Eettinen johtaminen luo vastuullista yrityskulttuuria Rauhala Yhtiöt Oy:ssä | @SeAMK-verkkolehti

Eettinen johtaminen luo vastuullista yrityskulttuuria Rauhala Yhtiöt Oy:ssä

#

Vastuullisuus on ollut tärkeä elementti Rauhala Yhtiöissä jo vuodesta 1991 lähtien, jolloin vastuullisuusasiat nähtiin yhteiskunnassa vielä hyvin erilaisina kuin nykyään. Vastuullisuutta oli esimerkiksi se, että asiat tehtiin hyvin ja sovitusti. Vuosien aikana kokonaisuus ja näkemykset kuitenkin muuttuivat ja yritys halusi kehittyä niiden mukana. Syksyllä 2020 Rauhala Yhtiöt aloittivat uudistamaan vastuullisuusstrategiaansa ja se koostettiin kirjalliseksi vastuullisuusdokumentiksi. Vaikka Rauhala Yhtiössä vastuullisuus on aina ollut mukana arjessa, haluttiin siihen liittyvät arvot nyt myös kirjata.

Vastuullisuus on osa arkea

Vastuullisuustyö on aina ollut osa yrityksen normaalia toimintaa. Kun yritykseen rekrytoidaan uusia henkilöitä, heidät perehdytetään ja koulutetaan perusteellisesti sekä käydään läpi kaikki työtehtäviin ja yrityksen toimintaan liittyvät tekijät. Perehdytykseen kuuluu myös Rauhala Yhtiön arvot ja vastuullisuus. Kaikessa tekemisessä on lähtökohtana se, että asiat tehdään vastuullisesti ja eettisesti oikein.

Yritys on mukana myös Kauppakamarin ja Yrittäjäjärjestön toiminnassa. Nämä ovat tärkeä osa koko suomalaista elinkeinoelämää, ja heidän arvonsa ja toimintatapansa kohtaavat Rauhala Yhtiöiden kanssa. Yhtä lailla samoilla arvoilla toimivat kumppanit ja sidosryhmät ovat tärkeitä niin kokonaisuuden kuin myös yrityksen brändin ja referenssien näkökulmasta uusille asiakkuuksille ja kumppanuuksille. Tämän vuoksi kumppaneiden valinnalla on merkitystä.

Vastuullisuuden eri osa-alueet

Sosiaalisen vastuullisuuden osa-alueella on tärkeintä ihmisten arvomaailma. Kun yritykseen haetaan esimerkiksi uusia työntekijöitä ja työharjoittelijoita, kiinnitetään jo haastattelutilanteessa huomiota hakijan arvoihin ja yleiseen näkemykseen muiden huomioimisesta. Toki tärkeää on myös, että hakija soveltuu työtehtävään ja koko Rauhala Yhtiöiden työyhteisöön. Osaamista kun on aina mahdollista kehittää mutta sen taustalla on aina oltava oikeanlainen arvomaailma ja motivaatio.

Taloudellinen vastuu nähdään yrityksessä muun muassa hyvänä hallintona. Rauhala Yhtiöillä on johtamisjärjestelmä, johon on kuvattu hyvän hallinnon toiminta. Se sisältää olennaisena osana johtamisen-, taloudellisesti kannattavan osakeyhtiön toiminnan -ja hyvän hallintotavan periaatteet.

Rauhala Yhtiöissä ekologinen vastuullisuus tarkoittaa sitä, että pyritään välttämään tai vähentämään ympäristön kuormitusta aina kun se on mahdollista. Yrityksessä tehdään valintoja, jotka ovat kestäviä pitkällä aikavälillä ja jotka syntyvät usein arjen pienistä mutta jatkuvista teoista ympäristön hyväksi. Konkreettisina toimina voidaan mainita esimerkiksi ekologinen valoautomatiikka, joka säätelee valaistusta tarpeen mukaan tai koneet ja laitteet, jotka kuluttavat mahdollisimman vähän energiaa. Ylipäätään kaikki arjen pienet mutta konkreettiset teot ratkaisevat, eivät pelkästään viestinnässä kerrotut aikeet.

