CHILD-UP –hanke tutkii ja kehittää lasten ja nuorten toimijuutta

Seinäjoen ammattikorkeakoulu on kumppanina Euroopan komission rahoittamassa tutkimus- ja innovaatiohankkeessa ”Children Hybrid Integration: Learning Dialogue as a way of Upgrading Policies of Participation”, tuttavallisemmin CHILD-UP. Hankekumppanit edustavat kymmentä koulutusorganisaatiota ja kansalaisjärjestöä kahdeksassa Euroopan unionin jäsenvaltiossa. Hanketta johtaa professori Claudio Baraldi italialaisesta Modenan yliopistosta (Universita Degli Studi di Modena e Reggio Emilia).

Tutkimus kohdistuu kotoutumisen onnistumiseen kouluympäristössä. Osallistujia ovat lapset ja nuoret, heidän vanhempansa, opettajat ja viranomaistoimijat seitsemässä Euroopan maassa. Keskeinen tutkimuskysymys on, miten maahanmuuttajataustaiset lapset ja nuoret voivat itse vaikuttaa kotoutumiseensa. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten toimijuutta ja osallisuutta kehittämällä dialogista toimintamallia koulun, kotoutumisen asiantuntijoiden ja alueen päättäjien kesken. Hankkeen Suomen osuus sijoittuu SeAMKin sosiaali- ja terveysalan yksikköön, joka on vastuussa tutkimuksen ja kehittämisen toteuttamisesta varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen opetuksen piirissä Seinäjoen ja Tampereen seuduilla.

Tutkimus- ja kehitystyön tukena toimii alueellinen yhteistyöryhmä, jonka tarkoituksena on olla mukana hankkeen kaikissa vaiheissa: helpottaa aineiston keruuta edistämällä ”kentälle pääsyä”, ideoida toiminnallisen toteutuksen paikallista soveltamista sekä yleensäkin jalkauttaa hankkeen tuloksia koulujen työkäytäntöihin, kotoutumistyön asiantuntijatyöhön ja päätöksentekoon. Projektipäällikkö Tarja Tapio on ollut yhteydessä tahoihin, joiden toivotaan lähtevän mukaan yhteistyöryhmän toimintaan punnitsemaan ja pohtimaan toteutuksessa huomioitavia paikallisia näkökulmia.

Tulevan kevään ja syksyn aikana alueen kouluissa selvitetään lasten osallistumista ja vaikutusmahdollisuuksia kotoutumisensa sosiaalisiin- ja kulttuurisiin olosuhteisiin. Hanketutkija Paula Kuusipalo suunnittelee parhaillaan kyselyä lapsille, nuorille, vanhemmille ja asiantuntijoille.

Horisontti 2020 -ohjelmasta rahoitettu hanke käynnistyi tammikuussa 2019, ja se jatkuu vuoden 2021 loppuun asti.

Tarja Tapio ja Paula Kuusipalo