TATTI – Teknologian Avulla Työ Tuottavaksi | @SeAMK-verkkolehti

TATTI – Teknologian Avulla Työ Tuottavaksi

Kolmevuotinen Euroopan sosiaalirahaston projekti aloitti toimintansa joulukuussa 2020. Rahoituspäätös Keski-Suomen ELY-keskuksesta saatiin myöhään syksyllä ja aloituskokous ELY:n kanssa pidettiin joulukuussa. Hanke toteutetaan yhteistyössä SeAMKin sosiaali- ja terveysalan ja tekniikan yksikön toimesta.

TATTI -hanke on Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus -toimintalinjan hanke, erityistavoitteena Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen. Hankkeen päätavoitteena on ergonomian parantaminen alueen mikro- ja pk-yrityksissä, joissa on fyysisesti vaativia ja kuormittavia työtehtäviä. Työergonomia on avainasemassa, kun puhutaan työhyvinvoinnista, työssä jaksamisesta, työturvallisuudesta ja pitkällä aikavälillä myös työn tuottavuudesta.

TATTI -hankkeen tausta

Liikuntaelimistön sairaudet ovat kaikkein yleisimpiä työhön liittyviä terveysongelmia (TTL). Niiden on todettu olevan useimmiten syynä sairauspoissaoloihin, ja ne aiheuttavat runsaasti ennenaikaista työkyvyttömyyttä. Liikuntaelimistön sairauksia aiheuttavat tekijät liittyvät itse työhön ja sen ominaisuuksiin tai työn fyysiseen ja henkiseen kuormitukseen. Kun työhön liittyvät vaatimukset ovat ristiriidassa ihmisen ominaisuuksien kanssa, seuraa yleensä ongelmia. Hankkeen taustalla on tieto, että pienillä yrityksillä on tarpeita, mutta ei aikaa eikä riittäviä resursseja toteuttaa työergonomian kehittämiseen tähtääviä toimenpiteitä työssä.

Tavoitteet

Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on edistää alueen mikro- ja pk-yritysten työhyvinvointia ja työn tuottavuutta. Hanke lisää yritysten tietoa työkuormituksesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Hankkeessa parannetaan eteläpohjalaisten yritysten valmiuksia huomioida työergonomiaa ja työn kuormituksen optimoimiseen liittyviä tekijöitä työhyvinvointia parantavana mahdollisuutena. Tämä tehdään hyödyntäen uusinta teknologiaa ja teknisiä ratkaisuja, joiden avulla osoitetaan työn kuormittavuuden vähentämistä tarvitsevat työkohteet työpaikalla.

Toisena tavoitteena on kehittää uudenlaisia ratkaisuja työn kuormitustekijöiden havaitsemiseen ja todentamiseen. Kaikissa yrityksissä, jossa työtehtävät ovat fyysistä tehdastyötä tai rakennus- ja metallialan tuottavaa kokoonpanotyötä, löytyy työtehtäviä, jotka ovat raskaita suorittaa ja joissa esiintyy epäedullisia työasentoja. Hankkeeseen osallistuvat yritykset, niiden työntekijät ja yrityksen työterveyshuolto, listaavat itse konkreettisia kuvauksia näistä kuormittaviksi koetuista työvaiheista ja tekijöistä, jotka ovat erityisen kuormittavia.

Toimenpiteet

Hankkeen toimenpiteitä ovat:

  • toimialakohtaiset työkuormituksen mittaukset hankkeeseen osallistuvissa yrityksissä
  • toimialakohtaiset työkuormituksen tulostyöpajat ja työn kehittämistyöpajat
  • seutukuntakohtaiset työkuormitus ja –hyvinvointiseminaarit
  • kehittämistulosten koonti oppaiksi tai videoiksi, joilla levitetään tietoa työkuormituksen vähentämisestä

Hankkeen päätoimintaa on toimialakohtainen kehittäminen. Yritykset listaavat kuormittavia työtehtäviä, joita analysoimalla esitetään keinoja kuormituksen keventämiseen. Työtehtäviä muuttamalla vähennetään kuormitusta ja lisätään työssä jaksamista ja sitä kautta työhyvinvointia. Suuressa mittakaavassa hankkeen toimenpiteet johtavat tuottavuuden parantumiseen ja työurien pidentymiseen alueen yrityksissä.

Tilanne

Kevään 2021 aikana hanketyö on aloitettu neljässä metallialan yrityksessä, joissa on käyty tutustumassa työympäristöön ja työtehtäviin. Yritysten kanssa yhteistyössä on listattu kuormittavat työkohteet, joissa mittauksia tullaan suorittamaan.

Kevään aikana on myös kartoitettu fysioterapian laboratoriotiloissa käytössä olevia mittausjärjestelmiä ja niiden yhteensopivuutta ja riittävyyttä. Uusia hankintojakin jouduttiin tekemään, että mittaukset päästään suorittamaan uusinta teknologiaa hyväksi käyttäen.

Kuva: Kirsi Paavola.

Kirsi Paavola
projektipäällikkö, TATTI -Teknologian Avulla Työ Tuottavaksi
SeAMK Sosiaali- ja terveysala