Sairaanhoitajaopiskelijoiden kokemuksia vastaanotto ja polikliinisen hoitotyön opintojakso opinnollistamisesta

Työn opinnollistamisen taustaa

Vastaanotto ja polikliinisen hoitotyön opintojakson harjoittelu voidaan vaihtoehtoisesti suorittaa työn opinnollistamisena sairaanhoitajaopiskelijan omalle työpaikalle. Tämä mahdollistuu monimuoto-opiskelijoille, joilla opintojen aikainen työssäkäynti ja opiskelijan siinä hankkima osaaminen voidaan hyödyntää opintojakson suorittamiseksi. Tämä edellyttää työn tekemisen kautta opittujen asioiden ja taitojen näyttämistä sekä opintojakson osaamistavoitteiden saavuttamista. Työn opinnollistamisena saavutettu osaaminen voidaan todentaa erilaisin näytöin ja tehtävin. (Opinto-opas 2019.)

Opinnollistaminen on melko uusi tapa suorittaa vaihtoehtoisesti opintoja. Aiemmin on enemmän suosittu Osaamisen tunnustamista (OT) aikaisemman työkokemuksen perusteella. Opinnollistamisen avulla opiskelijan tulee itseohjautua ottamalla vastuuta oppimisestaan ja viedä työpaikalleen uutta näyttöön perustuvaa tietoa opintojakson sisällön mukaisesti. Työssä olevan opiskelijan tulee pohtia mitä hänen tulee osata paremmin (Duunista opintopisteiksi 2016) erityisesti tulevan sairaanhoitajan (AMK) työn näkökulmasta aiemman tutkinnon, yleensä lähihoitajan tutkinnon, sijaan. Työn opinnollistamiseen tulee olla suostumus myös työpaikalta. Heille myös kerrotaan työn opinnollistamisesta ja työpaikalla toteutettavista tehtävistä.

Opiskelijan tulee perehtyä etukäteen, ennen Opinnollistamisen hakemuksen tekemistä, opetussuunnitelmassa olevan opintojakson sisältöihin ja tavoitteisiin. Seinäjoen ammattikorkeakoulussa opiskelija tekee Intran kautta sähköisesti Opinnollistamisen hakemuksen. Tämä hakemus menee opinnollistamisen vastuuhenkilölle, joka ottaa yhteyttä opintojakson opettajaan. Opettaja arvioi toteutuuko opintojakson tavoitteet opiskelijan työpaikalla ja antaa joko kielteisen tai myönteisen päätöksen, jonka opinnollistamisen vastuuhenkilö välittää perustellen opiskelijalle.

Syksyllä 2018 sairaanhoitajaopiskelija teki opinnollistamisen hakemuksen vastaanotto ja polikiinisen hoitotyön harjoittelun suorittamisesta omalle työpaikalleen. Tämä oli ensimmäinen tämän opintojakson toteutus opinnollistamisena ja päätettiin pilotoida sekä teorian (2op) että harjoittelun (6 op) opinnot samanaikaisesti sairaanhoitajaopiskelijan omalle työpaikalle.

Sairaanhoitajaopiskelijan (monimuotototeutus) kokemuksia opinnollistamisesta

Aluksi kerroin opinnollistamisesta työpaikkani esimehelle, annoin opinollistamisesta työnantajalle tarkoitetun kirjallisen ohjeen (Esite työnantajalle 2017) ja sain häneltä luvan opinnollistaa vastaanotto ja polikliinisen hoitotyön harjoittelun työpaikalleni. Tämän jälkeen tein hakemuksen sähköisesti Intraan.

