Mullistaako Chat GPT -tekoäly opetuksen? | @SeAMK-verkkolehti

Mullistaako Chat GPT -tekoäly opetuksen?

#

Koko maailma on hämmästellyt Chat GPT -tekoälypalvelua, jonka Open AI -tutkimuslaitos julkaisi kokeilukäyttöön marraskuun 2022 lopussa. Chat GPT on rakennettu chat-muotoon eli sen kanssa voi käydä vuorovaikutteista keskustelua. Tekoälylle pystyy tekemään kysymyksiä ja sen antamiin vastauksiin voi esittää jatkokysymyksiä. Open AI:n mukaan Chat GPT on maksuton kokeilukaudella, jonka aikana kerätään palautetta palvelusta. Palvelua voi testata osoitteessa https://chat.openai.com/.

Kysyttäessä Chat GPT:ltä se vastaa olevansa suuri kielimalli, joka on koulutettu keskustelemaan ihmisten kanssa. Chat GPT pystyy vastaamaan kysymyksiin ja jatkamaan keskustelua luonnollisella tavalla. Chat GPT vastaa myös, että sitä voidaan käyttää oppimisympäristönä, jossa opiskelijat voivat keskustella mallin kanssa ja harjoitella kielitaitoaan. Tekoälyä voidaan käyttää myös opettajan apuvälineenä esimerkiksi opetussuunnitelman laatimisessa ja opintojaksojen sisältöjen kirjoittamisessa.

Kokeilin Chat GPT -tekoälyä muutamilla vanhoilla essee-muotoisilla tenttikysymyksillä. Kysymykseen ”Anna esimerkkejä, miten yritysten arvoketju ja asiakassuhteet voivat muuttua, jos ne hyödyntävät teollista internetiä toiminnassaan” tekoäly antoi varsin hyvän ja jäsennellyn vastauksen. Näytti siltä, että tekoäly pystyy vastaamaan vähintään välttävällä tasolla essee-kysymyksistä koostuvaan perusopintojen tenttiin. Tekoälyä voi hyödyntää helposti myös monivalintakysymyksiin vastaamisessa. Vaikka ChatGPT pystyy ratkaisemaan yhtälöitä ja sieventämään lausekkeita, on kuitenkin olemassa erikoistuneita sovelluksia, jotka ovat parempia symbolisen laskennan tehtäviin.

Opettaja voi käyttää Chat GPT:tä apuvälineenä myös työläissä kirjoitustehtävissä, kuten opintojaksokuvausten muodostamisessa sekä hankehakemusten kirjoittamisessa. Hankehakemuksen kirjoittamisessa pääsee nopeasti alkuun esimerkiksi seuraavalla kysymyksellä: ”Kirjoita minulle hankesuunnitelma aiheesta matkailualan digitalisaatio. Kerro ensin matkailualan digitalisaation taustoista. Kerro sitten hankkeen tavoitteet. Jaa hankeen tehtävät osatehtäviin (työpaketteihin).

Ohjelmoinnin opettajan näkökulmasta mielenkiintoisinta on Chat GPT:n kyky generoida ohjelmakoodia tekstimuodossa annetun tehtäväkuvauksen perusteella. Syötin tekoälylle Ohjelmoinnin perusteet -opintojakson tenttikysymykset ja tekoäly generoi virheettömän ohjelmakoodin kaikkiin tehtäviin. Chat GPT:tä voi pyytää myös parantamaan ohjelmakoodia. Chat GPT:ssä on myös mahdollista käyttää tekoälyä Python- ja Node.js-ohjelmista, mikä monipuolistaa palvelun käyttöä. Chat GPT ei yleensä pysty generoimaan kaikkea koodia tarvittavaan ohjelmistoon, mutta sitä voi käyttää apuvälineenä osatehtävien ratkaisuissa.

Kielen ja viestinnän opetuksen merkitys korostuu

Chat GPT on herättänyt myös kauhua koulumaailmassa (PlagiarismToday, 2022). Tekoäly pystyy tuottamaan automaattisesti tenttivastauksia, essee-kirjoituksia, opinnäytetyön tekstiä sekä vastauksia ohjelmointitehtäviin. On vaikea todistaa opiskelijan syyllistyneen plagiointiin, sillä tekoälyä voi pyytää antamaan myös vaihtelevia vastauksia. Itse en usko, että tekoälyn yleistyminen aiheuttaa kovin suurta muutosta perusasioiden opettamisessa, mutta tenttien valvontaa on pakko tiukentaa. Enää ei voida jatkaa Suomessa viime vuosina yleistynyttä käytäntöä, jossa opintosuoritus on arvioitu kokonaan etänä tehtyjen tehtävien perusteella. Opintojaksossa täytyy olla joko valvottu tentti tai harjoitustyö, jonka edistymistä opettaja valvoo vuorovaikutuksessa opiskelijan kanssa. Tentissä voidaan käyttää edelleen tietokonetta, mutta yhteys internetiin täytyy katkaista, ellei ole tarkoitus hyödyntää tekoälyä tenttitehtävissä.

Korkeakoulujen täytyy sopeutua tekoälyn tuomaan muutokseen. Vaikka perusasiat on hyvä opettaa kuten ennenkin, kannattaa jatkokursseilla hyödyntää tekoälyä esimerkiksi viestinnän ja ohjelmoinnin opetuksessa. Pitää kuitenkin muistaa, että tekoälyn tuottama suomenkielinen teksti on aika tylsää luettavaa ja usein virheellistäkin. Tekoälyn yleistyminen tekstin tuottamisessa vain korostaa kielen ja viestinnän opetuksen tärkeyttä.

Petteri Mäkelä
yliopettaja
Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Petteri Mäkelä on tietotekniikan opettaja Seinäjoen ammattikorkeakoulussa. Hän on perehtynyt myös teolliseen internetiin sekä paikannusteknologioihin.

PlagiarismToday: https://www-plagiarismtoday-com.translate.goog/2022/12/07/why-teachers-are-worried-about-ai/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=fi&_x_tr_hl=fi