Projektitoiminnan perusteiden kurssin tuotoksena syntyi oppilastyönä tehtyjä videoita opetuskäyttöön | @SeAMK-verkkolehti

Projektitoiminnan perusteiden kurssin tuotoksena syntyi oppilastyönä tehtyjä videoita opetuskäyttöön

Voin todeta näin alkuun, että projektitoiminnan perusteet kurssissa (3 op) on voimaa! Kurssi alkoi Sosiaali- ja terveysalan MSH20C ryhmän opiskelijoilla vuoden 2021 alussa, jossa toimin opettajana. Ryhmäkoko oli suuri ja tältä kurssilta tuotoksena syntyi useampi video ja yksi kirjallinen tuotos SeAMKin hoitotyön opettajien opetuskäyttöön.

Melko varhaisessa vaiheessa kurssia opiskelijat lähtivät yhdessä pienryhmien kanssa ideoimaan ja suunnittelemaan tulevia projektitöitään. Oli mielekästä huomata, kuinka innostuneita opiskelijat olivat ja suunnitelmat etenivät aikataulun mukaan. Osa oli jopa niin innokkaita, että olisivat halunneet aloittaa projektityön toteutuksen tekemisen saman tien. Tämä oli tietysti mukava asia etenkin opettajan näkökulmasta katsottuna. Oli myös hieno huomata ja todeta se, että vaikka elimme tuolloin (kuten vieläkin) koronapandemian aikaa ja pääsääntöisesti tapaamisemme olivat Teamsissa, niin yhteistyömme oli sujuvaa kaiken aikaa. Toki pääsimme näkemään toisiamme pienryhmissä ottaen huomioon senhetkiset rajoitukset ja turvallisuusmääräykset.

Pienryhmien projektitöiden toteutusten kuvaaminen tapahtui SeAMKin tiloissa ensiapuvideoita tehtäessä. Osa tuotosten videoiden teosta toteutui opiskelijoiden itse määrittämissään paikoissa, kuten esimerkiksi heidän kotonaan. Pienryhmät hioutuivat tiiviiksi ryhmiksi ja sain huomata ja todeta, kuinka merkityksellistä voi olla yhdessä tekeminen. Jonkun yhdessä suunnitellun asian esiin tuominen, yhdessä tehdyn tuotoksen luominen ja toteutus, se oli hienoa! Mielestäni on tärkeää antaa luovuuden ja yhteisöllisyyden ja ryhmätyöskentelyn näkyä. Näitä taitoja opiskelijat tarvitsevat opiskeluissaan, kuten myös jatkossa työelämässä ja näitä taitoja tulee vaalia. Projektitoiminnan perusteiden kurssi antaa loistavat puitteet edellä mainituiden asioiden toteutumiselle.

Opiskelijoiden tuotokset

Ensiapua selkokielellä projektityön tekijöinä olivat MSH20C ryhmän opiskelijat Christina Kuusela-Opas ja Iiris Nortunen-Koivisto. Projektityön idea oli heidän omansa ja sai alkunsa siitä, että monikulttuurisen väestön kasvu näkyy myös SeAMKissa, joten tälle työlle nähtiin käytännön tarve. Heidän projektityönsä tuotoksena syntyi kaksi erillistä opetusmateriaalia. Ensiapua selkokielellä – First aid instructions in plain language -vihkonen, mikä on suunnattu etenkin käytettäväksi SeAMKin kansainvälisille opiskelijoille opetusmateriaaliksi (opiskelijoille ja hoitotyön opettajille). Ensiapua selkokielellä -vihkonen pitää sisällään tarkat ohjeistukset ensiavun antamiseen selkokielisine ohjeineen suomen kielellä, että englannin kielellä. Lisäksi ohjeita selkeyttämässä on kuvia, joissa näytetään muun muassa painelupaikka elvytystilanteessa (kuva 1.). Ohjeissa on tajuttoman ja elottoman ensiapu sekä poikkeustilanteiden ensiapu. Tämä pitää sisällään veteen uponneen elvytyksen, lapsen tai vauvan elvytyksen sekä elvytyksen pandemian aikana ja sydäniskurista asiaa. Tämän lisäksi samainen projekti tuotti myös kaksi ensiapu videota selkokielellä elottoman ja tajuttoman ensiavusta. Videot ovat tarkoitettu SeAMKin, etenkin kansainvälisten opiskelijoiden ensiapuopetuksen tueksi sekä lisämateriaaliksi ja niiden käyttö on sallittua opettajilla opetuksessa. Projektityön kuvaustilanteesta on kuva 2 ja projektityön tekijät ovat kuvassa 3.


