EcoAction vahvistaa SeAMKin osaamista innovaatioissa | Julkaisut @SeAMK

EcoAction vahvistaa SeAMKin osaamista innovaatioissa

#

EcoAction-hankkeessa vahvistetaan kumppanikorkeakoulujen osaamista ja roolia alueensa yrittäjyyden ja innovaatioiden ekosysteemeissä viidessä Euroopan maassa. Hankkeessa analysoidaan käytäntöjä ja kehitetään toimintamalleja korkeakoulun ja yritysten vuorovaikutukseen, ja tulokset antavat sekä alueen yrityksille että SeAMKin opiskelijoille ja henkilöstölle mahdollisuuden kehittää osaamistaan.

Konsortiossa on mukana viisi korkeakoulua ja kaksi tutkimus- ja teknologiaorganisaatioksi luokiteltua tahoa: unkarilainen Óbudan yliopisto, Voralbergin ammattikorkeakoulu Itävallasta, Comillas yliopisto Espanjasta, Pforzheimin yliopisto Saksasta, unkarilainen Pannon Business Network Association ja portugalilainen UBI Executive Business School. Seinäjoen ammattikorkeakoulu johtaa konsortiota ja vastaa raportoinnista. Tässä artikkelissa käydään läpi, millaisia toimia hankkeessa on tehty kuluvan syksyn aikana SeAMKissa.

Tavoitteena oppimismatriisi

Keskeinen tavoitteeseen – Improve! – sisältyvä toimenpide on osallistuvien korkeakoulujen parhaiden käytäntöjen kartoitus ja systemaattinen toisiltaan oppimisen prosessi.  Tavoitteena on tuottaa oppimismatriisi, jossa korkeakoulujen itsearviointien tulosten ja parhaiden käytäntöjen pohjalta tunnistetaan korkeakoulujen parhaat mahdollisuudet jakaa käytäntöjään ja toisaalta oppia toisiltaan konsortiotasolla. Osana oppimismatriisin rakentamista SeAMK on sekä tuottanut kuvaukset jaettavaksi tarjottavista hyvistä käytännöistä (esimerkiksi Jatkajakoulu ja Y-Zone Business Hub) että itse valinnut kiinnostavimmat perehtymiskohteet muiden korkeakoulujen tarjonnasta (esimerkiksi Comillasin yrittäjyysdiplomi ja Pforzheimin yliopiston Maker Space / Design Factory). Näiden ohella SeAMKin EntreInto-työkalu, joka tunnistaa vahvat yrittäjyysaikomukset omaavat opiskelijat, testataan toisissa korkeakouluissa. Työkalu kannustaa mittaamaan yrittäjyyskasvatuksen vaikuttavuutta.

Hankkeen ensimmäinen vaihe kerää ja kehittää innovatiivista ja yrittäjähenkistä sisältöä koulutukseen. Pilotoinnin ja hyvien käytäntöjen vaihdon pohjalta korkeakoulut mukauttavat tuotettuja sisältöjä omiin opintoihinsa. Lisäksi työpaketti sisältää opetus- ja muun henkilöstön koulutusta ja mentorointia sekä uudistettujen materiaalien soveltamista opetuksessa. Ajatuksena on, että hankkeen aikana korkeakoulut kehittävät jatkuvasti yhdessä yrittäjyyden ja innovaatioiden edistämisen opetusmateriaaleja. Lisäksi ensimmäisessä vaiheessa mobilisoidaan yhteensä 150 yritystä erityyppisten EcoAction-tapahtumien kautta kaikkien partnereiden kesken.

SeAMKissa on kehitetty Yrittäjyyden perusteet  -opintojakson materiaaleja yhteisesti tarjolla olleiden sisältöjen pohjalta sekä vastavuoroisesti tuotettu sisältöä koottuun oppimissisältöjen varantoon. Uutta sisältöä on testattu opiskelijoiden opetuksessa. Yrittäjyyden opettajille on järjestetty yhteisiä kokoontumisia. Lisäksi koko henkilökunnalle on tuotettu koulutus yrittäjyyteen ja kokeilukulttuuriin rohkaisemiseksi. Yrittäjyydestä kiinnostuneille opiskelijoille on tarjottu Y-Zone Business Hub -perustaista mentorointia.

