Simulaatiovalmennus-hankkeen tuotosten kuvaaminen Pecha kucha -menetelmällä Hankehelmet esiin -seminaarissa Tampereella | Julkaisut @SeAMK

Simulaatiovalmennus-hankkeen tuotosten kuvaaminen Pecha kucha -menetelmällä Hankehelmet esiin -seminaarissa Tampereella

Saimme pyynnön esitellä Taitoja hyvinvointipalveluja tuottaville pk-yrityksille simulaation keinoin -hankkeen tuotoksia Ely-keskuksen järjestämässä Hankehelmet esiin -seminaarissa Tampereella 28.11.2019. Kutsukirjeessä ohjeistettiin, että seminaariesityksissä sovelletaan pecha kucha -menetelmää. Tarkoituksena oli saada hankkeen ydinasiat esiin havainnollisesti, värikkäästi ja ytimekkäästi. Pecha kucha on japanin kieltä ja tarkoittaa porinaa. Ohjeena oli, että pecha kucha -esitys saa kestää maksimissaan 6 minuuttia. Esityksessä suositeltiin käytettävän valokuvia tai symbolisia kuvia ja mahdollisimman vähän tekstiä. Olennaista oli esityksen tarinallisuus. Menetelmä osoittautui oivalliseksi tavaksi tiivistää ja kiteyttää keskeiset seikat ja voin suositella sitä kaikille, jotka valmistautuvat esittelemään omien tutkimustensa tuloksia konferensseissa, joissa esitysaika on usein vain 10-20 minuuttia.

 

Simulaatiovalmennus-hankkeen keskeiset tuotokset

 

Simulaatiovalmennus-konsepti

Taitoja hyvinvointipalveluja tuottaville pk-yrityksille simulaation keinoin -hankkeessa kehitettiin uusi Simulaatiovalmennus -konsepti, jonka mukaisesti toteutettiin koulutusta pk-yrityskontekstissa sosiaali- ja terveysalan pk-yritysten henkilökunnan tiedollisiin, taidollisiin, toiminnallisiin, digitaalisiin, eettisiin ja sosiaalis-yhteisöllisiin osaamistarpeisiin. PK-yritysten henkilökunnan osaamistarpeet oli kartoitettu pk-yrityskäynneillä ja Webropol-kyselyllä syksyllä 2017. Simulaatiovalmennuksen tavoitteena oli kokonaisvaltainen, kokemuksellinen ja toiminnallinen oppiminen sekä erilaisten kompetenssien kehittyminen.

Simulaatiovalmennuksen keinoin pyrittiin edistämään henkilökunnan vuorovaikutus-, yhteistyö- ja tiimityötaitoja, teknistä ja ei-teknistä osaamista sekä kliinisiä taitoja. Keskeisiä teemoja olivat asiakas- ja työturvallisuuden sekä dialogisuuden, tunneälyn, empatian ja tilanneherkkyyden edistäminen. Simulaatiovalmennuksen keinoin kehitettiin pk-yritysten henkilökunnan valmiuksia kohdata erilaisia haasteellisia asiakastilanteita vanhustyössä, mielenterveystyössä ja lastensuojelun sijaishuollossa. Simulaation keinoin valmentauduttiin mm. kuolevan asiakkaan ja hänen läheisensä kohtaamiseen ja tukemiseen, haastavan vanhemman kohtaamiseen lastensuojelun sijaishuollossa ja aggressiivisen asiakkaan kohtaamiseen mielenterveysyksikössä. Simulaatio mahdollisti erilaisten akuuttien sairaustilanteiden edellyttämän tiedollisen ja taidollisen osaamisen edistämisen. Se mahdollisti myös esimies-alaistaitojen ja etäpalveluohjauksen harjoittelemisen. Lisäksi se mahdollisti lääkehoidon haasteellisiin tilanteisiin valmentautumisen. Simulaatiovalmennus-konseptin mukaiset koulutukset toteutettiin sekä taitopajoina, työpajoina että full scale -simulaatioina.

