Osaamisen kehittäminen ja verkostoituminen ylempi AMK-opiskelijan motivaatiotekijöinä | @SeAMK-verkkolehti

Osaamisen kehittäminen ja verkostoituminen ylempi AMK-opiskelijan motivaatiotekijöinä

kategoria: 2022, Muut artikkelit
#

Ylempi AMK-opiskelijoiden määrä on kasvanut voimakkaasti viime vuosina. Kun vuonna 2017 ylempi AMK-tutkinnon aloitti Suomessa noin 5000 opiskelijaa, oli vastaava luku vuonna 2021 noin 8100 (Opetushallinnon Tilastopalvelu Vipunen, i.a.).

Syksyllä 2022 SeAMKissa aloitti 200 uutta ylempi AMK-tutkinto-opiskelijaa kahdeksassa eri tutkinto-ohjelmassa. Suomenkielisissä tutkinto-ohjelmissa aloittaville opiskelijoille (160 opiskelijaa) järjestettiin yhteinen aloitustilaisuus, jonka yhteydessä opiskelijat vastasivat Forms-kyselyyn koskien tulevia ylempi AMK-opintojaan. Kyselyyn vastasi yhteensä 107 opiskelijaa. Opiskelijoilta kysyttiin opintojen aloittamiseen vaikuttavia tekijöitä ja heidän odotuksiaan ylempi AMK-koulutuksesta.

Opintojen aloittamiseen vaikuttavia tekijöitä

Opintonsa aloittamiseen vaikuttavia motivaatiotekijöitä voi tarkastella eri näkökulmista. Syyt koulutuksen aloittamiseen voivat olla joko henkilökohtaisia tai työelämälähtöisiä osaamisen kehittämistarpeita.

Suurin osa vastauksista (59 mainintaa) painottui opiskelijan omaan henkilökohtaiseen kehittymistarpeeseen. Oman osaamisen kehittämisessä nähtiin tärkeäksi uusien asioiden oppiminen, osaamisen syventäminen ja sen päivittäminen. Myös opiskelu itsessään koettiin motivoivaksi tekijäksi.

Työelämän vaatimuksiin (37 mainintaa) viitataan työllistymisen, työtehtävien vaatimusten ja urakehityksen näkökulmasta. Opiskelijat kokivat sekä uuden osaamisen että ylemmän korkeakoulututkinnon olevan edellytys työelämässä etenemiseen. Tutkinnon koettiin avaavan ovia uusiin ja uuden tasoisiin tehtäviin, joissa tärkeäksi nähtiin työtehtävien sisältö ja haastavuus. Sen sijaan mahdollinen palkkatason nousu ei noussut esiin, ainoastaan kaksi henkilöä mainitsi paremman palkkauksen olevan vaikuttimena opintojen aloittamiseen.

Opiskelijoiden odotukset ylempi AMK-koulutukselta

Ylempi AMK-opiskelijat odottavat koulutuksen kehittävän heidän osaamistaan ja tuovan mahdollisuuksia verkostoitua muiden opiskelijoiden kanssa. Kuviossa 1 on esitetty sanapilvi opiskelijoiden odotuksista ylempi AMK-koulutuksesta. Osaamiseen kehittämisessä (66 mainintaa) keskeistä on sekä osaamisen laajentaminen että syventäminen. Opiskelijat odottivat uusia näkökulmia ja osaamissisältöjä, joista esimerkkinä voidaan mainita johtamis- ja kehittämisosaaminen. Työelämässä olevat opiskelijat toivovat opiskelun tuovan vaihtelua päivittäisiin työtehtäviin ja mahdollisuutta paneutua syvällisemmin oman osaamisen kehittämiseen.

Verkostoituminen ja sosiaalinen vuorovaikutus (20 mainintaa) tuodaan esiin monin tavoin. Keskusteluiden koettiin oleva tärkeä vertaisoppimisen väline. Opiskelulta odotettiin myös uusien verkostojen syntymistä sekä opintojen että työelämän näkökulmasta.


Kuvio 1. Sanapilvi opiskelijoiden odotuksista ylempi AMK-koulutuksesta.

Voidaan todeta, että SeAMKissa aloittavan ylempi AMK-opiskelijan odottavan koulutukseltaan ennen kaikkea uusia tietoja, taitoja ja uudenlaisia tapoja ajatella. Monesti opiskelijoiden henkilökohtaisiin odotuksiin yhdistyvät työelämän kehittämistarpeet. Työelämälähtöisessä ylempi AMK-opinnoissa opiskelijat voivat yhdistää työelämän kehittämisen oman osaamisensa kehittymiseen soveltavien oppimistehtävien ja opinnäytetyön avulla.

Anne-Maria Aho
koulutuspäällikkö, SeAMK  Master School

Margit Närvä
yliopettaja, SeAMK

Lähde:

Opetushallinnon Tilastopalvelu Vipunen (i.a.).  Opetus- ja kulttuuriministeriö & Opetushallitus. http://vipunen.csc.fi/fi-fi/ohjeet/Pages/default.aspx