Oppilaitosrajat ylittävä kansainvälinen yhteistyö edistää ammatillista kasvua | @SeAMK-verkkolehti

Oppilaitosrajat ylittävä kansainvälinen yhteistyö edistää ammatillista kasvua

#

SeAMK on ollut kumppanina Sustainability driven Entrepreneurship (SdE) -hankkeessa, jota Sedu koordinoi. Hankkeeseen kuului pilotoitu opintojakso, materiaalien rakentaminen opintojaksolle sekä kestävään yrittäjyyteen liittyvä paikallinen kilpailu, joka huipentui voittajien matkalla Belgiassa järjestettyyn kansainväliseen hackathoniin.

Monipuolinen hankekokonaisuus

Vapaavalintainen yhden opintopisteen laajuinen Sustainability driven Entrepreneurship -opintojakso antoi osallistuville opiskelijoille hyvän pohjan kilpailuun osallistumiselle. Pääsääntöisesti SeAMKin opiskelijat olivat kilpailutiimiensä vetäjiä ja tiimit muodostettiin SeAMKin, Sedun ja Kurikan lukion opiskelijoista. Tiimejä paikalliskilpailuissa oli yhteensä yhdeksän, ja jokaisessa oli mukana 4-6 opiskelijaa.

Paikalliskilpailuun kuului ryhmien tutustuminen Teamsin välityksellä ennen kilpailua, ja tiimit valmistelivat muille myös lyhyen esittelyn ryhmästään kilpailupäivän alkuun. Kestävä yrittäjyys -kilpailu järjestettiin Teamsissa ja Alt Space VR -ympäristössä  23.2. 2022. Kilpailun toimeksiantaja jalasjärveläinen Lennol Oy antoi tehtäväksi suunnitella uutustuotteen Resterin poistotekstiileistä valmistetusta pehmusteesta.  Kilpailutiimit tutustuivat yrityksen toimintaan ja esimerkiksi vastuullisuuskatsaukseen etukäteen.

Kilpailussa palkittiin tiimejä useissa eri kategorioissa (mm. paras tiimiesittely, paras tiimihenki, paras englanninkielinen hissipuhe). Pääpalkintona oli mahdollisuus osallistua Belgiassa järjestettävään loppukilpailuun (31.3.2022), jonne kukin kolmesta koulusta sai lähettää viisi opiskelijaa / oppilaitos. Loppukilpailu järjestettiin osana SdE-hankkeen Belgian partneritapaamista HoGentin kampuksella. Mukana Belgian matkalla olivat SeAMKista koulutuspäällikkö Esa Leikkari ja lehtorit Elisa Kannasto ja Jussi Kareinen.

Oppimista uusissa ympäristöissä

Kestävän yrittäjyyden teemojen oppimisen lisäksi, yksi kilpailun pedagoginen tavoite oli testata kilpailukonseptin toimivuutta virtuaalisessa ympäristössä. Kilpailutiimejä pyydettiin lataamaan AltspaceVR-ohjelma koneilleen, luomaan tili ja käyttäjätunnukset AltspaceVR-ympäristöön, sekä luomaan itselleen vielä avatar kilpailuehdotustensa esittelyä varten. Varsinaisessa kilpailutilanteessa ensimmäisten tiimien kohdalla tekniikka ei kuitenkaan toiminut toivotulla tavalla, ja esittelyt pidettiin lopuksi Teamsissa. Virtuaaliympäristön testaus antoi kuitenkin hyvää kokemusta tulevaisuutta varten.

Kilpailun toteutuksen aikaan opiskelijat olivat jo ehtineet opiskella Teamsin välityksellä, joten kilpailun toteutus verkkoympäristössä sujui hyvin. Opiskelijat pääsivät verkossa hyvään vuorovaikutukseen ja onnistuivat rakentamaan toimivaa yhteistyötä tiimeissä, joiden jäsenet tapasivat ensimmäistä kertaa kilpailussa.

Kestävä yrittäjyys -kilpailuun osallistuneilta SeAMKin opiskelijoilta kerätyn palautteen perusteella työskentely kilpailutiimeissä yhdessä alemman oppiasteen opiskelijoiden  kanssa oli opettavainen kokemus. Vuorovaikutus- ja fasilitointitaitojen osaamisen merkitys konkretisoitui tällaisessa ryhmätyöskentelyssä hienosti, ja opiskelijat pitivät kokemusta tärkeänä itselleen osana omaa ammatillista kasvua.

Teamsin ruutunäkymä
Kuva 1. Pilotin Teams-koulutuksissa jaettiin yhteisiä kokemuksia.

Kansainvälinen ympäristö opiskelijan vuorovaikutustaitojen kasvattajana

Lopulta Belgiaan lähti viisi SeAMKin ja kolme SEDUn opiskelijaa. Kurikan lukiosta ei vallitsevan koronatilanteen vuoksi opiskelijoita voitu lähettää matkaan. Belgiaan lähteneet opiskelijat oppivat matkallaan kilpailukokemuksen lisäksi kulttuurienvälisiä vuorovaikutustaitoja, sopeutumista uusiin ympäristöihin ja paineensietokykyä, jota tarvittiin 12 tuntia yön yli kestäneessä kansainvälisessä kilpailussa. Hankkeen tulokset näkyivät näin arvokkaana osana kilpailuihin osallistuneiden opiskelijoiden opintoja.

Iloisia ihmisiä seisomassa sisätilassa.
Kuva 2. Belgiassa kilpailijat viettivät myös vapaa-ajan yhdessä.

Elisa Kannasto
FT, Lehtori
SeAMK

Jussi Kareinen
FM, Lehtori
SeAMK