Opinnollistamisen hakemuksen täyttö oli vaivatonta ja pian tuli päätös, että hakemukseni oli hyväksytty. Opinnollistamisen vastuuopettajan kanssa sovittiin Skype-tapaaminen, jossa kävimme läpi opinnollistamisen keskeisiä asioita ja tehtävät, jotka opintojaksoon liittyi. Sain samassa keskustelussa Moodle-tunnukset ja pystyin jo silloin hahmottamaan, mitä minun tulee opinnollistamisen aikana tehdä. Aluksi tehtävämäärä tuntui sopivalta, mutta verrattuna siihen, mitä muiden opiskelijoiden tehtävämäärä oli, jotka varsinaista kurssia suorittivat, tuntui ensin opintojakso kuitenkin työläältä. Itse tehtävissä ei kuitenkaan loppujen lopuksi kauan mennyt. Simulaatiopäivään osallistuminen oli pakollista, minkä koin ainoastaan positiivisena asiana, sillä simulaatiot ovat kuitenkin aina mahdollisuus oppia omasta toiminnasta. Kirjallisia tehtäviä oli esimerkiksi hoitosuunnitelman tekeminen pitkäaikaissairaalle, potilaan hoitopolku, jonka tein ST-nousuinfarktista, kirjoitelma sairaanhoitajan työkuvasta sote- uudistuksessa sekä ekg muutosten tunnistaminen. Näistä osasta työpaikallani tehdyistä tehtävistä antoi palautetta sairaanhoitaja ja Moodleen palautetuista tehtävistä opettaja.

Haasteellisin tehtävä oli osastotunnin pitäminen omalla työpaikalla aiheista ABCDE, ISBAR ja NEWS, koska tiesin, että osa työntekijöistä ei ole koskaan näistä kuullut, joten esityksen tulee olla sellainen, että se herättää motivaatiota ottaa nämä metodit käyttöön. Valmiit raamit annettiin, miten osastotunti toteutetaan, joten minun rooliksi jäi PowerPoint esityksen tekeminen annetusta aiheesta ja osastotunnin pitäminen. Esitys tuli myös hyväksyttää esimiehellä, joka oli erittäin tyytyväinen esitykseen ja kertaalleen siirsi esitystä, jotta mahdollisimman moni pääsisi esityksen näkemään. Kyseinen aihe sai omassa työyhteisössä erittäin positiivista palautetta ja moni ei ollut koskaan kuullutkaan kyseisistä aiheista, mutta halusivat kuitenkin, että ne otetaan heti myös meidän yksikössä käyttöön. Pyysin esityksessä läsnäolijoilta nimettömät palautteet, jotka vein ohjaavalle opettajalle. Täytyy sanoa, että olen itsekin tyytyväinen esitykseen ja siitä saamaani palautteeseen. Onnistumisen kokemuksia siis.
Aikaa näiden tehtävien tekemiseen kuitenkin oli reilusti lähes kaksi kuukautta. Koko tämän ajan, kun muut ryhmäläiset olivat teoriatunneilla ja tämän jälkeen neljän viikon harjoittelussa, minä olin töissä. Kokemukseni opinnollistamisesta ovat pelkästään positiivisia, koska työmäärä oli kohtuullinen ja harjoittelun tuoma notkahdus tuloissa jäi pois. Tehtävien itsenäinen tekeminen sujui helposti, koska tehtävänannot olivat selkeitä. Työnantajani hyötyi tästä myös, koska esimerkiksi osastotunnin myötä pystyin tuomaan työyksikkööni uutta ja ajankohtaista näyttöön perustuvaa tietoa. Lopuksi ohjaavan opettajan kanssa kävimme palautekeskustelun työpaikallani siitä, miten jakso oli osaltani sujunut ja millaisina koin tehtävät sekä työmäärän.

Heli Viirumäki, sairaanhoitajaopiskelija, Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Virpi Salo, lehtori, Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Lähteet:
Duunista opintopisteiksi. Opas työn opinnollistamisesta. OSATAAN – Osaamisen arviointi työssä työpaikkojen ja ammattikorkeakoulujen yhteistoimintana. http://blogit.haaga-helia.fi/osataan/files/2013/09/Osataan_verkkoon1.pdf
Esite työnantajalle 2017. Työn opinnollistaminen Seamkissa. https://seamk.libguides.com/ld.php?content_id=31485101
Opinto-opas 2019. Sairaanhoitaja (AMK). Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto 210 op. Seinäjoen ammattikorkeakoulu. https://opinto-opas.seamk.fi/index.php/fi/26/fi/77