Nepsy-koulutuksella ratkaisukeskeisiä työmenetelmiä

Ratkaisukeskeinen ajattelumalli on syntynyt 1970- luvulla jolloin sitä käytettiin inhimillisten ja laaja- alaisten isojen ongelmien ratkaisemiseksi. Vuonna 1973 pastori-terapeutti John Frykman toi mallin Suomeen, ja sitä käytettiin muun muassa A-klinikka säätiön asemilla. Ratkaisukeskeisen asian tiimoilta Suomesta löytyvät gurut kuten Ben Furman ja Tapani Ahola. (Niemi-Pynttäri 2015.)

Marraskuussa 2018 aloitimme Nepsy – Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja -koulutuksen, joka on laajuudeltaan 30 opintopistettä. Koulutus on tarkoitettu erityistä tukea tarvitsevien lasten, nuorten, aikuisten ja heidän perheidensä kanssa työskenteleville ammattihenkilöille. Koulutukseen hakeutuu yleensä enemmistö lasten, nuorten ja aikuisten parissa työskenteleviä ammattilaisia. Koulutuksen sisältönä on asiantuntija-alustuksia ja luentoja, yhteistoiminnallisia käytännön harjoituksia, workshop-tyyppistä työskentelyä sekä työnohjausta vertaisryhmissä. Tavoitteena on saada hyvät perustiedot ADHD:sta, autisminkirjon oireyhtymistä ja Tourettesta sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutujista. Tarkoituksena jokaisella koulutukseen osallistujalla on saada työhönsä uusia menetelmiä ja näkökulmia kohdata haastavia asiakkaita.

Mukana eri alojen ammattilaisia

Nepsy-koulutus antaa työkaluja muun muassa kehittää vanhusten hoitotyötä ja opetusta, johon voi ottaa käyttöön koulutuksen antamaa ratkaisukeskeistä neuropsykiatrista valmentaja -ajatusta. Nepsy-koulutus ja ratkaisukeskeinen ajattelutapa avaavat uusia näkökulmia ja lähestymistapoja myös psyykkistä sairautta kokevan asiakkaan kanssa työskentelyyn ja toimimiseen.

Nepsy-koulutukseen oli hakeutunut eri alojen ammattilaisia muun muassa geropsykiatriselta osastolta, kehitysvammaisten palvelukodista ja nuorisopsykiatriselta poliklinikalta sekä hoitotyön opettajia ammattikorkeakoulusta. Muodostimme ohjeen mukaan moniammatillisen viiden henkilön vertaisryhmän, jonka nimesimme Vanulaksi. Tämä koostuu kahdesta hoitotyön opettajasta sekä kolmesta hoitotyön asiantuntijasta, jotka työskentelevät vanhusten, vammaisten ja nuorten kanssa eri työpaikoilla. Ensimmäisellä aloituskerralla verkostoiduimme ja jaoimme keskenämme kokemuksia. Otimme käyttöön WhatsApp-työkalun voidaksemme keskustella tehtävistä ja sopiaksemme tapaamisaikoja. Vertaisryhmätyöskentely mahdollistaa erilaisten ajatusten jakamisen moniammatillisessa tiimissä. Voimme hyödyntää erilaista tietotaitoa työssämme. Koulutus päättyy syyskuussa 2019. Jokainen Nepsy-koulutuksen käynyt saa Nepsyvalmentaja-pätevyyden. Jatkossa onkin tarkoitus ottaa uusia ratkaisukeskeisiä työmenetelmiä käyttöön sekä hoitotyössä että opetuksessa.

Virpi Salo, lehtori, sosiaali- ja terveysala SeAMK
Tarja Knuuttila, lehtori, sosiaali- ja terveysala SeAMK
Anne Björkbacka, sairaanhoitaja, kehitysvammaisten palvelukoti
Anu Ahola, sairaanhoitaja, nuorisopsyiatrian poliklinikka, Epshp
Mari Sistonen, mielenterveyshoitaja, geropsykiatrinen osasto, Epshp

LÄHTEITÄ

Työ ja elinkeinoministeriö. 2015. Työelämä 2020 –hanke. https://www.tem.fi/ajankohtaista/vireilla/strategiset_ohjelmat_ja_karkihank-keet/tyoelama_2020_hanke

Niemi Pynttäri, M. 2015. Voimavara -ja ratkaisukeskeinen näkökulma ohjaus-työssä. Elinikäisen ohjauksen verkkolehti. http://verkkolehdet.jamk.fi/elo/2013/06/07/voimavara ja ratkaisukeskeinen nakokulma -ohjaus-tyossa/