Kuva 1. Painelupaikka elvytystilanteessa. (Lupa kuvien julkaisuun on saatu opiskelijoita).


Kuva 2. Projektityön kuvaamista, Christina Kuusela-Opas & Iiris Nortunen-Koivisto, SeAMK. (Lupa kuvien julkaisuun on saatu opiskelijoita).


Kuva 3. Christina Kuusela-Opas (kuvassa vas.) & Iiris Nortunen-Koivisto (kuvassa oik.), SeAMK. (Lupa kuvien julkaisuun on saatu opiskelijoita).

MSH20C ryhmän projektityön tuotoksena syntyi myös muita ensiapu videoita opetusmateriaaliksi SeAMKin hoitotyön opettajien käyttöön. Videoiden tavoitteena on toimia havainnollistavina videoina ensiapua annettaessa valikoiduissa tilanteissa, koronapandemian aikana. Videoita on kolme ja ensiaputilanteina videoissa ovat aikuisen elvytys ja defibrillointi, lapsen elvytys sekä vierasesine hengitysteissä. Nämä videot on toteutettu hienosti ja videot ovat visuaalisesti hyvin suunnitellut ja tehdyt. Musiikin ja tekstien lisääminen videoihin on onnistunut loistavasti. Nämä videot toimivat hyvin opetuksen tukena ja lisämateriaalina EA-opetuksessa.

Pienryhmään kuuluivat seuraavat opiskelijat: Noora Kallio, Krista Mahlamäki, Eveliina Lauttalammi, Hanna Laitila, Heli Haavisto, Janika Happo, Jonna Jykelä, Maarika Etelämäki, Mikael Kaikula, Pyry Kurkinen, Roosa Hyytinen, Sami Puskala, Tiina Kellosalo, Tuija Hanka, Sanna Kuusisto. Kuvia tämän pienryhmän videoiden kuvauksista on esitetty kuvissa 4–6.


Kuva 4. (Lupa kuvien julkaisuun on saatu opiskelijoilta).


Kuva 5. (Lupa kuvien julkaisuun on saatu opiskelijoilta).


Kuva 6. (Lupa kuvien julkaisuun on saatu opiskelijoilta).

Projektityön tuotoksena syntyi yksi animaatiovideo, mikä on tehty ja suunnattu SeAMKin sairaanhoitajaopiskelijoiden käyttöön. Videota voivat myös hoitotyön opettajat hyödyntää projektitoiminnan perusteet -kurssilla. Videon tarkoituksena on selkeyttää Projektitoiminnan perusteet -kurssin toteutusta ja etenemistä vaiheittain. Tämä video on toteutettu Yvond -animaatio-ohjelmalla. Video on napakka kuvaus kurssin vaiheista ja toimii hyvin lisämateriaalina kurssilla.

Animaatiovideon teon projektiryhmään kuului seuraavat opiskelijat: Järvinen Sesiilia, Korkeamäki Tytti, Rahikainen Kimmo, Roponen Sara, Pietilä Janika, Saarikoski Saija, Salmela Lotta, Syrjänen Anna ja Visti Jenni. Animaatiovideon näkymä on esitetty kuvassa 7.


Kuva 7. (Lupa kuvien julkaisuun on saatu opiskelijoilta).

Meri Matala-aho
Lehtori
SeAMK Sosiaali- ja terveysala