Opiskelijat Child-up -projektissa: TKI-toiminta mahdollistaa merkityksellistä osallisuutta | @SeAMK-verkkolehti

Opiskelijat Child-up -projektissa: TKI-toiminta mahdollistaa merkityksellistä osallisuutta

Mitä Sosterin CHILD-UP:ssa tutkitaan ja kehitetään?

SeAMKin Sosiaali- ja terveysalan yksikön Euroopan Unionin Horisontti 2020-ohjelmasta rahoitettu Child-up Children Hybrid Integration: Learning Dialogue as a way of Upgrading Policies of Participation -tutkimus ja innovaatioprojekti on kutsunut ja kutsuu opiskelijoita mukaan yhteistyöhön.

Hankkeessa halutaan ymmärtää lisää, millaiset asiat parantavat maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten itse aktiivisesti edistämää kotoutumistaan. Aihetta kysytään lapsilta ja nuorilta haastatteluiden ja kyselyiden avulla sekä esimerkiksi luokkahuonetoimintoja seuraamalla. Lisäksi heidän huoltajansa, opettajansa sekä eri sosiaalialan ammattilaiset ja asioimistulkit ja muut kulttuuriasiantuntijat kertovat haastatteluissa siitä, millaiset käytänteet ovat toimivia ja millaisia kohtaamisia maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten kanssa tapahtuu. Lapset ja nuoret nähdään aktiivisina toimijoina, jotka voivat vaikuttaa itse monin keinoin siihen, miten olla osa suomalaista yhteiskuntaa. Kun kuulemme heidän ääntään sekä heidän kanssaan toimivien aikuisten ja ammattilaisten näkemyksiä ja kokemuksia, saamme ilmiöstä monipuolisen kuvan. Tavoitteena on löytää toimivia keinoja, jotka parantavat moninaisen kotoutumisen aktiivisia mahdollisuuksia erityisesti kouluissa. Niistä koostetaan kattava raportti, käytäntöjen materiaalia sekä tietoa päättäjille kansallisesti ja Euroopan laajuisesti.

Child-up on yhteiskunnallisesti nähden laaja, ajankohtainen, kiinnostava ja tärkeä projekti. Siinä liikutaan useilla eri sektoreilla kasvatus- ja sosiaalialan instituutioissa. Lisäksi projekti on kansainvälinen, pitkäjänteinen yhteistyö, joka tuottaa lisää ymmärrystä koko Eurooppaan. Tämä luo hyviä puitteita eri alojen opiskelijoiden osallistumiseen projektityöhön.

CHILD-UP ja opiskelijayhteistyöt

Child-up -projektin ensimmäisessä opiskelijayhteistyövaiheessa järjestettiin sosiaali- ja terveysalan opintojakso Käyttäjälähtöinen kehittäminen. Siinä projektityöhön perehdyttiin käyttäjälähtöisten menetelmien kautta, ja opiskelijat suorittivat sen näkökulmasta projektityössä tärkeää kenttätyötä: opiskelijat haastattelivat lapsia varhaiskasvatuksen yksiköissä. Tämä vaihe hankkeessa jäsennettiin opetuksessa hankkeen elinkaaren kokonaisuuteen niin, että opiskelijoille opetettiin hankkeen eri vaiheista, aineiston tarkoituksesta ja lopuksi opiskelijat tarkastelivat toimintaansa ja lapsilta kerättyä aineistoa käyttäjälähtöisten menetelmien näkökulmista.

Tähän ensimmäisen aineistonkeruun vaiheeseen osallistui myös kolme muuta sosiaali- ja terveysalan tutkinto-opiskelijaa. Ylemmän AMK -tutkinnon suorittivat opinnäytteillään Lapsen ääni esille tutkimuksen tiedonkeruuvaiheessa (Riikka Peltomäki 2020) ja Maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten toimijuus koulussa osana kotoutumista (Heidi Kaleva 2020). Kolmas suoritti soveltavasti muita opintojaksojaan yhteistyössä ohjaavan opettajan kanssa. Hankkeen kyselyvaiheen aineistoa on analysoitu lisäksi määrällisen tutkimuksen menetelmäopetuksen opintojaksolla.

Child-up on ollut esillä sosionomien aiheseminaareissa, ja sen sisältöjä ja aineistoa on käytetty harjoitustehtävässä Kehittämis- ja tutkimusosaaminen -kurssilla. Lisäksi muiden hankkeiden kanssa Child-up näyttäytyy SeAMKin tarjoamilla hankemessuilla.

Eräs yhteistyö toteutui SeAMKin työharjoittelupaikkana, johon saimme usean kuukauden harjoittelusopimuksen kautta kansainvälisen liiketalouden opiskelijan, Jaakko Sihdon. Hänen kertomanaan projektikokemuksesta löytyy artikkeli tästä.

Juuri nyt teemme yhteistyötä kahden opiskelijan kanssa. Heli Kojonen tekee projektissa opinnäytetyötään SeAMKin sosiaali- ja terveysalalle. Jasmin Akreyi puolestaan tekee pro gradu -tutkielmaansa Tampereen yliopiston kasvatustieteen ja kulttuurin tiedekunnassa.

Opiskelijapalautteet hankeyhteistyöstä Child-up -projektissa kertovat siitä, että projektiyhteistyö on ollut mielekästä vaihtelua, joka on ollut opettavaista ja vastuunottaminen projektin kenttätyövaiheessa on koettu merkitykselliseksi.

Haluamme tarjota edelleen opiskelijoille mielekkäitä ja merkityksellisiä mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa.

Lue lisää projektipäällikön ajatuksia siitä, miksi TKI-toimintaan eli esimerkiksi johonkin projektiin on hyödyllistä osallistua opintojen aikana tästä.

Maiju Kinossalo
KM, projektipäällikkö, väitöskirjatutkija
SeAMK Sosiaali- ja terveysala