eTerveys yksi pääteemoista 2019 Cohehre-konferenssissa

Cohehre-yhteistyöverkosto

COHEHRE (Consortium of Institutes of Higher Education in Health and Rehabilitation in Europe) -konsortion tavoitteena on mahdollistaa ja lisätä yhteistyötä sosiaali- ja terveysalan koulutusta järjestävien eurooppalaisten korkeakoulujen kesken. Konsortio tarjoaa keskustelufoorumin sosiaali- ja terveysalan kouluttajille korkeakoulutasolla Euroopassa. Yhteistyöverkoston toimintaan kuuluvat moniammatillinen oppiminen, opetussuunnitelmien kehittäminen ja globalisaation vaikutuksien arvioiminen koulutuksissa. Seinäjoen ammattikorkeakoulu on jäsenenä Cohehre-konsortiossa. Suomesta Cohehre- verkoston hallituksen jäsenenä toimii Metropolia ammattikorkeakoulun lehtori Aija Ahokas.

Konsortio järjestää vuosittain yhteistyöverkoston eri korkeakouluissa konferenssin, johon voi osallistua sekä korkeakoulujen henkilökunnat että opiskelijat. Tämän vuoden konferenssin  pääteemana oli “ Integrated Care: New trends in higher education and research”. Konferenssi järjestettiin Vicin yliopistossa Kataloniassa Espanjassa 3.-5.4.2019. Tämän artikkelin kirjoittajat saivat osallistua Vicin konferenssiin ja heillä oli siellä posteriesitys. Seuraavat konferenssit tulevat olemaan vuonna 2020 Rotterdamissa ja vuonna 2021 Helsingissä.

Artikkelin kirjoittajat Katriina Kuhalampi (vas.) ja Raija Palo (oik.) esittelemässä eHealth- posteriaan Cohehre- konferenssissa 2019
Artikkelin kirjoittajat Katriina Kuhalampi (vas.) ja Raija Palo (oik.) esittelemässä eHealth- posteriaan Cohehre- konferenssissa 2019.

Vicin Cohehre-konferenssi

Konferenssin ohjelma oli suunniteltu niin, että se mahdollisti verkostoitumisen sekä parhaiden käytäntöjen jakamisen nykyisistä ja tulevaisuuden tärkeistä teemoista sosiaali- ja terveysalan koulutuksessa. Ohjelma sisälsi keynote- luentoja, työpajoja sekä konferenssiin osallistuvan henkilökunnan suullisia ja posteriesityksiä. Opiskelijoille oli kyseisen viikon aikana oma ohjelmansa, joka huipentui viimeisenä päivänä heidän esityksiinsä.

Tämän vuoden konferenssin teemat olivat palveluja käyttävien ja niitä tarjoavien empowerment (voimaantuminen / voimaannuttaminen), eettiset ja juridiset haasteet sosiaali- ja terveysalalla sekä eTerveyteen ja oppimiseen liittyvät teknologiat tulevaisuudessa. Keynote- luennoista jäi erityisesti mieleemme Jose Antonio Seoanen (professori, Corunan yliopisto) luento eettisistä ja juridisista haasteista sosiaali- ja terveysalalla. Hän puhui muun muassa potilaan / asiakkaan autonomiasta ja itsemääräämisoikeudesta, ihmisten perusoikeuksista ja potilaan / asiakkaan oman päätöksenteon autonomiasta. Hänen mukaansa terveys on kyvykkyyttä, voimavaroja ja pystyvyyttä elämään ja elämiseen sekä myös seurausta ihmisen elinolosuhteista.

Johtaja  Adriana Rius (Katalonian sosiaali- ja terveysministeriö) kertoi Katalonian alueen terveys- ja sosiaalipalvelujen tietojärjestelmien kehittämishankkeista ja esitteli tietojärjestelmiä syvällisesti.  Kehityskulku on ollut Kataloniassa samantapaista kuin Suomen Kanta-hankkeessa ja muissa tietojärjestelmähankkeissa. Myös Kataloniassa asiakkailla on mahdollisuus päästä järjestelmissä omiin tietoihinsa rajoitetusti kuten Kanta-järjestelmässä Suomessa (Suomen kansallinen sähköinen terveysarkisto).

Posteriesitys eTerveyden opetuksesta sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutuksessa

Cohehre-konferenssien suullisia ja posteriesityksiä varten tuli tehdä konferenssin toimikunnalle oman aiheen tiivistelmä joulukuussa 2018.  Valmistelimme tiivistelmän eTerveys-opintojaksostamme (3 op), jota olemme kehittäneet sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajaopiskelijoille muutaman vuoden ajan. Konferenssin arvioijat hyväksyivät tiivistelmämme ja saimme mahdollisuuden työstää aiheemme posteriksi. Posteriesitys edellytti, että tekijät esittelevät posteria myös suullisesti konferenssin ohjelmaan varattuna ajankohtana.

Posterimme herätti paljon mielenkiintoa konferenssiin osallistuvien keskuudessa. Saimme käydä siihen liittyen monia mielenkiintoisia keskusteluja.  Aiheemme on tällä hetkellä hyvin ajankohtainen, koska kaikkialla Euroopassa eletään vahvassa digitalisaation tuomassa muutoksessa sosiaali- ja terveysalalla. Korkeakouluissa pohdintaa aiheuttaa se, miten näitä nopeasti kehittyviä ja muuttuvia asioita voisi opettaa tulevaisuuden sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille.

Oman opintojaksomme lähestymistapa on hyvin opiskelijakeskeinen. Johdantotuntien lisäksi hyödynnämme opintojaksolla opintokäyntiä SeAMK:n terveysteknologiakeskukseen, learning cafe- menetelmää eettisen asioiden pohdintaan sekä opiskelijoiden tekemiä esityksiä erilaisista uusista terveysteknologiasovelluksista, portaaleista ja tietojärjestelmistä (esimerkiksi Kanta, Hyvis, Terveystalo). Kaikki edellä mainitut oppimismenetelmät sisältävät opiskelijoiden ja opettajien välistä dialogista keskustelua sekä opiskelijoiden omien kokemusten reflektointia digitalisaation hyödyntämisestä hoitotyössä. Lisäksi opiskelijat tarkastelevat hoitotyön kehittämistä suhteessa alati kehittyvään digimaailmaan.

Katriina Kuhalampi, THM, lehtori ja
Raija Palo, TtM, lehtori
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Sosiaali- ja terveysala
katriina.kuhalampi(a)seamk.fi
raija.palo(a)seamk.fi