutamia helmiä hankkeen aikana yhteistoiminnallisesti kehitetyistä asioista ja vaikutuksista, jotka Kaija Loppela esitti Päätöskohtaamossa. Viestintä Ikäluotsin toiminnasta oli päivittynyt ja tehostunut mm. verkkosivuston kehittämisen myötä vastaten niin asiakkaiden kuin sidosryhmien, yhteistyökumppaneiden ja alueen väestön tarpeisiin. Hankkeen myötä laadittiin myös kattava ikäihmisten palveluesite kuntalaisille. Tiedonkulku myös työyksikön sisällä oli kehittynyt, työntekijöiden luovuus oli tullut enemmän esiin ja käyttöön. Ikäluotsin toiminnan kehittyminen oli lisännyt myös työn vaikuttavuutta ja laatua.

Hankkeen lopputuotoksia

SoteDialogit muutoksessa –hankkeessa on tuotettu kaikille työpaikoille hyödynnettäviksi ja kehittämistoiminnan tueksi dialogisuuteen ja yhteistoiminnallisuuteen kannustavia ja ohjeistavia videoita ja infograafeja. Hankkeen kehittämistoiminnoista ja niiden tuloksista tehdään Dialoginen toimintatapaopas, johon kootaan konkreettisia työkaluja hyödynnettäviksi työpaikoilla kehittämisen tueksi ja apuvälineiksi. Lisäksi hankkeessa on valmisteilla tieteellinen artikkelikokoelma​. Työhyvinvointikysely ja työhyvinvoinnin itsearvioinnin mittari​ ovat hyödynnettävissä hankkeen päätyttyä kaikille avoimesti.

SoteDialogit muutoksessa –hankkeen verkkosivuille on jo nyt koottu paljon materiaalia (videoita, infograafeja, webinaareja, blogeja), ja niitä kootaan vielä lisää vuoden 2022 aikana. Näitä materiaaleja voi hyödyntää organisaatioiden ja työyhteisöjen kehittämistoiminnassa. Hankkeen tuloksia on koottu tulossivustoon: https://projects.tuni.fi/sotedialogit/sotedialogit-tuotokset/. Lisäksi vuonna 2022 käynnistyy SoteHelmet-hanke, jossa kootaan SoteDialogit muutoksessa -hankkeen ja neljän muun ESR-hankkeen lopputuotoksia yhteen. Katso myös @Seamk-verkkolehden aikaisempi artikkeli: SoteHelmet-hanke sote-organisaatioiden tueksi vuonna 2022 | @SeAMK-verkkolehti

Päätöskohtaamon lopuksi

Päätöskohtaamon lopuksi kuultiin hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajan Aija Tuimalan, ohjausryhmän jäsenen Heidi Pekkarisen (Talentia), ohjausryhmän varajäsenen Sari Orajärven  (Superliitto) ja KT:n työelämän johtavan asiantuntijan Niilo Hakosen positiiviset ja analyyttiset palautteet hankkeen toiminnasta sekä odotukset siitä, miten hankkeen tuloksia voidaan aidosti hyödyntää tulevaisuudessa sote-alan kehittämisessä valtakunnallisesti ja miten tuloksia voidaan käyttää myös uusien hyvinvointialueiden toiminnan käynnistymisen tukena.

Kaija Loppela, KT, ft työhyvinvoinnin yliopettaja, SeAMK
Anita Keski-Hirvi, HTM, tth, hoitotyön lehtori, SeAMK

Lähteet:

https://projects.tuni.fi/sotedialogit/

Loppela, K. 2021. SoteHelmet-hanke sote-organisaatioiden tueksi vuonna 2022 | @SeAMK-verkkolehti