Microsoft Power BI -työkalun käyttöönotto hyödyntäen MariaDB-tietokantaa | @SeAMK-verkkolehti

Microsoft Power BI -työkalun käyttöönotto hyödyntäen MariaDB-tietokantaa

SeAMK toteuttaa Datasta ketteryyttä ja uutta liiketoimintaa pk-yrityksiin (TehoData) -hanketta, jonka päätavoitteena on kehittää Etelä-Pohjanmaan alueen dataan perustuvaa osaamista eri toimialoilla (Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK), i.a.-a). Hankkeessa toteutetaan koulutustilaisuuksia ja pilotteja sekä lopuksi hankkeen tulokset julkaistaan oppimisympäristöön, joka tulee olemaan julkisesti kaikkien aiheesta kiinnostuneiden hyödynnettävissä (Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK), i.a.-a). Tämän TehoData-hankkeen kahden pilotin perusteella laadittiin Microsoftin Power BI -työkalun käyttöönotolle perusteelliset käyttöohjeet, kun asennuksessa hyödynnetään MariaDB-tietokantaa. Näistä ensimmäisessä pilotissa toteutettiin reaaliaikaista ja automaattista omakustannustiedon visualisointia Microsoft Power BI -työkalua hyödyntäen eräässä eteläpohjalaisessa metalliteollisuuden pk-yrityksessä. Toisessa pilotissa hyödynnettiin taas tietokantoja datan hallinnassa eräässä eteläpohjalaisessa rakennusteollisuuden pk-yrityksessä. Pilotit olivat tärkeässä roolissa siinä, että tällaiset käyttöönotto-ohjeet ylipäätään syntyivät.

Ohjeet auttavat Microsoft Power BI -työkalun käyttöönotossa, kun MariaDB-tietokantaa hyödynnetään, jotta se olisi helpommin pk-yritysten hyödynnettävissä. Microsoft Power BI -työkalua käytetään yrityksissä erilaisten raporttien luontiin, eri lähteistä tuotavan datan esille tuontiin sekä kyseisen datan jakamiseen eri henkilöille ja käyttäjäryhmille (Microsoft, i.a.). MariaDB -tietokanta on yksi suosituimmista avoimen lähdekoodin relaatiotietokannoista sekä se on osa useimpia pilvipalveluita ja oletusarvo useimmissa Linux-jakeluissa (MariaDB.org, i.a.).

Ohjeet on nyt julkaistu pdf-muotoisena hankkeen verkkosivuille (Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK), i.a.-b) ja videomuotoisena nauhoitteena SeAMK Tutkii & kehittää -Youtube-kanavalle (Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK), i.a.-c).

Artikkeli on valmisteltu osana Datasta ketteryyttä ja uutta liiketoimintaa Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksiin (TehoData) -hanketta (Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK), i.a.-a). Samalla haluamme kiittää hankkeen ja tämän artikkelin rahoittamisesta Keski-Suomen ELY-keskusta. Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Saku Kaarlejärvi
Asiantuntija
SeAMK, TKI

Juha-Matti Arola
Projektipäällikkö
SeAMK, TKI

Lähteet:

MariaDB.org. (i.a.) https://www.mariadb.org/

Microsoft. (i.a.) https://powerbi.microsoft.com

Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK). (i.a.-a). TehoData. Seinäjoki: Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK) https://projektit.seamk.fi/tehodata/

Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK). (i.a.-b). TehoData. Seinäjoki: Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK) https://storage.googleapis.com/seamk-production/2022/10/7af63dac-asennusohje-microsoft-power-bi-tyokalun-asentaminen-hyodyntaen-mariadb-tietokantaa-julkaisu-websivulle.pdf

Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK). (i.a.-c). TehoData-hankkeen julkaisu: Microsoft Power BI -työkalun asennus hyödyntäen MariaDB-tietokantaa. SeAMK Tutkii & kehittää -Youtube-kanava. Seinäjoki: Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK) https://youtu.be/DdsdQ3kd_jo