Simulaatioteknologiaa ja verkostoitumista Etelä-Pohjanmaan simulaatio-ohjaajaverkoston koulutuspäivässä | Julkaisut @SeAMK

Simulaatioteknologiaa ja verkostoitumista Etelä-Pohjanmaan simulaatio-ohjaajaverkoston koulutuspäivässä

#

Opetushallituksen (2014) mukaan moniammatillisen yhteistyön tarve lisääntyy, koska sosiaali- ja terveysalan asiakkaille on turvattava laadukkaat, kokonaisvaltaiset palvelut. Eri alojen asiantuntijoiden osaamista tarvitaan (mt.). Myös WHO (2013) määrittelee, että asiakkaiden tarpeisiin vastaamisessa tarvitaan yhä tiiviimpää sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten ja alan opettajien yhteistyötä. Opetus- ja kulttuuriministeriön (2017) mukaan koulutuksen visiona on vastata yhteiskunnan haasteisiin, väestön ikääntymiseen ja työn muutokseen uudistamalla suomalaista koulutusta soveltamalla tehokkaammin digitalisaatiota. VISIO 2030 määrittelee suomalaisen korkeakoulutuksen vahvana oppimisen ja opetuksen uudistajana (mt.).

Rossler ja Kimble (2016) kuvaavat, että konstruktivistinen oppiminen tapahtuu sosiaalisessa, aktiivisessa kanssakäymisessä toisten oppijoiden kanssa. Simulaatio-opetuksen aikana osallistujat oppivat asioita toisiltaan (mt.). Moniammatillinen simulaatio-opetus antaa sekä opiskelijoille että ammattilaisille uusia valmiuksia. Efstathiou ja Walker (2014) sekä Murphy ym. (2016) kuvaavat moniammatillisen simulaatio-opetuksen kehittävän erityisesti osallistujien vuorovaikutustaitoja.

Koivuranta-Vaaran (2011) mukaan yksi keskeisimpiä hoitohenkilökunnan koulutuksen tavoitteita on ammattilaisten välinen hyvä tiimityö. Moniammatillista tiimityötä kannattaa harjoitella sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten yhteisen koulutuksen avulla (WHO 2010). Tähän oivallisia mahdollisuuksia tarjoaa verkostomainen simulaatioyhteistyö Etelä-Pohjanmaalla sekä Etelä-Pohjanmaan simulaatio-ohjaajaverkosto (Salminen-Tuomaala & Viitala 2018, Salminen-Tuomaala & Jaskari 2020, Salminen-Tuomaala & Jaskari 2021).

Simulaatioteknologiaan perehdytystä yhteisvoimin

Etelä-Pohjanmaan simulaatio-ohjaajaverkosto toteutti simulaatioteknologiaan perehdyttävän koulutuspäivän Seinäjoen ammattikorkeakoululla 4.10.2022. Simulaatioteknologiaan perehtymässä oli sairaanhoitajia, ensihoitajia ja kätilöitä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin eri yksiköistä sekä sosiaalialan ja hoitotyön opettajia Seinäjoen ammattikorkeakoulusta ja Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedusta. Osallistujat perehtyivät erilaisiin simulaatioteknologisiin välineisiin ja -menetelmiin neljällä eri rastilla.

Insinööri, TKI asiantuntija Arttu Mustajärvi esitteli koulutuspäivään osallistujille VR-laseja ja virtuaalisia sovelluksia. Osallistujat saivat kokeilla ja testata VR-laseja ja virtuaalista todellisuutta. Lehtori Pasi Jaskari antoi osallistujille vinkkejä erilaisista simulaation toteuttamistavoista, erityisesti simulaatioiden striimaamisesta teamsillä. Hän ohjasi osallistujia myös iSimulate Realiti-laitteiden käytössä.

Opetusteknologioiden suunnittelija Petri Keskinen esitteli osallistujille simulaatioissa hyödynnettäviä kameroita ja mikrofoneja. Yliopettaja Mari Salminen-Tuomaala esitteli simulaationuken ominaisuuksia ja nuken hyödyntämistä erilaisissa simulaatioissa. Osallistujat pääsivät myös itse syöttämään simulaatioskenaarion potilaan arvoja ohjaustietokoneelle, kuuntelemaan mm. keuhkopöhörohinoita ja tarkastelemaan, millaisia haasteita intubaatiolle aiheuttaa simulaationuken turvonnut kieli.

