Lukiosta väylä korkeakouluun -hanke: tuloksena uusia väyliä, uudenlaista ohjausta sekä tiiviimpää oppilaitosyhteistyötä pitovoiman lisäämiseksi | Julkaisut @SeAMK

Lukiosta väylä korkeakouluun -hanke: tuloksena uusia väyliä, uudenlaista ohjausta sekä tiiviimpää oppilaitosyhteistyötä pitovoiman lisäämiseksi

#

ESR-rahoitteisen Lukiosta väylä korkeakouluun -hankkeen keskeisenä tavoitteena oli lisätä toisen asteen koulutuksen ja korkea-asteen välistä yhteistyötä, nopeuttaa ja joustavoittaa korkeakouluopintoihin siirtymistä sekä lisätä pitovoimaa, jotta eteläpohjalaiset nuoret pysyvät alueella ja/tai jäävät toisen asteen opintojen jälkeen opiskelemaan ja töihin alueelle.

Hankkeen toimenpiteillä pyrittiin siihen, että alueen koulutusmahdollisuudet tiedostetaan ja ne koetaan vetovoimaisiksi, mikä osaltaan edistää osaavan työvoiman pysyvyyttä alueella.

Hankkeen toimenpiteet toteutettiin kolmessa työpaketissa:

TP 1: Uudet väylät korkeakouluun

TP 2: Jatko-opintojen ohjausmalli

TP 3: Koulutus, viestintä ja tiedotus

Hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi hankkeessa on pilotoitu lukioväyläopintoja ja yksittäisiä opintojaksoja, tehty väylien jalkauttamista ja markkinointia lukioille, kehitetty uudenlaiseen tarpeeseen toivottua jatko-opintojen ohjausmallia. Hankkeen tuloksista on viestitty ja tiedotettu eri medioissa. Hankkeen aikana on tehty yhteistyötä ja benchmarkkausta korkeakoulujen ja lukioiden kesken, yhteistyötä Ohjaamoiden ja muiden alueen koulutustoimijoiden kanssa sekä SeAMKin sisäisten toimijoiden kanssa.

Tuloksena uusia väyliä

Hankkeen tuloksena on luotu:

Tuloksena uudenlaista ohjausta

  • digitaalinen, asiakaslähtöinen ohjaustyökalu Reititin
  • työkaluja koulutuspäälliköille erilaisiin ja uusiin väyliin liittyvään, lisääntyvään suunnittelutyöhön
  • jatko-opintojen ohjausmalli Ässät –  opintopaikkaa vaille jääneiden ylioppilaiden ohjaus tehostuu lukioihin kehitetyllä ohjausmallilla ja nopeuttaa korkeakouluopintoihin siirtymistä:  https://projektit.seamk.fi/yrittajyys-ja-kasvu/vayla/

Tuloksena tiiviimpää oppilaitosyhteistyötä pitovoiman lisäämiseksi

Hankkeen aikana:

  • lukiolaisten, lukion opettajien, opinto-ohjaajien ja opiskelijoiden huoltajien tietous alueen korkeakoulutarjonnasta ja hakeutumisesta korkeakouluopintoihin lisääntyi
  • lukioiden opinto-ohjaajien jatko-opinto-ohjausosaaminen kehittyi

Hankkeen lyhyen aikavälin tuloksena kehitettiin edellä mainittuja hankkeen osa-alueita. Pitkän aikavälin tuloksena nähdään tiivistyneen yhteistyön kautta rakentuvat pysyvät toimintamallit. Pitkän aikavälin tuloksena syntyy toivottavasti myös uusia lukioväyliä SeAMKin muihin kuin nyt pilotoituihin tutkinto-ohjelmiin ja opinto-ohjauksen käytänteet sekä ammattikorkeakoulussa että lukioissa vakiintuvat.

Hankkeen toimenpiteillä tavoitettiin yhteensä yli 70 kohderyhmiin kuuluvaa opiskelijaa ja ohjaajaa. Pilotoidut toimintamallit saatiin levitettyä hankkeen aikana sekä toisen asteen että SeAMKin henkilöstön sekä opiskelijoiden vanhempien tietoisuuteen. Hankkeen loppumetreillä pidettiin myös huolta siitä, että hankkeen toimenpiteet ja tulokset leviävät mahdollisimman laajalle oman maakuntamme ja hankeorganisaatioiden ulkopuolelle.

Tiina Hietala
projektipäällikkö
SeAMK

Essi Hauta
TKI-asiantuntija
SeAMK

ESR-rahoitteisessa Lukiosta väylä korkeakouluun -hankkeessa suunniteltiin ja pilotoitiin lukiolaisille uusi väylä korkeakouluun. Lisäksi hankkeeseen osallistuvat lukiot kehittävät opiskelijoiden ohjaustyön tueksi uuden jatko-opintojen ohjausmallin. Lue lisää hankkeen verkkosivuilta: Lukioväylä | SeAMK

Lue lisää Lukiosta väylä korkeakouluun -hankkeen teemoista verkkolehdessä aiemmin ilmestyneistä artikkeleista:

Uudet väylät korkeakouluun
Uudet lukioväylät syntyvät yhteistyöllä
Monella lukiolaisella jatko-opintojen suunta vielä epäselvä
Väyläopintojen sujuvuutta edistetään ohjauksella
Erilaiset reitit ammattikorkeakouluun
Osaaminen keskiöön – osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen välttää päällekkäistä opiskelua ja voi jopa nopeuttaa siirtymää lukiosta työelämään
Ässät esittelyssä: Jatko-opintojen ohjauksen avulla nopeampaa siirtymää ja oman alan löytämistä
Monet reitit johtavat SeAMKiin: Lukioväylästä insinööriopiskelijaksi
Apuja lukiosta lähteneiden jatko-ohjaukseen
Visualisointi ja sanallinen muotoilu viimeistelevät hankkeen tuotokset käyttökuntoon