Ensimmäinen sosiaali- ja terveysalan palveluiden kehittäjä -erikoistumiskoulutus käynnistyi

Tulevan sosiaali- ja terveydenhuollon (sote) uudistuksen tavoitteena on integroida perusterveyden, sosiaalihuollon ja erikoissairaanhoidon järjestäminen, palvelujen rahoitus, palveluketjut ja -tuotanto 18 maakunnallisen toimijan vastuulle 1.1.2020 alkaen. Sote-uudistuksen keskeisenä tavoitteena on myös vahvistaa asiakaslähtöisyyttä, joka tarkoittaa sujuvia, nopeita ja yhä enemmän digitalisoituja palveluja. Asiakkuusajattelun muutos ja markkinaehtoistuminen haastavat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset kiinnittämään aikaisempaa suurempaa huomiota palveluiden laatuun, koska henkilöstön kyky palvella asiakkaitaan on entistä kallisarvoisempaa pääomaa tulevaisuudessa myös sote palveluissa.

Nämä muutokset tulevat muuttamaan ammattilaisten välistä työnjakoa ja sitä myötä sote palveluissa tarvitaan myös uudenlaista osaamista. Tulevaisuudessa digitalisaatio muuttaa sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten työnkuvia, että asiakkaiden käyttämiä palveluja.

Ammattikorkeakouluilla on tärkeä rooli tässä uudistuksessa, koska ne kouluttavat 80% sote työvoimasta. Viisi ammattikorkeakoulua: Karelia-ammattikorkeakoulu, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Savonia-ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu ja Lahden ammattikorkeakoulu suunnittelivat ja toteuttavat yhdessä laaja-alaisen sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisosaamiseen tähtäävän koulutuksen Sosiaali- ja terveysalan palveluiden kehittäjä –erikoistumiskoulutuksen (30op) tulevan lukuvuoden aikana. Jokaisessa viidessä AMK:ssa aloitti 11.9. noin 20 opiskelijan ryhmä.

Koulutus keskittyy sote-uudistuksen keskeisiin teemoihin: kykyyn ennakoida tulevaisuutta, muuttuvaan lainsäädäntöön, palveluiden käyttäjälähtöisyyteen, sähköisiin palveluihin, palveluiden laadun ja vaikuttavuuden arviointiin, talousosaamiseen sekä näihin kysymyksiin liittyvään kehittämisosaamiseen. Koulutus toteutetaan edellä mainittujen viiden AMK:n yhteistyönä siten, että jokainen AMK vastaa yhdestä 5op opintojaksosta, joita ovat: I Uudistuvat sosiaali- ja terveyspalvelut, II Käyttäjälähtöiset sosiaali- ja terveyspalvelut, III Digitalisaatio ja ePalvelut, IV Palveluiden laatu ja vaikuttavuuden arviointi, V Sosiaali- ja terveystalousosaaminen. SeAMK:in henkilökunnasta erikoistumiskoulutuksessa mukana ovat lehtorit Virpi Maijala ja Sinikka Volanto.

Soster1.jpg

Kuva: Ensimmäinen ryhmä sote palvelujen kehittäjä -erikoitumiskoulutukseen osallistuvia SeAMKissa

Teksti:

Virpi Maijala, TtT, Lehtori, SeAMK