Ammattikorkeakoulujen hoitotyön opettajien yhteistyö | @SeAMK-verkkolehti

Ammattikorkeakoulujen hoitotyön opettajien yhteistyö

Seinäjoen ja Satakunnan ammattikorkeakoulujen hoitotyön opettajien yhteistyö alkoi opetuksen suunnittelulla

Yhteistyötapaaminen eAMK –hankkeen (eAMK-projekti 2017-2019) yhteisenä päivänä keväällä 2018 tuotti verkostoitumista Seinäjoen ammattikorkeakoulun (SeAMK) ja Satakunnan ammattikorkeakoulun (SAMK) hoitotyön opettajien kesken. Tämän verkostoitumisen myötä SeAMK pääsi mukaan ammattikorkeakoulujen valtakunnalliseen verkostoon kehittämään gerontologisen hoitotyön opetusta. Yhteistyö tiivistyi näiden kahden edellä mainittujen ammattikorkeakoulujen välillä. SAMK:n hoitotyön opettaja oli luomassa Gerontological Nursing -opintojaksoa verkkototeutuksena kesäopintoihin ja ajatusta opintojakson opinnollistamisena. SAMK:n opettajalla ei ollut kokemusta opinnollistamisesta ja tämän vuoksi hänellä oli tarve saada ideoita Gerontologisen hoitotyön opintojakson opinnollistamisesta ja sen markkinoinnista. SeAMKin opettajilla oli suunnitteilla Gerontological Nursing opintojakso ja lisäksi osaamista opinnollistamisesta. Täten voitiin yhdistää voimavarat ja osaamisen jakaminen opettajien kesken sekä hyödyntää opintojaksojen Moodlepohjia.

Kevään 2018 aikana pidettiin yksi Skype-kokous ja lisäksi oli tapaaminen SeAMKissa. Tällöin suunniteltiin yhdessä Moodlen opintojakson sisältöjä. Kesän 2018 aikana SAMK:n hoitotyön opettaja sai hyviä kokemuksia gerontologisen hoitotyön englanninkielisestä verkkototeutuksesta ja opinnollistamisesta. Tämän pohjalta voitiin jatkaa sisältöjen kehittämistä ja yhteistyötä. SeAMKin hoitotyön opettajilla on hyviä kokemuksia gerontologisen hoitotyön opintojakson opinnollistamisesta, jota SAMK:n opettaja voi hyödyntää Gerontological Nursing opintojakson suunnittelussa ja toteutuksessa. Vastaavasti SeAMKin opettajat voivat hyödyntää SAMK:n Gerontological Nursing kurssin sisältöjä tulevassa Degree Programme in Nursing opetuksessa. (Study Guide 2017-2018).

Syksyllä 2018 tavattiin SAMK:ssa kolmen opettajan kesken. SeAMKin opettajat tutustuivat simulaatiotiloihin, ja erityisesti kodinomaiseen – Home for all – simulaatioympäristöön. Simulaatio-opetuksessa pyritään kokonaisuuksien hallintaan hyödyntämällä asiakas-/potilasesimerkkejä opiskelijan näyttöön perustuvien taitojen syventämisessä (Paalanen 2016). Gerontologisen hoitotyön ja opinnollistamisena toteutettujen kurssien sisältöjä avattiin ja keskusteltiin kurssien sisällöistä, toteutustavoista sekä haasteista. Tämän keskustelun pohjalta syntyi idea digitaalisten välineiden hyödyntämisestä gerontologisen hoitotyön simulaatio-opetuksessa. Tämä simulaatio-opetus on suunniteltu toteutuvan samanaikaisesti verkkotekniikkaa hyödyntäen Seinäjoen ja Satakunnan ammattikorkeakouluissa keväällä 2019.

Katri Hemminki
lehtori, SeAMK Sosiaali- ja terveysala

Virpi Salo
lehtori, SeAMK Sosiaali- ja terveysala

Lähteet:
eAMK-projekti 2017-2019. [Verkkosivu]. [Viitattu 2.11.2018]. Saatavana: https://www.eamk.fi/fi/projekti/
Paalanen, K. 2016. Jyväskylän ammattikorkeakoulun simulaatioympäristöt. Teoksessa: O. Tienranta & P. Poikela (Toim.) Helmiä hoitotyön simulaatioissa. Hyviä käytänteitä ammattikorkeakouluista. Lapin ammattikorkeakoulu. 2016, 79-81.
Study Guide 2017-2018. Degree Programme in Nursing. Bachelor of Social Services and Health Care, 210 ECTS. [Verkkosivu]. [Viitattu 2.11.2018]. Saatavana: https://opinto-opas.seamk.fi/index.php/en/21/en/78