Valmistuvien sairaanhoitajaopiskelijoiden ajatuksia tulevasta ammatistaan | @SeAMK-verkkolehti

Valmistuvien sairaanhoitajaopiskelijoiden ajatuksia tulevasta ammatistaan

Sairaanhoitaja on laillistettu ja nimikesuojattu ammatti. Sairaanhoitajana voi toimia vain sairaanhoitajatutkinnon suorittanut henkilö. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira myöntää oikeuden harjoittaa ammattia laillistettuna ammattihenkilönä. Sairaanhoitajan sijaisena voi toimia sairaanhoitajaopiskelija, joka on suorittanut vähintään 140 opintopistettä (210 opintopisteen) tutkinnosta. (Sairaanhoitajat 2021.)

Tänä keväänä 2021 valmistuu Seinäjoen ammattikorkeakoulusta noin 40 sairaanhoitajaopiskelijaa. He ovat voineet valita syventävissä opinnoissa kuudesta eri suuntautumisvaihtoehdoista yhden, johon syventävät. Syventävien suuntautumisen vaihtoehtoina ovat akuuttihoitotyö, lasten- ja nuorten hoitotyö, mielenterveyden hoitotyö, perioperatiivinen hoitotyö, sisätauti-kirurginen hoitotyö ja vanhusten hoitotyö.

Yhdelle valmistuvista sairaanhoitajaopiskelijaryhmistä annettiin Sairaanhoitajan osaamisen kehittyminen -opintojaksolla ryhmätyön aiheeksi pohtia SWOT-analyysia hyödyntäen millaisia vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia he ajattelevat kohtaavansa tulevassa sairaanhoitajan ammatissa. Pienryhmiä muodostettiin kuusi ja ryhmien pohdinnan jälkeen tehtiin yksi yhteinen SWOT-taulukon mukainen tuotos.

Sairaanhoitajaopiskelijat toivat esiin sairaanhoitajan ammatin vahvuuksina varman työpaikan, ihmisläheisen työn, vuorotyön ja tuoreen tietopohjan. Moniosaaminen nähtiin vahvuutena, koska koulutus sisältää paljon tietoa muun muassa sairauksista ja lääkkeistä. Lisäksi opiskeluaikaisen ryhmän hyvän yhteishengen opiskelijat kokivat antavan hyvät lähtökohdat toteuttaa tiimityötä.

Heikkouksina tulevassa ammatissa sairaanhoitajaopiskelijat mainitsivat alalla olevan paljon väsymystä ja riskiä ylikuormittumiseen. Työasiat ja potilaat voivat tulla liian läheisiksi ja tulisi muistaa pitää ammatillinen raja. Sairaanhoitajaopiskelijoiden mielestä ala ei ole aina kovin arvostettu maallikoiden silmissä. Laaja osaamisen tarve luo stressiä. Tulisi muistaa, ettei kaikkea voi heti osata. Heikkoutena koettiin, että jos on liian empaattinen tai työasiat viedään kotiin. Kokemuksen puute ja epävarmuus osaamisesta sekä suuri vastuu koettiin myös heikkoutena.

Sairaanhoitajan työn mahdollisuuksina tuotiin esille laajat työskentely- ja jatkokouluttautumisen mahdollisuudet. Töitä on tulevaisuudessa hyvin saatavilla ja voi hakeutua erilaisiin tehtäviin. Sairaanhoitajan työssä on suuri vastuu ja itseään voi haastaa osaamisessa sekä kehittää itseään jatkuvasti työn ohessa. Sairaanhoitajan työ on enimmäkseen vuorotyötä, mikä koettiin sekä mahdollisuutena että heikkoutena.

Sairaanhoitajatyön uhkina sairaanhoitajaopiskelijat näkivät stressin, työuupumuksen, potilaista tulevan uhan sekä pandemiat. Tulevaisuudessa hoitajapulan paheneminen voi lisätä kuormitusta. Myös lääkäripula sekä tehtävien siirto ja sen myötä paineiden kasvaminen koettiin uhkina.

Virpi Salo
lehtori, opinto-ohjaaja
SeAMK Sosiaali- ja terveysala

Lähteet

Sairaanhoitajat. 2021. Sairaanhoitajan ammatinharjoittamisoikeus. https://sairaanhoitajat.fi/ammatti-ja-osaaminen/sairaanhoitajan-ammatinharjoittamisoikeus/