Rural Canvas -projektissa tuodaan yhteen luovaa osaamista, yrittäjyystaitoja ja maaseudun resilienssiä | Julkaisut @SeAMK

Rural Canvas -projektissa tuodaan yhteen luovaa osaamista, yrittäjyystaitoja ja maaseudun resilienssiä

#

EU:n kulttuurialaan liittyvät strategiat ja rahoitusmahdollisuudet ovat tärkeä osa SeAMKin kulttuurituotannon tutkinto-ohjelman kehittämistä, joka näkyy esimerkiksi opiskelija- ja henkilökuntavaihtona sekä kansainvälisten tki-projektien suunnitteluna ja toteuttamisena. Yhtenä yhteistyöesimerkkinä toimii Rural Canvas -hanke, joka alkoi keväällä 2021 ja jatkuu kevääseen 2023. Hankkeessa etsitään keinoja siihen, miten maaseudun resilienssiä voidaan kasvattaa luovien osaajien yrittäjyystaitoja kehittämällä, luoden samalla uusia työmahdollisuuksia luoville osaajille. Mukana ovat partnereina Aalborgin yliopisto (Tanska, hankkeen koordinoija), ACEEU (Saksa), Eurotraining (Kreikka), INnCREASE (Puola) ja SeAMK. Hanketta rahoittaa EU:n Erasmus+-rahoitusohjelma.

Hankkeen työpaketit

Rural Canvas -hanke sisältää kolme työpakettia, joista ensimmäisessä keskitytään asiantuntijaryhmän toimintamallin kehittämiseen. Sen pilotteina toimivat alueelliset asiantuntijaryhmät, jotka järjestettiin syksyllä 2021 SeAMKissa sekä Aalborgin yliopistossa Tanskassa. Toinen työpaketti kehittää työkaluja, joita voidaan hyödyntää luovien alojen yrittäjyyskoulutuksessa. Kolmas työpaketti integroi työkalut yhteen digitaaliseksi oppimisalustaksi.

Tällä hetkellä hankkeessa työstetään toisen työpaketin sisältöä ja tuloksia, joita olemme yhdessä hioneet viime keväästä lähtien. Kesäkuussa 2022 olin mukana Münsterissä Saksassa partneritapaamisessa, jonka järjesti The Accreditation Council for Entrepreneurial and Engaged Universities (ACEEU). Normaalien hankeseurannan ja -hallinnoinnin ohjeistuksen ohessa ideoimme esimerkiksi erilaisia opetusmenetelmiä, joita on mahdollista hyödyntää yrittäjyysoppimisessa. Lisäksi analysoimme jo saatuja tuloksia pienimuotoisesta kansainvälisestä kyselystä. Kyselyn avulla selvitettiin, millaiset yrittäjyystaidot koetaan luovilla aloilla tärkeimmiksi sekä verrata siihen liittyen myös asiantuntijaryhmien tuloksia Suomessa ja Tanskassa.

Alustavia tuloksia

Asiantuntijaryhmä, joka kokoontui aiemmin syksyllä 2021 omalla alueellamme, toi mukanaan monia erittäin hyviä ajatuksia esimerkiksi taiteen ja luovuuden vuoropuheluun liittyen. Ryhmän keskusteluissa todettiin muun muassa, että tapahtumat ovat olennainen osa maaseutualueella tapahtuvaa dialogia, jossa asukkaat ja ihmiset ovat avainroolinsa. Maaseudun houkuttelevuus tarkoittaa yhteisöllisyyden kulttuurin edistämistä. Keskustelussa nostettiin esiin myös tarve luovalle törmäyttämiselle, joka tarkoittaa erilaisten osaamisten yhdistämistä etsimään yhdessä vastauksia maaseudun haasteisiin. Maaseudun resilienssi syntyy ihmisistä ja heidän yhteistyöstään.

Havaitsimme esimerkiksi, että tärkeimpänä yrittäjyystaitona meillä nousi esiin motivaation merkitys, sen sijaan Tanskassa mahdollisuuksien havaitseminen mainittiin useimmiten tärkeimpänä. Suomessa myöskin kriittinen ajattelu, sopeutumiskyky ja ict-taidot nostettiin tärkeiksi, siinä missä Tanskassa keskusteltiin luovuudesta. Aloitekyky, visio, taloudellinen ymmärrys sekä yhteistyö muiden kanssa nostettiin molemmissa maissa olennaisiksi taidoiksi. Euroopan tasolla huomattiin, että kyselyyn vastanneista maaseudulla asuvista tai työskentelevistä luovan alan asiantuntijoista valitsivat luovuuden ja motivaation tärkeimmäksi taidoksi. Kysely lähetettiin yli 750 vastaajalle. Vastausprosentti jäi huomattavan alhaiseksi, sillä vastauksia saatiin 80 kappaletta 19 maasta, joista 14 oli EU-jäsenmaata. Vaikkakaan tulokset eivät ole pienen otannan ja laadullisen lähestymistavan vuoksi yleistettävissä, havainnot selkeästi tukevat hankkeemme tavoitteita kehittää yrittäjyystaitoja tukevaa verkko-oppimisympäristöä.

Tulosten analysoinnin pohjalta olemme tämän syksyn jatkaneet yrittäjyysopetuksen sisällön kehittämistä, sillä seuraavassa, viimeisessä työpaketissa on tarkoitus julkaista sähköinen oppimisalusta. Sen avulla luovien alojen asiantuntijat voivat sekä verkostoitua että hyödyntää oppimismateriaaleja, jotka tähtäävät yrittäjyyteen liittyvien taitojen kehittämiseen. Luovien asiantuntijoiden vahvaa ammattitaitoa tukemalla yrittäjyystaidot antavat varmasti paremmat valmiudet toimia sekä monialaisesti että innovatiivisesti maaseutuympäristössä.

Satu Lautamäki
Yliopettaja, KTT
Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma
SeAMK