Yritysten kasvu ei ole täysin tyrehtynyt koronapandemian aikana | Julkaisut @SeAMK

Yritysten kasvu ei ole täysin tyrehtynyt koronapandemian aikana

SeAMK toteutti selvityksen Etelä-Pohjanmaan yritysten tilannekuvasta yritysten kasvun ja kehittämisen aktiviteettien suhteen koronapandemian aikana. Lisäksi selvitettiin ajatuksia koronan jälkeisestä ajasta ja liiketoimintamallien kehittämisestä. Kyselyyn vastasi 213 yritystä syksyllä 2021. Vastaajien yrityksistä 32 % toimi teollisuuden alalla, muissa palveluissa toimi 29 % ja kaupan alalla 17 %. Hieman vähemmän vastaajia toimi asiantuntijapalveluiden alalla (12 %), rakentamisen alalla (7 %) tai muulla kuin edellä mainituilla aloilla (2 %). Vastaajayrityksistä suurin osa (60 %) sijaitsi Seinäjoen seutukunnassa. Toiseksi eniten vastauksia saatiin Järviseudun seutukunnasta (22 %). Kuusiokuntien seutukunnasta oli 10 % vastaajista ja Suupohjan seutukunnasta 8 %.

Tulokset osoittavat, että suurin osa yrityksistä on selvinnyt korona-ajasta kohtuullisen hyvin. 30 % on säilyttänyt markkina-asemansa viimeisten 1-2 vuoden aikana. 42 % yrityksistä on kasvattanut liikevaihtoaan joko kohtalaisesti tai voimakkaasti. 10 % ilmoitti, että liikevaihto on pienentynyt jonkin verran. Pienellä osalla yrityksistä (15 %:lla) liikevaihto oli pienentynyt merkittävästi.

Yhteenvetona voi sanoa, että neljännes yrityksistä on kokenut negatiivista kehitystä liikevaihdossaan koronan aikana, kun taas yli 70 % on joko säilyttänyt markkina-asemansa tai kyennyt kasvattamaan liikevaihtoaan. Vastanneista erotettiin erikseen yritykset, jotka oli perustettu vasta viimeisen kolmen vuoden aikana. Kuviossa 1 on esitetty vastausten jakautuminen.

Diagrammi yritysten likevaihdosta korona-aikana.

Kuvio 1. Yritysten liikevaihdon kehittyminen koronapandemian aikana.

Jatkoanalyysiä varten yritykset jaettiin kolmeen luokkaan. Ensimmäisen luokan muodostivat kasvaneet yritykset, toisen luokan yritykset, jotka olivat säilyttäneet markkina-asemansa, ja kolmannen luokan yritykset, joilla liikevaihto oli pienentynyt. Seutukuntien välillä ei ollut eroa yritysten kasvussa, eikä myöskään toimialojen välillä. Yrityksen koko oli kuitenkin yhteydessä yrityksen kasvuun: eniten kasvua on tapahtunut isompien kokoluokkien yrityksissä ja vähiten yksinyrittäjillä.

Kasvua selittää ennen kaikkea panostaminen uuden kehittämiseen

Yritysten kasvua selittää yrityksen koon lisäksi se, miten paljon yritys panostaa uuden kehittämiseen. Uuden kehittäminen näyttäytyy yrityksissä panostamisessa uusien tuotteiden/palveluiden kehittämiseen, uusien markkina-alueiden löytämiseen, valikoiman kasvattamiseen ja uusiin teknologioihin. Onkin tärkeää, että jatkossakin yrityksiä kannustetaan aktiiviseen tki-toimintaan ja liiketoiminnan uudistamiseen, koska sillä on selvä yhteys kasvuun. Näyttäisi myös siltä, että tki-toimintaan panostamalla yritys pystyy kasvamaan myös pandemian aikana.

Selvitys toteutettiin yhteistyössä Liiketoimintamallit koronan jälkeen Etelä-Pohjanmaalla ja GreenGrow -hankkeiden yhteistyönä. Molempia rahoittaa Etelä-Pohjanmaan liitto EAKR-rahoituksella. Tämä artikkeli on osa selvityksen tuloksista kertovaa sarjaa. GreenGrow-hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Tutustu Liiketoimintamallit koronan jälkeen Etelä-Pohjanmaalla -hankkeeseen täällä
Tutustu GreenGrow – pk-yritysten vihreän ja inklusiivisen kasvun tukeminen Etelä-Pohjanmaalla -hankkeeseen täällä

Sanna Joensuu-Salo, Anmari Viljamaa, Krista Mäki ja Laura Könönen
Seinäjoen ammattikorkeakoulu