Klinikkasairaanhoitaja-malli DP in Nursing -opiskelijoiden harjoittelussa SeAMKissa | @SeAMK-verkkolehti

Klinikkasairaanhoitaja-malli DP in Nursing -opiskelijoiden harjoittelussa SeAMKissa

Hoitotyön kliinisellä harjoittelulla on iso rooli sairaanhoitajan koulutuksessa (Khan ym. 2019). Englanninkielisen hoitotyön ohjaus on haasteellista, ja siksi SeAMK DP in Nursing programme on halunnut kehittää niiden sairaanhoitajaopiskelijoiden harjoittelunohjausta, joille ei ole mahdollista suorittaa harjoittelua suomen kielellä. Tammi- helmikuussa 2021 DP in Nursing programmessa ulkomaalaistaustaisten sairaanhoitajaopiskelijoiden harjoittelunohjaus toteutettiin klinikkasairaanhoitaja -mallilla. Yhteistyökumppaneiksi saimme Seinäjoen kaupungin Apilakodin ja Koivukaaren Peräseinäjoelta.

Klinikkasairaanhoitaja-mallissa harjoittelun toteutti 5 ulkomaalaistaustaista sairaanhoitajaopiskelijaa, jotka kaikki tekivät ensimmäistä hoitotyön harjoitteluaan. SeAMK palkkasi pedagogisen pätevyyden omaavan sairaanhoitajan klinikkasairaanhoitajaksi, jonka tehtävänä oli tukea opiskelijoiden oppimista ja henkilökunnan ohjausta harjoittelujakson aikana. Klinikkasairaanhoitaja oli paikalla harjoitteluyksikössä koko ajan, mutta hän ei osallistunut välittömään potilastyöhön. Enimmäkseen hänen tehtävänään oli sujuvoittaa hoitotyön harjoittelun toteutumista tilanteissa, joissa ulkomaalaistaustaiset sairaanhoitajaopiskelijat harjoittelivat potilastyötä. Kaikille opiskelijoille oli nimetty kliinisen hoitotyön ohjaaja harjoittelupaikasta. Klinikkasairaanhoitaja toimi linkkinä englanninkielisten sairaanhoitajaopiskelijoiden ja kliinisen harjoittelupaikan ohjaajien välillä, vähentäen esimerkiksi kielimuurista tai hoitotyön kulttuurista aiheutuvaa oppimiskuilua koulun ja harjoittelun välillä. Harjoittelun aikana sairaanhoitajaopiskelijat harjoittelivat myös kommunikointia suomen kielellä potilaiden ja henkilökunnan kanssa. Ensimmäisessä hoitotyön harjoittelussa klinikkasairaanhoitajalla oli tärkeä rooli integroitaessa ulkomaalaistaustaisia sairaanhoitajaopiskelijoita suomalaiseen työelämään, mikä onnistuikin hyvin.

Päivärytmi yksiköissä koostui normaalista hoitotyön arjesta ja klinikkasairaanhoitaja-malli mahdollisti opiskelijoiden oppimisen ja kliinisen hoitotyön harjoittelun. Oppiminen tapahtui potilastyössä, jonka sujuvuutta klinikkasairaanhoitaja -mallissa pystyttiin mahdollistamaan entistä paremmin. Ulkomaalaistaustaiset sairaanhoitajaopiskelijat osallistuivat kaikkeen yksikössä tapahtuvaan asiakastyöhön, kuten ravitsemuksesta ja hygieniasta huolehtimiseen, asukkaiden kuntoutukseen, lääkehoitoon ja hoitotyön dokumentointiin. Klinikkasairaanhoitaja-mallissa sairaanhoitajaopiskelijalla oli mahdollisuus saada suora palaute välittömästi hoitotoimenpiteiden suorittamisen jälkeen, sillä klinikkasairaanhoitaja pystyi ohjaamaan opiskelijaa taustalta, osallistumatta välittömään kliiniseen hoitotyöhön. Hoitotoimenpiteiden jälkeen tapahtuva reflektointi mahdollisti opiskelijoille positiivisen tai korjaavan palautteen, mikä jäi heti mieleen hoitotoimenpiteen jälkeen. (Filice ym. 2020.) Suomen kielen osaaminen on keskeinen asia hoitotyön harjoitteluiden sujuvuudessa ja mikäli opiskelijalla ei ole riittävää suomen kielen taitoa, on vaara, että harjoittelujakson tavoitteet eivät toteudu. Klinikkasairaanhoitaja-malli on yksi tapa varmistaa opiskelijan oppiminen ja potilasturvallisuus harjoittelun aikana.

Haluamme kiittää Seinäjoen kaupunkia yhteistyöstä, sekä Apilakodin ja Koivukaaren henkilökuntaa erinomaisesta sairaanhoitajaopiskelijoiden ohjauksesta. Henkilökunnan avoimuus ja joustavuus mahdollisti tämän klinikkasairaanhoitaja-mallin toteuttamisen ja näin ollen englannin kielellä opiskelevien sairaanhoitajaopiskelijoiden käytännön hoitotyön oppimisen. Klinikkasairaanhoitaja-mallilla toteutettu harjoittelu oli opettavainen kokemus kaikille osapuolille, niin opiskelijoille, harjoittelun ohjaajille kuin klinikkasairaanhoitajallekin. Kaikki osapuolet oppivat uutta kielestä, kulttuurista ja ennen kaikkea hoitotyöstä. Kokemus oli positiivinen ja se tarjosi opiskelijoille monipuolisempia oppimiskokemuksia, kuin mihin ilman klinikkasairaanhoitajaa olisi ollut mahdollisuus. Klinikkasairaanhoitaja-malli madalsi hoitajien kynnystä ohjata englanninkielisiä opiskelijoita myös tulevaisuudessa.

Marjut Asunmaa
Koulutuspäällikkö, englanninkielinen sairaanhoitajakoulutus
Hoitotyön lehtori
SeAMK Sosiaali- ja terveysala

Henna Ryhänen
Klinikkasairaanhoitaja
Sairaanhoitaja (AMK), Terveyenhoitaja (AMK), Terveystieteiden kandidaatti
Terveystieteiden maisteri -opiskelija

Lähteet:

Filice S, Tregunno D, Edge D & Egan R. 2020. Re-imaging clinical education: The interdependence of the self-regulated clinical teacher and nursing student. International Journal of Nursing Education Scholarship 18(1), 1-11.

Khan A, Begum H, Rehman AU & khan A. 2019. Experiences of healthcare students and the challenges posed by their clinical learning environment. Central European Journal of Nursing and Midwifery 11(1), 19-24.