Maakuntakorkeakoulusta hiljaisia signaaleja E-P:n maakuntaan | @SeAMK-verkkolehti

SeAMK Maakuntakorkeakoulu heikkojen ja vahvojen signaalien välittäjänä maakunnassa

kategoria: 2022, Muut artikkelit, TKI
#

Yrityksiä ympäröivä maailma on jatkuvassa muutoksessa – myös täällä Etelä-Pohjanmaan maakunnassa. Kun edessä on isompia ja pienempiä muutoksia, on vanhoja näkemyksiä ja toimintatapoja syytä tarkastella kriittisesti yrityksissä. Tulevia muutoksia ja tulevia trendejä voi olla hankala ennustaa, mutta niistä voi saada viitteitä, heikkoja signaaleja. Heikot signaalit ovat merkkejä nousevista teemoista, jotka saattavat tulevaisuudessa muuttua merkittäviksi vahvoiksi signaaleiksi ja trendeiksi. (Dufva & Rowley, 2022, 4.)

Yritysten päivittäisessä toiminnassa voi olla haastavaa etsiä ja seurata näitä heikkoja signaaleja; ajanpuute ja käytössä olevien resurssien kohdistaminen lähinnä tuottavaan työhön ovat varmasti suurimpia yritysten esteitä signaalien etsimisessä. Maakunnan elinvoimaisuuden varmistamiseksi on kuitenkin tärkeää, että Etelä-Pohjanmaallakin seurataan näitä signaaleja ja varaudutaan tulevaan. Alueen merkittävimpänä korkeakoulutoimijana Seinäjoen ammattikorkeakoulu SeAMK tekee tätä työtä osaltaan maakunnan yritysten puolesta. SeAMKin yhtenä strategisena päämääränä onkin menestyminen yhdessä maakunnan ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Strategian mukaisesti Etelä-Pohjanmaan tulevaisuus ja menestys kulkevat käsi kädessä korkeakoulun ja työelämän yhteistyön kanssa. (SeAMK 2019.)

Heikot ja vahvat signaalit konkretisoituvat muun muassa SeAMKin TKI-toiminnan kautta. SeAMKissa tehdään laadukasta tutkimusta nouseviin teemoihin liittyen ja myös monet SeAMKin hallinnoimat TKI-hankkeet keskittyvät näihin teemoihin. SeAMKin oppimisympäristöt ovat moderneja ja niihin hankittu infrastruktuuri edustaa uusia teknologioita. Voidaankin sanoa, että SeAMK edustaa uusinta tietämystä monella alalla.

Maakuntakorkeakoulu signaalien välittäjän roolissa

Kuvio 1. osoittaa, kuinka SeAMK seuraa ja saa tietoa ympäröivistä hiljaisista ja vahvemmista signaaleista. Signaaleita on useita, ja vaatii asiantuntijuutta ja rohkeaa päätöksentekoa valita runsaiden signaalien joukosta sellaiset, joilla on tai mahdollisesti tulee olemaan merkittäviä vaikutuksia muun muassa SeAMKin toimintaan. Toteuttamalla vaikuttavaa TKI-toimintaa SeAMK välittää eteenpäin tietoa näistä valituista signaaleista, muun muassa hankkeiden muodossa. Jotta SeAMKin strategia toteutuisi ja koko maakunnan elinvoimaisuus kehittyisi, tieto signaaleista on saatava maakunnan jokaiseen seutukuntaan. Tässä SeAMK Maakuntakorkeakoululla on merkittävä rooli; maakuntakorkeakoulun verkostot kattavat koko maakunnan ja niiden kautta tieto signaaleista välittyy laajasti.

Seutukunnat ovat kuitenkin erilaisia ja muun muassa yrityskentät ovat rakenteiltaan eri lailla painottuneita. Tämän johdosta kaikki signaalit eivät ole oleellisia joka seutukunnassa. Tässä taas korostuu maakuntakorkeakoulun aluetuntemus; maakuntakorkeakoulussa on tieto alueiden erityispiirteistä, ja sen kautta kunkin seutukunnan yritykset saavat tietoa juuri heidän toimintaansa soveltuvista signaaleista. Kuten kuviosta 1. voidaan nähdä, alun perin laajasta signaalien joukosta maakuntakorkeakoulun kautta suodattuu maakunnan yrityksiin vain heille oleelliset, aidosti merkittävät signaalit.

Maakuntakorkeakoulussa on vuosien saatossa rakennettu luottamuksellisia yhteistyösuhteita alueiden yrityksiin. Myös tämä edesauttaa oikeiden signaalien välittämistä oikeille kohdeyrityksille. Luottamukselliseen yhteistyöhön kuuluu se, että tunnetaan kyseessä olevan yrityksen yrityskulttuuri ja toiminnan sävyt. Siksi maakuntakorkeakoulun korkeakouluasiamiehet pystyvät myös sanoittamaan yritykselle annettavan viestin juuri heidän puhumalleen ”yrityskielelle”.

Kuvio 1. Hiljaisten ja vahvojen signaalien eteneminen (Kuvio: Terhi Ojaniemi).

Ammattikorkeakoululain mukaan yksi ammattikorkeakoulun tehtävistä on työelämää ja aluekehitystä edistävä ja alueen elinkeinorakennetta uudistava soveltava tutkimustoiminta, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (Ammattikorkeakoululaki 932/2014, 1 luku 4 §). Seuraamalla ja välittämällä tietoa ja osaamista hiljaisiin ja vahvoihin signaaleihin liittyen SeAMK ja maakuntakorkeakoulu toteuttavat juuri tätä. SeAMK Maakuntakorkeakoulu on erinomainen esimerkki vaikuttavasta, elinvoimaisuutta lisäävästä aluekehittämisestä, jonka avulla maakunnan reuna-alueillakin pystytään olemaan uusimman tiedon äärellä.

Terhi Ojaniemi
Insinööri (ylempi amk),  tradenomi, korkeakouluasiamies
SeAMK Maakuntakorkeakoulu

Kirjoittaja toimii SeAMK Maakuntakorkeakoulussa korkeakouluasiamiehenä Kuusiokuntien alueella. Toiminnan keskiössä on aluevaikuttavuus SeAMKin toiminnan kautta. Kohderyhmänä ovat alueiden yritykset, organisaatiot ja niiden henkilöstö sekä osaamisen kehittämisestä kiinnostuneet asukkaat.

Lähteet:

Ammattikorkeakoululaki 932/2014. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140932#L1P4

Dufva, M. & Rowley, C. (2022). Heikot signaalit 2022 – tarinoita tulevaisuuksista (Sitran selvityksiä 200). Sitra. https://www.sitra.fi/app/uploads/2022/01/sitra_heikot_signaalit_2022_tarinoita-tulevaisuuksista.pdf

Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK). (2019). SeAMK Strategia 2020-2024. https://storage.googleapis.com/seamk-production/2020/02/seamk-strategia-2020-2024-nettiin.pdf