Verkkovälitteinen yhteissimulaatio – ikääntynyt päivystyksessä ja haavahoitoa kotihoidossa | @SeAMK-verkkolehti

Verkkovälitteinen yhteissimulaatio – ikääntynyt päivystyksessä ja haavahoitoa kotihoidossa 

#

Satakunnan (SAMK) ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun (SeAMK) yhteistyönä on kehitetty verkkovälitteinen yhteissimulaatio ikääntyneiden hoitotyön opetukseen. Tätä on toteutettu yhteistyössä syksystä 2018 alkaen. Mukaan vuosien aikana on tullut lisää ammattikorkeakouluja ja ammattikouluja sekä yliopisto. Mukana on ollut edellisten lisäksi muun muassa HAMK, TAMK, Lapin AMK, SataEdu, Diak, Turun AMK, TAI ja TY. Lisäksi yksittäisiä opettajia on ollut katsomassa simulaatiotapahtumaa verkon välityksellä. Vetovastuuta on jaettu eri ammattikorkeakoulujen kesken. Tämä simulaatiotapahtuma toteutuu vuosittain 2-4 kertaa lukuvuoden aikana. Tästä aiheesta on kirjoitettu yhteistyössä artikkeleita, muun muassa IkäNyt! -verkkolehteen (2020) ja osallistuttu konferensseihin. Simulaatiopäivän jälkeen on tehty palautekyselyt Webropolin välityksellä opiskelijoille. Hyvien palautteiden perusteella toteutusta on jatkettu.

Syyskuussa 2022 toteutettiin jälleen ikääntyneiden hoitotyön verkkovälitteinen yhteissimulaatio. Päivään osallistui yli 100 opiskelijaa ja 10 opettajaa eri ammattikorkeakouluista ja yliopistosta. Aamupäivän vetovastuussa oli moniammatillinen tiimi, jossa toteuttajina olivat Turun AMK, Turun ammatti-instituutti TAI ja Turun yliopisto TY. Aiheena heillä oli ikääntyneen potilaan akuutin tilanteen hoitaminen päivystyksessä. Skenaariossa oli esiintyjinä moniammatillisesti lähihoitaja-, sairaanhoitaja- ja lääketieteen kandidaattiopiskelijat. Aamupäivä toteutui Zoomin välityksellä.

Aamu- ja iltapäivän ”välipalana” simulaatioiden välissä esiteltiin SAMK:n GNurseSIM -hanke opettaja Johanna Keron toimesta. Iltapäivän simulaation toteutti SeAMK, jonka aiheena oli ikääntyneen asiakkaan kohtaaminen kotihoidossa haavahoito-teemalla. Tämä toteutettiin Teamsin välityksellä.  Edellä mainittujen oppilaitosten lisäksi simulaatiopäivään osallistuivat HAMK ja Hyria, joista mukana olivat opettajat opiskelijaryhmineen. Jokainen taho osallistui esitysten jälkeen ensin oman ryhmän kanssa jälkipuintiin ja tämän jälkeen vielä yhteiseen palautekeskusteluun. Opetusmenetelmänä simulaatio mahdollistaa hoitotyön todellisten tilanteiden jäljittelemisen. Oppimisen kannalta keskeistä on kuitenkin myös simulaatiotilanteiden läpikäyminen ja palautteen antaminen (debriefing) skenaarion jälkeen. (Blomgren, 2015, s. 2239.)

Kuva 1. Seinäjoen ammattikorkeakoulun sairaanhoitajaopiskelijoita ryhmästä MSH21S on kotihoitoympäristössä tapaamassa asiakasta haavahoito-teemalla (kuva: Anita Keski-Hirvi).

Verkkovälitteisen yhteissimulaation toteutus edellyttää hyvää ennakkovalmistelua. Ennen toteutusta kokoonnutaan opettajien kesken yhteiseen teams-tapaamiseen, jossa sovitaan vetovastuussa olevien työnjako ja aikataulut. Yhteiseen teams-alustaan laitetaan skenaariot, ennakkomateriaalit ja verkkolinkit, joiden kautta voi osallistua tapahtumaan. Jokainen opettaja huolehtii oman ryhmänsä informoinnin hyvissä ajoin ja lähettää materiaalit etukäteen tutustuttavaksi. Lisäksi kysytään ryhmästä vapaaehtoiset opiskelijat, jotka osallistuvat esittäjien rooleihin. Digipedatiimistä suurena apuna on ollut Keskisen Petri, joka on varmistanut kameroiden ja yhteyksien toimivuudet. Seuraava yhteissimulaatio toteutuu 9.11.2022, josta kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä opettajiin, joiden nimet alla kirjoittajina.

Salo Virpi, lehtori, opinto-ohjaaja, sosiaali- ja terveysala, SeAMK
Rantanen Virpi, lehtori, sosiaali- ja terveysala, SeAMK
Keski-Hirvi Anita, lehtori, sosiaali- ja terveysala, SeAMK

Lähteet:

Blomgren, K. (2015). Simulaatiot – melkein leikkiä, melkein totta. Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim, 131(23), 2239–2244. https://www.duodecimlehti.fi/duo12860

IkäNyt! (2020). Yhteissimulaatio yhtenäistää ikääntyvien hoitotyön opetusta. Karelia-ammattikorkeakoulu. Ikäosaamisen verkkojulkaisu 1/2020. https://ikanyt.karelia.fi/2020/02/27/yhteissimulaatio-yhtenaistaa-ikaantyvien-hoitotyon-opetusta/