Maaseutuyritysten kehittäminen alkoi mittavalla alkukartoituksella

Vastaavatko työn vaatimukset voimavarojasi? Mitkä asiat nykyisessä työympäristössäsi nostavat ja mitkä laskevat työmotivaatiotasi? Kuinka hyvin työtilasi ja työvälineesi ovat käyttötarkoitukseen sopivat? Mihin sinulle merkityksellisiin ja tärkeisiin verkostoihin kuulut? Kuinka hyvin koet palautuvasi työstäsi?

Yllä on esimerkkejä kysymyksistä, joihin ESR-rahoitteisen DIDIVE – Dialogia, digitalisaatiota ja verkostoyhteistyötä maaseutuyrittäjien työhyvinvoinnin ja tuloksellisuuden tueksi –hankkeen pilottiyrityksiä pyydettiin vastaamaan hankkeen alkukartoitukseen kuuluvassa työhyvinvointikyselyssä. DIDIVE on keväällä 2017 alkanut maaseutuyritysten työhyvinvoinnin ja tuloksellisuuden kehittämiseen tähtäävä kaksivuotinen valtakunnallinen hanke, jota toteutetaan Etelä-Pohjanmaalla, Etelä-Savossa ja Satakunnassa ja jota SeAMK hallinnoi. Hanke liittyy sosiaali-ja terveysalan TKI-kärjen: Työhyvinvoinnin alle / hankeperheeseen. SeAMKissa hanketta toteuttavat projektipäällikön lisäksi sosiaali- ja terveysalan asiantuntijoina työhyvinvoinnin yliopettaja Kaija Loppela, fysioterapian lehtori Pia Haapala, gerontologian yliopettaja Jenni Kulmala sekä Ruoka-yksiköstä TKI-päällikkö Risto Lauhanen.

Etelä-Pohjanmaan alueella hankkeessa on mukana kahdeksan pilottiyritystä, joissa työskentelee yhteensä 13 yrittäjää ja 2 työntekijää. Puolet yrityksistä on maatiloja ja lisäksi mukana on metsäpalveluja tuottava yritys, lämpöyritys ja green care –yritys. Hankkeen alkukartoitus koostui yritysvierailun aikana toteutetusta haastattelusta, sähköisestä alkukartoituskyselystä sekä 3-4 päivän mittaisesta Firstbeat-hyvinvointianalyysistä. Alkukartoituksella pyrittiin selvittämään yritysten ja yrittäjien kehittämistarpeita liittyen terveyteen ja työkykyyn, osaamiseen, arvoihin, asenteisiin ja motivaatioon, työn organisointiin, työyhteisöön ja johtamiseen, vertaistukeen ja verkostoitumiseen sekä työn ja vapaa-ajan yhteen sovittamiseen. Objektiivisten ja subjektiivisten mittareiden yhdistelmä auttaa yrittäjiä itseään hahmottamaan omaan hyvinvointiinsa vaikuttavia tekijöitä.

Pienissä yrityksissä itsensä johtamisen taidot korostuvat

Alkukartoituksessa ilmeni, että maaseutuyrittäjät ovat työhönsä sitoutuneita ja yrityksensä tulevaisuuteen myönteisesti suhtautuvia. Etenkin maatiloilla työ on fyysisesti raskasta mutta pääsääntöisesti työkykyä laskee henkinen kuormitus, jota lisää stressi työmäärästä, rahahuolet sekä ympäristön suhtautuminen maatalouteen. Yrittäjät arvostavat työn vapautta mutta toisaalta monet kokevat, että töiden organisointia olisi parannettava. Yrittäjien työhön kuuluu, että työtä ja vapaa-aikaa on vaikea erottaa eikä moni kaipaakaan niitä erilleen toisistaan. Toisaalta lomapäivien vähyys alkaa kuormittaa iän myötä. Yrittäjät kokivat Firstbeat-hyvinvointianalyysin oivaksi objektiiviseksi mittariksi kuvaamaan kuormituksen ja palautumisen tasapainoa ja sen pohjalta yrittäjille itselleen virisi ajatuksia, mitä toimenpiteitä hyvinvoinnin kehittäminen heiltä vaatii. Hankkeen edetessä tuomme yrittäjille muitakin mahdollisuuksia digitaalisten ja terveysteknologisten sovellusten ja työvälineiden hyödyntämiseen arjessa.

Hoffrén-Mikkola_Maaseutuyritysten kehittäminen_Esimerkki Firstbeat-hyvinvointianalyysin yhden päivän käyrästä.jpg

Kuva: Esimerkki Firstbeat-hyvinvointianalyysin yhden päivän käyrästä.

Kirjoittaja:

Merja Hoffrén-Mikkola
projektipäällikkö, DIDIVE-hanke

Hoffrén-Mikkola_Maaseutuyritysten kehittäminen_EU logo.jpg