Vastuullisuus on osa strategiaa

Yrityksessä käydään säännöllisesti läpi strategiaa koko henkilöstön kanssa, jolloin esiin tulevat  myös yrityksen vastuullisuustavoitteet ja niihin liittyvät konkreettiset toimet. Yritys ei aktiivisesti viesti ulkopuolelle tekemistään vastuullisuustoimista, mutta konkreettiset toimet on julkaistu yrityksen kotisivuilla. Yritykselle on tärkeintä, että vastuullisuusteot, arvot ja toimintamallit näkyvät niin asiakkaiden, työntekijöiden kuin sidosryhmienkin arjessa. Yrityksen toimintaan ei kuulu markkinoida itseään vastuullisuusteoilla, vaan niiden tulee näkyä suoraan varsinaisessa toiminnassa.

Sidosryhmien välinen luottamus on tärkeää

Rauhala Yhtiöiden perusperiaate on, että toiminta perustuu aina kumppanien ja sidosryhmien keskinäiseen luottamukseen. Se, onko Rauhala Yhtiöiden menestys riippuvainen heidän omasta toimintatavastaan vai sen avoimuudesta, jää viime kädessä sidosryhmien arvioitavaksi. Molemmat arvot ovat joka tapauksessa osa Rauhala Yhtiön yrityskulttuuria ja vastuullista toimintatapaa. Olennaisena osana yrityskulttuuria ja arvoja on myös periaate, ettei kenenkään tarvitse toimia epäeettisesti. Ylipäätään on tärkeää, että yritys voi aina kertoa sekä työntekijöilleen että sidosryhmilleen toimintansa periaatteet ja seistä niiden takana.

Vastuullinen liiketoiminta lähtee yrityksen sisältä

Yrityskulttuurin ja vastuullisen liiketoiminnan luomisessa on tärkeintä, että se näyttää oman yrityksen toiminnalta. Näitä asioita ei voi lähteä kopiomaan tai keksimään muilta. Toki muilta voi aina oppia uutta, mutta viime kädessä nekin tiedot on sovitettava yhteen yrityksen omiin arvoihin ja toimintamalleihin. Koska aito vastuullisuus on aina osa yrityskulttuuria, pitää se toimia molempiin suuntiin. Tämä tarkoittaa sitä, että jos sidosryhmäorganisaatioissa huomataan tarvetta korjaaville toimenpiteille, voidaan niistä aina puhua avoimesti ja miettiä yhdessä tarvittavia muutoksia.

Eettinen johtaminen

Eettinen johtaminen perustuu oikeudenmukaiseen ja samanlaiseen johtamistapaan henkilöstä riippumatta. Sen keskiössä ovat tasapuolisuus, sanojen ja tekojen keskinäinen vastaavuus, henkilöstön yhdenvertaiset osallistumismahdollisuudet sekä kokonaisvaltainen osaamisen kehittäminen. Lisäksi avoimella keskustelukulttuurilla on olennainen vaikutus työilmapiiriin ja sitä kautta työ­hyvinvointiin. Nämä yhdessä estävät muun muassa työuupumusta, lisäävät työssä viihtyvyyttä ja auttavat organisaatiota saavuttamaan tavoitteet ilman jatkuvia henkilöstömuutoksia.

Mika Koivupuisto
Aila Hemminki

Emilia Kangas

Kirjoittajat ovat SeAMKin asiantuntijoita ja työskentelevät mm. pk-yritysten yritysvastuuosaamisen kehittämishankkeissa.

Pienet vastuulliset yritykset: vastuullisuudesta kilpailukykyä koronan jälkeen on Keski-Suomen ELY-keskuksen ESR-rahoitteinen hanke. Hankkeen tarkoituksena on kehittää kokonaisvaltaisesti eteläpohjalaisten mikro- ja pk-yritysten yritysvastuuosaamista osana yrityksen strategista valintaa. Tämä artikkeli on osa em. hanketta ja vastuullisuuden edelläkävijäyrityksiä esittelevää artikkelisarjaa.

Lue lisää hankkeen kotisivuilta https://projektit.seamk.fi/yrittajyys-ja-kasvu/pienet-vastuulliset-yritykset-vastuullista-kasvua/

Rauhala Yhtiöt Oy on perustettu 1991. Vuonna 2021: liikevaihto 3,2 miljoonaa euroa, liikevoitto 305 000 euroa, vakituisia työntekijöitä 22. Kotipaikka Seinäjoki, toimitusjohtaja Marko Orpana.