Opinnäytetyö vapaaehtoistoiminnan taloudellisesta ja yhteiskunnallisesta arvosta | @SeAMK-verkkolehti

Opinnäytetyö vapaaehtoistoiminnan taloudellisesta ja yhteiskunnallisesta arvosta

Opinnäytetyössä puntaroitiin vapaaehtoistoiminnan taloudellista ja yhteiskunnallista arvoa

SeAMKista geronomiksi valmistuneiden Juha Hietaniemen ja Akseli Tuurin opinnäytetyössä pohdittiin Eläkeliiton Etelä-Pohjanmaan piiri ry:n vapaaehtoistoiminnan merkitystä.

– Opinnäytetyön avulla voidaan osaltaan osoittaa ennaltaehkäisevän työn rooli järjestötoiminnassa, toteaa Merja Uusitalo Etelä-Pohjanmaan piiri ry:stä.
Eläkeliiton Etelä-Pohjanmaan piiri ry:ssä on jo vuosikausia tiedostettu vapaaehtoistoiminnan tärkeys. Rahallisesti mitattuna vapaaehtoistoiminta on merkittävää esimerkiksi syrjäytymisen ehkäisyssä, kulttuurityössä ja vapaa-ajantoiminnassa.

 

geronomit2.jpg
Kuva: Geronomiksi valmistuneet Juha Hietaniemi ja Akseli Tuuri esittelivät opinnäytetyötään Eläkeliitto Etelä-Pohjanmaan piirin järjestämässä tilaisuudessa 5.11.2018.

Vapaaehtoistoiminnan tarkoituksena on hyödyttää sekä tekijäänsä että sen kohdetta. Tutkimusten mukaan vapaaehtoisten kokemat hyödyt ovat monipuolisia, vaikuttaen mm. itsetunnon kohentumiseen, onnellisuuteen ja tarpeellisuuden tunteen kasvaminen.

Opinnäytetyön taustalla oli Eläkeliiton toiveet, sillä Eläkeliitto Etelä-Pohjanmaan piiri toivoi SeAMKilta vapaaehtoistoiminnan rahalliseen arvoon liittyvää opinnäytetyötä. Tutkimuksen toteutukseen tekijät saivat vapaat kädet, huomioiden kuitenkin toimeksiantajan toiveita.

Vapaaehtoistoiminnalla taloudellinen ja yhteiskunnallinen merkitys

Opinnäytetyössä laskettiin Eläkeliiton Etelä-Pohjanaan piirin vapaaehtoistoiminnan taloudelliseksi arvoksi noin 1 600 0000 euroa. Rahallisen arvon lisäksi vapaaehtoistoiminta tuottaa myös toimijoilleen hyötyjä.
– Eläkeläisillä on vahva halu auttaa heikommassa asemassa olevia. Taustalla voi olla ajatus siitä, että muita auttamalla saa itsekin apua. Myös toisen maailmansodan jälkeisten vuosikymmenien yhtenäisyys, toisten auttaminen ja talkoohenki näkyvät edelleen vanhusväestön asenteissa vapaaehtoisuutta ja auttamista kohtaan. Oma yksinäisyys voi myös olla motivoiva tekijä vapaaehtoistoiminnan aloittamiseen, toteavat Hietaniemi ja Tuuri johtopäätöksissään.

Opinnäytetyössä yhdistettiin sekä laadullisia että määrällisiä menetelmiä. Aineistoina käytettiin mm. Eläkeliiton omia toimintatilastoja sekä järjestötyön tuntiseurantalistoja. Laadullisiin kysymyksiin saatiin vastauksia lähinnä haastattelujen myötä.

Vapaaehtoistoiminnan kautta saatuja hyötyjä

Hietaniemi ja Tuuri totesivat opinnäytetyössään myös monia psyykkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin vaikuttavia hyötyjä. Eniten haastatteluissa esiintyi terveyteen ja sosiaalisiin verkostoihin liittyviä hyötyjä sekä yleiseen jaksamiseen liittyviä vaikutuksia. Haastatellut nostivat esiin vapaaehtoistoiminnan kautta muodostuneet vuorovaikutustilanteet ja mahdollisuuden kuulua yhteisöön sekä oman tarpeellisuuden tunteen täyttämisen.

Lue opinnäytetyö täältä.

Teksti:

Outi Kemppainen
viestintä- ja markkinointipäällikkö
SeAMK Viestintä ja markkinointi