Yritysrajapinnan aktivointia

Toinen tavoite – Boost! – painottaa yritysten ja aloittavien yritysten tukemista osallistuvien korkeakoulujen parantuvan osaamisen ja tietopohjan kautta. Yhdessä toimien korkeakoulut kehittävät yrittäjyysrajapintaansa ja rakentavat yhteisiä malleja keskinäisten ja EIT:n innovaatioyhteisöjen integroimiseksi yritystoiminnan edistämiseen. Yritysrajapinnan aktivoimiseksi järjestetään yhteistä koulutusta, seminaareja ja teknologian siirtoon keskittyviä tapahtumia.

SeAMKissa yritysrajapintaa on aktivoitu paitsi yksittäisten kasvuhakuisten yritysten tukiprosesseilla myös keräämällä ensimmäistä kertaa kootusti yhteen tietoa SeAMKin alumniyrittäjistä sekä organisoitu alumniyrittäjätapahtuma, jossa tavoitteena oli korkeakoulun ja alumniyrittäjien yhteistyön aktivointi. Osana kansallista omistajanvaihdosviikkoa tuotettiin yrittäjille suunnattuja omistajanvaihdosaamiaisia neljälle paikkakunnalla Etelä-Pohjanmaalla.

Tukea yrityksille, startupeille ja opiskelijoille

Kolmantena tavoitteena on – Extend! –  tarjota tehokasta tukea yrityksille, startupeille ja opiskelijoille. Toimenpiteitä ovat muun muassa teknologiansiirtopäivät ja yhteiset seminaarit. Työpaketti laajentaa hankkeen toimijoiden rajapintaa yrityksiin. Korkeakoulujen henkilöstöä koulutetaan ja mentoroidaan tukemaan yrittäjyyttä ja yritystoimintaa. Opiskelijoille järjestetään ideointi- ja pitchaustapahtumia, joissa he voivat jakaa ja esitellä innovaatioideoitaan suhteessa paikalliseen ekosysteemiin. FabLabs Obudan yliopistossa, Digital Business Lab SeAMKissa, GründWerk Pforzheimin yliopistossa ovat mukana kehitystyössä.

SeAMK järjesti EcoAction-partnereille yhdessä Uni Óbudan kanssa suunnitellun tiedonvaihtotyöpajan Seinäjoella marraskuussa. Työpajassa keskityttiin erityisesti innovaatiopohjaisen startup-liiketoiminnan tukemisen keinoihin. Näiden lisäksi SeAMK on osallistunut aktiivisesti kahteen EIT:n innovaatioyhteisöjen organisoimaan työpajatapahtumaan. Näissä eri hankkeiden toteuttajat oppivat toistensa kokemuksista ja verkostoituvat. Lisäksi EIT Manufacturing -innovaatioyhteisö on syksyn mittaan järjestänyt koordinoimilleen hankkeille säännöllisiä tapaamisia.

Toisessa vaiheessa hankkeeseen osallistuvat korkeakoulut vakiinnuttavat syntyvää muutosta. Tuloksia ja yhteistä tietämystä tarkastellaan hyvien käytäntöjen vaihdossa ja tehostetun verkostoitumisen avulla ja kiinnitetään erityistä huomiota muihin EIT:n innovaatioyhteisöihin, jotta eri innovaatioyhteisöt voivat hyödyntää EcoFit-alustaa ja tuotettuja sisältöjä.

Teksti perustuu Anmari Viljamaan ja Jari Alangon Tutkimusfoorumin kokoomajulkaisuun 2022 ”EcoAction hankkeessa korkeakoulut oppivat yhdessä”.

Anmari Viljamaa
KTT, tutkijayliopettaja
projektipäällikkö EcoAction-hankkeessa
SeAMK

Jari Alanko
VTM, erityisasiantuntija, kansainvälinen TKI
SeAMK

Emmi Tuurinkoski
projektikoordinaattori EcoAction-hankkeessa
SeAMK