Koulutuspäivä tarjosi myös hyvän mahdollisuuden verkostoitumiseen ja hyväksi koettujen simulaatio-opetuskäytänteiden jakamiseen. Keväälle 2023 suunnitellaan osallistavaa simulaatio-ohjaajakoulutuspäivää, jossa eri organisaatioiden simulaatio-ohjaajat ja simulaatio-opetusta toteuttavat opettajat voivat oppia uusia simulaatiopedagogisia menetelmiä toisiltaan yhteisten simulaatioiden kautta. Simulaatiopedagoginen ristiinpölytys saattaa tuoda innovatiivisia ideoita ja ahaa-elämyksiä.

Mari Salminen-Tuomaala
TtT, yliopettaja, Kliininen asiantuntijuus
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
mari.salminen-tuomaala@seamk.fi

Lähteet:

Efstathiou, N, & Walker, W. (2014). Interprofessional, simulation-based training in end of life care communication: a pilot study. Journal of Interprofessional Care 28 (1), 68-70. doi: 10.3109/13561820.2013.827163

Koivuranta-Vaara, P. (toim.) (2011). Terveydenhuollon laatuopas. Kuntaliiton verkkojulkaisu. Kuntaliitto, Helsinki. https://docplayer.fi/1852367-Terveydenhuollon-laatuopas.html

Murphy, M., Curtis, K. & McCloughen, A. (2016). What is the impact of multidisciplinary team simulation training on team performance and efficiency of patient care? An integrative review. Australasian Emergency Nursing Journal 19 (1), 44-53. doi: 10.1016/j.aenj.2015.10.001.

OKM. (2018). Korkeakoulu- ja tiedepolitiikka ja sen kehittäminen. https://minedu.fi/korkeakoulu-ja-tiedelinjaukset

Opetushallitus. (2014). Moniammatillinen ja monialainen osaaminen sosiaali-, terveys-, kuntoutus- ja liikunta-alojen koulutuksessa. Malli työssäoppimisen ja ammattitaitoa edistävän harjoittelun toteutusta varten. Raportit ja selvitykset 2014:2.

Rossler, K. & Kimble, L. (2016). Capturing readiness to learn and collaboration as explored with an interprofessional simulation scenario: a mixed-methods research study. Nurse Education Today 36 (1), 348-353.

Salminen-Tuomaala, M. & Jaskari, P. (2020). Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysalan simulaatio-ohjaajaverkoston perustaminen – askel monipuolisen yhteistyön edistämiseen. SeAMK-verkkolehti. https://lehti.seamk.fi/hyvinvointi-ja-luovuus/etela-pohjanmaan-sosiaali-ja-terveysalan-simulaatio-ohjaajaverkoston-perustaminen-askel-monipuolisen-yhteistyon-edistamiseen/

Salminen-Tuomaala, M. & Jaskari, P. (2021). Etelä-Pohjanmaan simulaatio-ohjaajaverkoston perustaminen – moniammatillisen simulaatio-opetuksen kehittämisen edistäminen. Teoksessa: Salminen-Tuomaala M., Valkama, K. & Saarikoski, S. (toim.). Luovat, kestävät ja innovatiiviset opetus- ja kehittämismenetelmät ja -ratkaisut sosiaali- ja terveysalalla. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja B. Raportteja ja selvityksiä 164. Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 197-213. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021082544134

Salminen-Tuomaala, M. & Viitala, M-T. (2018). Moniammatillista yhteistyötä edistävä simulaatiovalmennus sosiaali- ja terveysalan PK-yritysten henkilökunnalle. Teoksessa: Tiilikka, T., Majasaari, H. & Saarikoski, S. (toim.) Yhteistyössä toimien: käsityksiä monialaisuudesta ja moniammatillisuudesta sosiaali- ja terveysalalla. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja. B, Raportteja ja selvityksiä 136, 90-99. https://tiedejatutkimus.fi/fi/results/publication/0334264518

VISIO 2030. Korkeakoulutus ja tutkimus 2030-luvulle. Taustamuistio korkeakoulutuksen ja tutkimuksen 2030 visiotyölle. Opetus- ja kulttuuriministeriö. https://minedu.fi/documents/1410845/4177242/visio2030-taustamuistio.pdf/b370e5ec-66d3-44cb-acb9-7ac4318c49c7/visio2030-taustamuistio.pdf.

WHO. (2010). Framework for action on interprofessional education & collaborative practice. Report from the WHO study group on interprofessional education and collaborative practice. World Health Organization, Geneva, Switzerland. http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/70185/WHO_HRH_HPN_10.3_eng.pdf;jsessionid=69084E2E25E5D3F8380243AAAA41616F?sequence=1

WHO. (2013). Transforming and scaling up health professionals ́education and training. World health organization guidelines 2013. World Health Organization, Geneva, Switzerland. https://www.who.int/publications/i/item/transforming-and-scaling-up-health-professionals%E2%80%99-education-and-training