Lisäksi hankkeessa kehitettiin räätälöity koulutus niille pk-yritysten työntekijöille, joilla ei ollut vielä ammatillista koulutusta sekä niille, joilla oli heikommat työelämätaidot. Räätälöidyn koulutuksen avulla pyrittiin edistämään sekä asiakas- että työturvallisuutta.

Hankkeessa luotiin hanketoimijoille ja pk-yritysten henkilökunnalle yhteinen moodleoppimis-ympäristö, jonne tallennettiin erilaisiin koulutusteemoihin liittyvät materiaalit. Tavoitteena oli myös edistää vuoropuhelua ja verkostoitumista hankkeessa mukana olevien pk-yritysten kesken. Verkostoitumista ja vertaismentorointia tapahtui kuitenkin enemmän moniammatillisina valmennuspäivinä.

Skenaariopankki

Hankkeessa luotiin myös Skenaariopankki, joka sisältää kymmeniä erilaisia skenaarioita, joita voidaan jatkossa hyödyntää sosiaali- ja terveysalan täydennyskoulutuksessa. Lisäksi hankkeen aikana testattiin erilaisia teknologisia sovelluksia simulaatioiden tukena ja kehitettiin uusia dialogisia ja teknologisia ratkaisuja ja menetelmiä simulaatiotyöpajojen ja -taitopajojen toteuttamiseen. Esimerkkinä uudesta menetelmästä voidaan mainita Turvallisuuskävely -simulaatiomenetelmä, jolla voidaan edistää pk-yrityksen henkilökunnan tietoisuutta oman yrityksen turvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä.

Uusi mittari

Hankkeessa kehitettiin myös uusi simulaatio-oppimista ja simulaatio-opetuksen vaikuttavuutta  kartoittava mittari. Mittaria hyödynnettiin hankkeen interventiotutkimuksessa. Jatkossa mittaria voidaan validoida ja testata erilaisella kohderyhmällä. Simulaatiovalmennus-konseptia ja interventiotutkimuksen tuloksia on kuvattu sekä tieteellisissä julkaisuissa että vertaisarvioimatto-missa julkaisuissa (julkaisutiedot lähteenä).

Moniammatillinen simulaatio-ohjaajaverkosto

Simulaatiovalmennuksen aikana tapahtui myös arvokasta, moniammatillisen yhteistyön kehittämistä SeAMK:n sosiaali- ja terveysalan ja Sedun hoitotyön opettajien kesken, josta tuloksena moniammatillinen simulaatio-ohjaajaverkosto. Simulaatiovalmennus-konsepti ja moniammatillinen simulaatio-ohjaajaverkosto on tarkoitus juurruttaa pysyväksi toiminnaksi. Lisäksi hanke oli oivallinen tapa lisätä yhteistyötä ja tiedon vaihtoa koulutusorganisaatioiden ja työelämän kesken.

 

Hankkeen julkaisut

Tieteelliset julkaisut

Salminen-Tuomaala M, Kangasluoma E, Kurunsaari M-T, Niinimäki A. 2018. Social and Healthcare Staff’s Self-Reported Simulation Learning Needs in Small and Middle-sized Enterprises. Clinical Nursing Studies 6(3), 1-10.

Salminen-Tuomaala M, Rouvala C, Sankelo M, Viiala T, Vuorenmaa K. 2018. Hoitohenkilökunnan ja lääkäreiden kokemuksia simulaatio-opetuksen tarpeista. Hoitotiede 4(30), 310-322.

Salminen-Tuomaala Mari, Kangasluoma Elina, Paavola Kirsi, Perälä Sami & Uitto Sirke. 2019. Health and social welfare professionals’ self-rated competence and feedback following a simulation-based coaching intervention in small and medium-sized enterprises. Clinical Nursing Studies 7(4), 1-11.

Salminen-Tuomaala Mari, Paavola Kirsi & Paussu Paula. 2019. Health and social care leaders’ self-rated competence and learning needs in small and medium-sized enterprises. Clinical Nursing Studies 7(2), 62-70.

Salminen-Tuomaala M, Haapasalmi S, Jaskari P, Tupiini T. 2019. Social and Healthcare Personnel’s Self-Reported Competence in Small and Medium-sized Companies in Preparation for Simulation Coaching. Clinical Nursing Studies 7(2), 37-47.

