STEPPI-hanke – mahdollisuus työelämän ja koulutuksen yhteistyöhön sosiaali- ja terveysalalla

STEPPI -hanke on perushoidon laadun tutkimus- ja kehittämishanke, jossa ovat mukana Etelä-Pohjanmaan, Helsingin ja Uudenmaan, Satakunnan, Vaasan ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri sekä Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Turun ammatti-instituutti, Turun ammattikorkeakoulu sekä Turun yliopiston hoitotieteen laitos. Hanke on alkanut Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin aloitteesta vuonna 2016 ja jatkuu vuoden 2020 loppuun saakka. Hankkeen lähtökohtana ovat olleet henkilökunnan huomiot kliinisen hoitotyön laadun ja kirjaamisen kehittämistarpeista sekä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin keräämät potilaspalautteet. Hankkeen tavoitteena on kehittää hoidon laatua ja edistää näyttöön perustuvan tiedon käyttöönottoa sekä arvioivaa kirjaamista.

Etelä-Pohjanmaalla hankkeessa on mukana erikoissairaanhoidon lisäksi myös perusterveydenhuollon ja sosiaalialan toimijoita. EPSHP:sta mukana on 37 yksikköä, joista osa osastoja ja osa poliklinikoita. Maakunnan alueelta on mukana 78 perusterveydenhuollon ja sosiaalialan yksikköä. Maakunnassa perushoidon kehittämisvastuuta on jaettu 85 muutosagentille, joista suurin osa on sairaanhoitajia ja lähihoitajia. Hankkeen tiimoilta Etelä-Pohjanmaalla on järjestetty koulutuspäiviä ja keväällä 2019 hankemessut. Hankkeessa on laadittu myös Etelä-Pohjanmaan alueen perushoidon laadun minimikriteerit. http://intrasrv.epshp.fi/steppi

Kliinisessä hoitotyössä toimivan hoitajan ammatillinen osaaminen ja osallistuminen näyttöön perustuvaan kehittämistyöhön on tärkeää. Myös Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (L1994/559) velvoittaa hoitotyöntekijän ylläpitämään ja kehittämään ammatin edellyttämää osaamista.

Kliinisen hoitotyön kehittämisen avuksi on laadittu työkirja, johon kirjataan käytännön kehittämisen tavoitteet, konkreettinen toiminta ja toteutuksen ajankohta. Jokaisen kehitettävälle hoitotyön alueelle on nimitetty vastuuhenkilö, joka vastaa kehittämistoiminnan aloittamisesta ja seurannasta yksikössä. Työkirjaan kirjataan, miten käytännön kehittämistyössä on onnistuttu sekä millaisia jatkotoimenpiteitä mahdollisesti tarvitaan.

Sekä erikoissairaanhoidon että perusterveydenhuollon alueella kehittämisen kohteena ovat erityisesti suun hoito, kivun hoito, liikkumisen edistäminen ja asentohoito, ihon kunto ja hygienia, kirjaaminen sekä ravitsemus. Näiden tiimoilta Seinäjoen ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan yksikkö tekee yhteistyötä sekä erikoissairaanhoidon että perusterveydenhuollon yksiköiden kanssa. Yhteistyön merkittävin muoto on opinnäytetyöyhteistyö, jossa yhdistyvät sekä tutkimus-, kehittämis- että innovaatiotoiminta.

Sosiaali- ja terveysalan yksikkö on saanut STEPPI-hankkeelta kymmeniä opinnäytetyöaiheita, jotka liittyvät kliinisen hoitotyön laadun ja osaamisen edistämiseen. Opiskelijat ovat kokeneet aiheet motivoivina, koska ne palvelevat heidän oman kliinisen osaamisensa kehittymistä. Opiskelijoiden tekemät opinnäytetyöt on linkitetty STEPPI-hankkeen verkkosivuille ja sairaanhoitopiirien henkilökunta pääsee päivittämään osaamistaan perehtymällä opiskelijoiden opinnäytetöihin, joissa on käytetty lähteinä runsaasti näyttöön perustuvaa uutta tietoa ja tutkimustuloksia. Opinnäytetyöyhteistyön kautta tapahtuu oivallisesti kollegiaalista tiedon vaihtoa. Opiskelijat pääsevät myös esittelemään opinnäytetöitään posteriesityksinä STEPPI-symposiumissa Turussa syyskuussa 2020.

Opinnäytetyöyhteistyön lisäksi Seinäjoen ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan yksikkö tekee yhteistyötä erilaisten koulutustilaisuuksien osalta Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa. Kliinisen hoitotyön asiantuntija, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin STEPPI-hankevastaava, TtM Katariina Saarela  esitteli Steppi-hanketta ja sen tuloksia Kliinisen hoitotyön asiantuntijuus -seminaarissa 8.1.2019 klo 15.30-17.00. Asiantuntijavaihtoa tapahtuu myös sosiaali- ja terveysalan yksiköstä erikoissairaanhoitoon ja perusterveydenhuoltoon toteutettavina koulutustilaisuuksina.

 

 

Mari Salminen-Tuomaala

TtT, yliopettaja, Kliinisen hoitotyön asiantuntijuus

Sosiaali- ja terveysala