Sairaanhoitajaopiskelijoiden teemapäivä maakunnassa | @SeAMK-verkkolehti

Sairaanhoitajaopiskelijoiden teemapäivä maakunnassa

Sairaanhoitajaopiskelijoiden (monimuotototeutus) toteuttama teemapäivä maakunnassa

Alajärven maakuntakorkeakoulussa aloitti Seinäjoen ammattikorkeakoulun sairaanhoitajakoulutus (AMK) monimuotototeutuksena tammikuussa 2018. Ryhmässä on 25 opiskelijaa, joista kaksi on polkuopiskelijoita. Kuntien johtajat olivat esittäneet toiveen yhteistyöstä opiskelijoiden hyödyntämisestä liikunnallisen teemapäivän järjestämisestä ikääntyneille asumispalveluyksiköihin. Tämä idea sopi hyvin nyt syksyllä 2018 alkaneen Potilaan ja hänen läheisensä ohjaus opintojaksoon. Sairaanhoitajaryhmän tutoropettaja oli yhteydessä neljään eri asumispalveluyksikköön Alajärvellä, Lehtimäellä ja Soinissa. Yhteiseksi teemapäiväksi sovittiin 19.9.2018. Opiskelijaryhmä jaettiin neljään eri ryhmään. Kukin ryhmä oli yhteydessä asumispalveluyksikön vastuuhenkilöön, joka antoi tietoja ja toiveita teemapäivän sisällön suhteen.

Potilaan ja hänen läheisensä ohjaus opintojakson tavoitteena opiskelijoiden tuli osata tarkastella potilasohjauksen lähtökohtia sekä suunnitella, toteuttaa ja arvioida ohjausprosessi. Opiskelijoiden tuli myös hyödyntää ja käyttää erilaisia ohjausmenetelmiä sekä erilaista kirjallista, visuaalista ja verkkopohjaista ohjausmateriaalia potilasohjauksessa. Opiskelijat hyödynsivät muun muassa internetistä kaikille käyttöön tarkoitettuja Voimaa vanhuuteen iäkkäiden terveysliikuntaohjelmaa (Ikäinstituutti 2015) sekä ikäihmisille tarkoitettua Liikepankkia voima- ja tasapainoharjoitteluun (Ikäinstituutti 2017).

Opiskelijat suunnittelivat teemapäivän, joka sisälsi erilaisia toimintatuokioita liittyen liikuntaan, muistin tukemiseen, yhdessä olemiseen ja läheisten kohtaamiseen. Palautteet teemapäivästä olivat myönteiset ja kokemusten perusteella on jatkossa tarkoitus toteuttaa samantyylisiä teemapäiviä osaksi opintoja. Opiskelijat tekivät teemapäivästä itse- ja vertaisarvioinnin omasta ohjausosaamisesta sekä kehittämistarpeista. Opiskelijoille on tulossa vielä seminaaripäivä, jossa he esittelevät muille ryhmän opiskelijoille oman teemapäivän suunnittelun, tavoitteet, toteutuksen ja arvioinnin. Näistä teemapäivien sisällöistä jää opiskelijoille erilaista materiaalia, jota he voivat hyödyntää tulevassa sairaanhoitajan työssä.

Salo Virpi
KM, TtM, Lehtori
SeAMK

Lähteet:
Ikäinstituutti. 2015. Voimaa vanhuuteen. Iäkkäiden terveysliikuntaohjelma. Saatavana: https://www.voimaavanhuuteen.fi/ 2.10.2018
Ikäinstituutti. 2017. Liikepankki ikäihmisten voima- ja tasapainoharjoitteluun. Voitas.fi. Saatavana: https://www.voitas.fi/ 2.10.2018