Rural Canvas - Luovan osaamisen mahdollisuuksia maaseudulla | @SeAMK-verkkolehti

Rural Canvas - Luovan osaamisen mahdollisuuksia maaseudulla

RURAL CANVAS on hanke, jonka tavoitteena on lisätä luovien osaajien ja taiteilijoiden työllistettävyyttä ja yrittäjyystaitoja, edistäen monitieteisyyttä ja maaseudun elinvoimaa. Hankkeessa pyritään hakemaan ymmärrystä siitä, miten luovalla osaamisella voidaan vastata maaseudun haasteisiin ja toisaalta luoda uusia työmahdollisuuksia luoville osaajille. Hanke on alkanut keväällä 2021 ja jatkuu kahden vuoden ajan kevääseen 2023. Hanketta rahoittaa EU:n Erasmus+-rahoitusohjelma. Mukana on partnereita viidestä eri maasta: Aalborgin yliopisto (Tanska, hankkeen koordinoija), ACEEU (Saksa), Eurotraining (Kreikka), INnCREASE (Puola) ja SeAMK.

Hanke sisältää kolme osiota. Ensimmäisessä osiossa kehitetään asiantuntijaryhmän toimintamalli sekä työkirja, jonka avulla mallinnetaan olennaisten yrittäjyystaitojen edistämistä luovilla aloilla. Toisessa osiossa kehitetään työkaluja, joiden avulla näitä yrittäjyystaitoja voidaan opettaa ja viedä käytäntöön. Kolmannessa osiossa työkalut rakennetaan digitaaliseksi oppimisalustaksi.

Seinäjoen ammattikorkeakoulun kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma on mukana hankkeen kaikissa vaiheissa. Erityisesti osaamisemme kohdistuu ensimmäiseen osioon, jota olemme tämän syksyn työstäneet yhdessä Aalborgin yliopiston kanssa. Syksyn 2021 aikana olemme kutsuneet kokoon Rurart Alliance-asiantuntijaryhmät sekä Suomessa että Tanskassa. Näissä asiantuntijaryhmissä on kokoonnuttu kolme kertaa. Aiheina ovat olleet mm. millaisia maaseudun kehittämistarpeita voisi ratkoa luovan osaamisen avulla, millainen on elinvoimainen maaseutu ja miten sitä voitaisiin tuotteistaa tai viestiä sekä millaiset yrittäjyystaidot ovat tärkeitä luovien alojen osaajille, jotka tahtovat työskennellä maaseudulla. Seuraavat teemat ovat nostoja meidän alueemme asiantuntijaryhmän keskusteluista.

Yrittäjyyden taitoja luovilla aloilla

Asiantuntijaryhmän keskusteluissa painotettin esimerkiksi sitä, että luovan alan yrittäjän täytyy olla aito, hänen täytyy lähteä rohkeasti markkinoimaan, kokeilemaan ja verkostoitumaan sekä uskoa omaan tekemiseensä. Verkostojen koettiin toimivan yrittäjän peilinä siten, että luova osaaja pystyy vertaisoppimaan ja jakamaan kokemuksia muiden kanssa.

Keskusteluissa nousi vahvasti esiin yrittäjyyteen liittyvä motivaatio ja sinnikkyys, mutta myös aloitteellisuus, mahdollisuuksien havaitseminen ja vision merkitys. Lisäksi mainittiin, että yrittäjyydessä ei riitä pelkkä havaitseminen vaan mahdollisuuksiin pitää osata tarttua. Vision merkitys myös tuntui korostuvan keskustelussa: yrittäjä ei pärjää ilman toiminnalleen asettamia tavoitteita, ja hänellä pitää olla myös rohkeutta asettaa rohkeitakin visioita, silti unohtamatta käytännön liiketoiminnan toteutusta.

Kulttuurista maaseudun elinvoimaa

Maaseudun mielikuvaan voidaan liittää esimerkiksi kädentaitoja sekä uniikkia tuotantoa, joilla voi olla maailmanlaajuiset markkinat. Asiantuntijaryhmässä pohdittiin näiden lisäksi myös tapahtumien merkitystä maaseudun elinvoiman kehittäjänä ja todettiin, että tärkeää on kulttuurin muuttaminen eli yhteisöllisyyden tuominen ja yhdessä tekeminen.

Asiantuntijatapaamisissa nousi esiin, että hyvin kohdistettu tapahtuma maaseudulla, jossa on alueen erityispiirteitä, voikin olla eksoottinen ja mielenkiintoinen. Lisäksi mainittiin ajatus, että taiteen ja kulttuurin merkitystä hyvinvointiin ryhdytään viestimään yhtä vahvasti kuin esimerkiksi digitalisaation roolia yhteiskunnassamme. Taiteen ja luovuuden vuoropuhelu kertoo, että maaseutu elää ja voi hyvin. Tapahtumat ja festivaalit ovat sitä vuoropuhelua mahdollisimman laajasti riippumatta alasta.

Hankkeen puolesta kiitämme asiantuntijaryhmän osallistujia näistä monipuolisista ja ajankohtaisista ajatuksista!

Satu Lautamäki
Yliopettaja, kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma
SeAMK