Digitaalisen terveydenhuollon kehittäminen ekosysteemiyhteistyöllä | @SeAMK-verkkolehti

Digitaalisen terveydenhuollon kehittäminen ekosysteemiyhteistyöllä

#

Etelä-Pohjanmaalla on kehitetty terveydenhuollon digitalisaatiota jo yli kahden vuosikymmenen ajan. Kehittämistoimet ovat olleet hyvin monipuolisia ja erilaisella hankerahalla on näissä toimissa ollut suuri merkitys. Vaikka Etelä-Pohjanmaalla ei ole “virallista” terveydenhuollon digitalisaation ekosysteemiä, on yhteisen kehittämistyön ja erilaisten hankkeiden ansiosta syntynyt aktiivista sidosryhmä- ja hanketoimijayhteistyötä, jota voidaan hyvin verrata ekosysteemityöhön. Hyvänä esimerkkinä tästä on Interreg Europe-ohjelman Intencive-hanke, johon kutsuttiin laaja sidosryhmä Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysalan toimijoista käsittelemään hankkeen toimintoja, joita olivat mm. viiden Euroopan maan digitaalisen terveydenhuollon hyvät käytännöt ja näistä parhaiden käytäntöjen toimintasuunnitelmat. Merkittävänä jatkeena Intencive-hankkeessa rakennetulle sidosryhmätyölle toimii kesäkuussa 2022 alkanut CONNECTINGHEALTH-hanke, jossa Etelä-Pohjanmaa pääsee mukaan rakentamaan eurooppalaisten kumppaneiden kanssa yhteistä toimintasuunnitelmaa digitaalisen terveydenhuollon innovaatioekosysteemien yhteistyölle ja kehittämiselle.

Digitaalisen terveydenhuollon innovaatioekosysteemeillä tarkoitetaan alueellisia, pysyviä, useiden sidosryhmien kumppanuuksia, jotka ovat sitoutuneet työskentelemään yhdessä innovatiivisten ratkaisujen toteuttamiseksi ja jotka parantavat kansalaisten terveyden ja hyvinvoinnin laatua, terveydenhuoltojärjestelmän tehokkuutta sekä edistävät vaurauden luomisen ja liiketoiminnan mahdollisuuksia (ECHAlliance, i.a). Euroopassa keskeisenä toimijana näiden ekosysteemien verkostoinnissa toimii European Connected Health Alliance eli ECHAlliance, joka toimii myös CONNECTINGHEALTH-hankkeen johtavana kumppanina ja jonka ylläpitämän ekosysteemiverkoston jäsen myös SeAMK on. Euroopassa on jo tällä hetkellä useita alueellisia digitaalisen terveydenhuollon ekosysteemejä, mutta niiden ja sidosryhmien välistä yhteistyötä sekä verkostoitumista on nyt ja tulevaisuudessa edelleen kehitettävä.

”Connecting the dots”

Tähän innovaatioekosysteemien kehittämisen tarpeeseen liittyvä kaksivuotinen Horizon Europe-ohjelman Connecting the Dots Within Digital Health Innovation Ecosystems, eli CONNECTINGHEALTH-hanke on käynnistynyt kesäkuussa 2022. Seinäjoen ammattikorkeakoulu toteuttaa hanketta yhdessä ECHAlliancen, Scottish Enterprisen ja Pannon Business Networkin kanssa.

Hankkeen tavoitteena on:

  1. Kartoittaa digitaalisen terveydenhuollon ekosysteemien tila Euroopassa ja sen ulkopuolella, mukaan lukien niiden laatu, sidosryhmät, resurssit, aloitteet, hankkeet ja poliittiset puitteet.
  2. Tutkia digitaalisen terveydenhuollon nykyisiä ja tulevia kasvumahdollisuuksia sekä kilpailukykyä.
  3. Osallistaa työpajojen kautta laaja joukko sidosryhmiä teollisuudesta, korkeakouluista ja yhteiskunnista sekä kehittää monivuotinen digitaalisen terveydenhuoltoalan toimintasuunnitelma Euroopassa.
  4. Verkostoida olemassa olevat alueelliset ja temaattiset digitaalisen terveydenhuollon ekosysteemit toisiinsa. Tavoitteena yhteistyön, oppimisen sekä parhaiden käytäntöjen vaihto laajemman vaikuttavuuden lisäämiseksi.

SeAMK vastaa hankkeessa keskeisten sidosryhmien tunnistamisesta ja osallistamisesta sekä painopistealueesta: ”Sidosryhmien tukeminen digitalisaation ja uusien teknologioiden käyttöönotossa sosiaali- ja terveyspalveluissa”. SeAMK laatii tähän painopistealueeseen liittyvät suositukset, jotka jaetaan hankkeen keskeisille sidosryhmille. SeAMK järjestää myös hankkeen puitteissa keskeisten sidosryhmien kanssa työpajoja, jotka koskevat 1) Digitaalisen terveydenhuollon sovelluksia ja alustaratkaisuja sekä 2) Digitaalisen terveydenhuollon taitoja työvoiman näkökulmasta. Näistä ensin mainittu järjestetään osana Espanjan Galiciassa järjestettävää International Challenges of the Health Ecosystem eli RIES22-tapahtumaa lokakuun lopussa.


Kuva 1. RIES22 -tapahtuman mainos.

CONNECTINGHEALTH-hankkeen lopputuloksena syntyy monivuotinen digitaalisen terveydenhuollon ekosysteemien toimintasuunnitelma sekä erilaisia välittömästi hyödynnettäviä tuotoksia, kuten tulevaisuuden skenaario -raportteja sekä hankkeen eri painopistealueita koskevia tuotoksia, joita levitetään hankkeen keskeisille sidosryhmille. Hankkeen työparina toimii hyvinvointiteknologian kehittämispäällikkö Sami Perälä ja TKI-asiantuntija Mika Uitto. Hankkeen loppuseminaari järjestetään kesällä 2024 Barcelonassa.

Neljä miestä istuu neuvottelupöydän ääressä.
Kuva 2. Kuvassa vasemmalta oikealle: Sami Perälä, Panu Weckman, Arttu Mustajärvi sekä Mika Uitto.

Mika Uitto
TtM, Asiantuntija, TKI
SeAMK

Sami Perälä
TtM, Hyvinvointiteknologian kehittämispäällikkö
SeAMK

Lue lisää hankkeesta

Lähteet:

European Connected Health Alliance (ECHAlliance) (i.a.). Our ecosystems. Haettu 5.9.2022: https://echalliance.com/ecosystems/