Salminen-Tuomaala M. 2019. Development of Multiprofessional Simulation-based Education in South Ostrobothnia, Finland. Athens Journal of Health and Medical Sciences 6(3), 143-156.

Salminen-Tuomaala M. 2019. Development of Multiprofessional Simulation-based Education in South Ostrobothnia, Finland. Athens Institute for Education and Research ATINER, ATINER’s Conference Paper Series NUR2019- 2654, 1-14.

Salminen-Tuomaala M, Hallila J, Niinimäki A, Paussu P. 2019. The Simulation Coaching Concept – a step towards expertise. Hyväksytty julkaistavaksi lehdessä Journal of Nursing Education and Practice.

Salminen-Tuomaala M, Kangasluoma E, Perälä S, Uitto S. 2019. Sosiaali- ja terveysalan pk-yritysten henkilökunnan ammatillisen osaamisen kehittyminen simulaatiovalmennusinterventioiden ansiosta. Artikkeli hyväksytty julkaistavaksi Tutkiva hoitotyö -lehdessä.

Muut julkaisut

Salminen-Tuomaala M, Kurunsaari M-T, Perälä S. 2018. Simulaatiovalmennus – uusi konsepti Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysalan PK-yritysten osaamisen kehittämiseen. SeAMK-kokoomateos. (julk. 10.12.2018)

Salminen-Tuomaala M, Viitala M-T. 2018. Moniammatillista yhteistyötä edistävä simulaatiovalmennus sosiaali- ja terveysalan PK-yritysten henkilökunnalle. SOTE-yksikön kokoomateos (verkkojulkaisu, 12/2018)

Salminen-Tuomaala M. 2018. Asiakkaiden kohtaamisen haasteita pk-yrityksissä. Taitoja hyvinvointipalveluja tuottaville pk-yrityksille simulaation keinoin -hankkeen syysseminaarin antia. SeAMK-verkkojulkaisu 15.11.2018.

Salminen-Tuomaala M. 2018. Monialainen simulaatio-opetus hanketyötaitojen kehittämisessä SeAMK-verkkojulkaisu 28.12.2018.

Jaskari P, Haapasalmi S ja Salminen-Tuomaala M. 2019. Turvallisuusosaamista hyvinvointialan pk-yritysten henkilöstölle turvallisuuskävelyn avulla. SeAMK-kokoomateos 17.12.2019.

Loppela K, Salminen-Tuomaala M. 2019. Dialogisuuden, empatian ja tunneälyn kehittäminen simulaation keinoin sosiaali- ja terveysalan pk-yrityksissä. SeAMK sosiaali- ja terveysalan kokoomateos; verkkojulkaisu 12/2019.

Salminen-Tuomaala M. 2019. Tulevaisuuden megatrendejä ja kehittämisideoita Kliininen asiantuntija kehittäjänä -seminaarissa. SeAMK-verkkojulkaisu 8.4.2019.

Salminen-Tuomaala M. 2019. Terveisiä palliatiivisen hoitotyön konferenssista Prahasta. SeAMK-verkkojulkaisu 2.10.2019.

Salminen-Tuomaala M. 2019. Simulaatiovalmennusinterventioiden vaikuttavuuden mittaamiseen kehitettiin mittari osana tutkimus- ja kehittämishanketta. SeAMK-verkkojulkaisu 31.10.2019.

Salminen-Tuomaala M. 2019. Hyvinvointialan pk-yritysten henkilökunnan osaamisen kehittyminen – kokemuksia Simulaatiovalmennus -hankkeen hyödyllisyydestä. SeAMK-verkkolehti, 2.12.2019.

Salminen-Tuomaala M. 2019. Kohtaamisia, vuorovaikutustaitoja ja sillan rakentamista. SeAMK-verkkolehti, 3.12.2019.

 

 

Mari Salminen-Tuomaala
TtT, yliopettaja, Sosiaali- ja terveysala
Taitoja hyvinvointipalveluja tuottaville pk-yrityksille simulaation keinoin, projektipäällikkö